course-details-portlet

MUSV3127 - Etnomusikologiske perspektiver på Europa

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Dette kurset utforsker musikktradisjoner i Europa gjennom etnomusikologisk forskning. Mens folklorister på tidlig 1900-tallet fokuserte på de kulturelle kjernene og grensene til de ulike europeiske nasjonene, førte to verdenskriger og holocaust til en voldsom omstilling og ny forståelse av en europeisk musikkarv. I etterkrigstiden har etnomusikologer kartlagt kontinentet på nytt ved å interessere seg for musikken til etniske og religiøse minoriteter selv om ideologier under den kalde krigen opprettholdt regionale grenser slik som ’Øst’, ’Vest’, ’Middelhavet’, ’Norden’ og ’Balkan’. 1990-tallets globaliseringsteorier førte til at etnomusikologer vendte oppmerksomheten sin mot både musikken til nye migrantsamfunn i europeiske metropoler, og til vestlig kunstmusikk for å kritisk undersøke hvordan europeere forestiller seg sine egne musikktradisjoner i en global sammenheng. På 2000-tallet fortsetter etnomusikologer å utvikle diverse teorier og metoder for å kunne begripe mangfoldet av musikktradisjoner på et raskt forandrende kontinent.

Ved å følge sporet etter disse forskjellige historiske, politiske, teoretiske og metodologiske trendene, vil dette kurset stille følgende kritiske spørsmål: Hva er europeisk musikk? Hvordan har etnomusikologer bidratt til hvordan Europa er definert? Hvordan kan etnomusikologisk forskning kritisere og forandre hvordan vi forestiller oss Europa og hvordan Europas grenser blir kontrollert i dag? I løpet av kurset vil vi utforske et mangfold av europeiske musikktradisjoner, sosio-politiske spørsmål og teoretiske temaer. Disse omfatter: Folkemusikk i Nazi-Tyskland; Arabesk musikk og tyrkisk nasjonalidentitet; Flamencomusikk og spansk regionalisme; Samisk musikk og urfolkspolitikk i Norden; Musikk i post-kommunistisk Albania; Musikk i Oransjerevolusjonen i Ukraina; Berlins nattliv og teknoturisme; Calypso i London og diaspora; Musikk og flyktninger. Dette emnet vil også gi dypere innsikt i etnografiske forskningsmetoder, slik som deltakende observasjon, musikktranskripsjon og intervjuer, og det inkluderer også en liten feltarbeidsekskursjon i Trondheim.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenter som fullfører dette kurset vil ha

 • lært om spesifikke musikkartister, tradisjoner, sjangre og institusjoner på det europeiske kontinentet
 • fått utdypet sin forståelse av fagfeltet etnomusikkologi, inkludert feltets fortid, teorier og metoder
 • fått kunnskap om viktige aktuelle sosio-politiske debatter innenfor europeiske studier.

Ferdigheter:

Studenter som fullføre dette kurset vil ha

 • oppnådd ferdigheter i å drøfte etnomusikologisk litteratur
 • utviklet sine evner til å vurdere audiovisuelt materiale
 • fordypet sin kompetanse i å presentere (både muntlig og skriftlig) sine egne tanker i forbindelse med aktuelle debatter.

Læringsformer og aktiviteter

Dette kurset består av forelesninger og seminarer med obligatorisk oppmøte. På hver forelesning vil det bli tatt utgangspunkt i aktuelle casestudier og en bestemt debatt om musikk i Europa ut fra etnomusikologiske perspektiver. I seminardelen til forelesningen blir det introdusert en tekst fra bredere, tverrfaglige europeiske studier som ytterligere utdyper diskusjonen av forelesningstematikken. På hver forelesning og seminar vil diskusjonen være basert på pensumtekster og audiovisuelt materiale så vel som materiale utarbeidet av studentene selv. Det forventes at studentene er godt forberedt til å diskutere disse tekstene og sine syn på dem på hver forelesning/seminar. Studentene skal også skrive en dagbok for å dokumentere det de har lært etter hver forelesning. Én uke før innlevering av semesteroppgavene, skal studentene gi og få fagfellevurdering på oppgavene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Dagbok
 • Peer-feedback på semesteroppgaver

Mer om vurdering

Studentene skal levere to semesteroppgaver. Den ene oppgaven har frist i midten av semesteret, og den andre har frist på slutten av kurset. Hver oppgave skal være 8 til 10 sider A4, 12 bokstavstørrelse, 1,5 linjeavstand.

Ved stryk tas kun delen som ikke ble bestått av vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkhistorie
 • Musikkvitenskap
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU