MUSV3124 - Operastudier

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet omhandler operaen og dens plass i kultur- og samfunnsliv gjennom historien. Studentene vil få innblikk i ulike trender innenfor dagens operaforskning og operaproduksjon. De vil også bli kjent med diskusjoner som angår den allegoriske og politiske fortolkningene av operaen, genderperspektiver med mer. Studentene vil i tillegg få utviklet sine evner til å drøfte og debattere spørsmål tilknyttet operatekst, dramaturgi og interpretasjon, gjennom dybdestudier av to eller flere verker fra operarepertoaret.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3124
- har en bred forståelse av dramaturgien, konvensjonene og utviklingen av operaen i ulike musikkhistoriske perioder
- har kompetanse i å relatere operaen til dens historiske, sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske kontekst
- har en kritisk forståelse av kulturens rolle for musikalsk meningsdannelse og praksis i forbindelsen med opera og operaproduksjon
- har kunnskap av de fortolkningsmessige og metodologiske debattene på området
- har en bred kunskap of operaproduksjonhistorie

Ferdigheter:
En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3124
- er i stand til kritisk å analysere og drøfte musikalske og dramatiske tekster
- er i stand til å presentere sine funn, kunskap og kritisk forståelse på sammenhengende og overbevisende måte i både skrift og tale
- har gode evner til argumentasjon og debatt i både skrift og tale
- har evne til å anvende sin kunnskap og forståelse i sitt eget arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Besvarelse til semesteroppgave skal være på ca. 10-12 sider Obligatoriske aktiviteter: Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning og aktiviteter i løpet av kurset. Bacheloroppgaven leveres i emnet MUSV2031. Det vil si at studentene følger undervisningen i ett av MUSV31**-emnene, men melder seg opp til bacheloroppgaven i emnekoden MUSV2031.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning og aktiviteter i løpet av kurset

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (BDRAMA)
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk, eller bachelorprogram i drama og teater.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
05.12.2017

Innlevering
11.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.