MUSV3115 - Musikk og kultur i 1970-årenes New York

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Gjennom forelesninger, diskusjoner, lesninger, lytting og videoframvisninger vil vi i dette emnet gå inn i den eksplosjonsartede utviklingen av ulike musikkulturer som preget 1970-årenes New York - en periode da byen ble betraktet som skitten, farlig og bankerott. På tross av byens høye kriminalstatistikk, dens mange forlatte bygninger, omfattende fattigdom og politiske skandaler, var det i denne delen av New Yorks historie at disco, punk rock, new wave, no wave, trash rock, salsa og hip hop så dagens lys. Samtlige uttrykksformer levde side ved side - og til og med i samspill med - loft jazz-scenen, downtown-komponister kjent som "minimalister" og andre musikalske trender på ulike kulturelle nivåer. I denne tiden var byen rikelig representert gjennom en rekke viktige filmer som også inneholdt innflytelsesrik musikk. I drøftingen av denne delen av New Yorks musikk- og mediebilde vil vi både ta for oss spørsmål om musikkgeografi, relasjonene mellom rase, klasse, økonomi, musikalsk estetikk og musikalske verdier, kultur, politikk og samfunn. Vi vil videre se på hvordan dette rikt sammensatte bildet av musikk og musikalske medier har fortsatt å forme den vestlige verdens musikkultur fram til i dag.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3115
- Har økt historisk forståelse av de kreative prosessene og de debattene som omgir kulturen og arven fra innflytelsesrik musikk, betydningsfulle artister og genre i 1970-årenes New York.
- Har kunnskaper både om kjernespørsmål og historisk/tematisk kunnskap om 1970-årenes New York
- Har spesialisert kunnskap om diskurser og diskusjoner knyttet til kulturpolitikk og samfunn, tidstypiske musikalske trender og musikkgeografi i 1970-årenes New York.

Ferdigheter:
En kandidat som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3115
- kan formulere sin kunnskap på en overbevisende måte i både skriftlig og muntlig form

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjoner
Obligatoriske aktiviteter

Emnet strukturert som et seminar der kombinasjonen av diskusjon og forelesning inngår hver gang studentene er samlet. De ulike lesningene, lyttingen og videoframvisningene vil danne grunnlagsmateriale for seminardiskusjonene. Ukentlige arbeidsoppgaver inkluderer lesing av utvalgte tekster, lytte- og seeroppgaver knyttet til tekster og plenumsdiskusjoner basert på dette materialet.

NB: Siden dette emnet er lagt opp som et diskusjonsorientert seminar der forberedelse til de enkelte diskusjonene er en viktig del av det pedagogiske opplegget, må alle tekster være grundig lest før hver gang.

Evaluering:
Enten en hjemmeeksamen
eller en mappeevaluering med innleveringer vektet 40% og semesteroppgave 60%.
eller en bacheloroppgave (15-20 sider) under veiledning.

Besvarelse til hjemmeeksamen skal være på ca. 10 sider.

Studenter på bachelorprogram musikkvitenskap må velge bacheloroppgave som vurderingsform i et av MUSV31**-emnene i 3. eller 4. semester. Bacheloroppgaven blir tematisk knyttet til vedkommende fordypningsemne og veiledes individuelt med 5 timeverk. Omfanget på bacheloroppgaven skal være 15–20 sider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Korte ukentlige svarinnlegg på oppgaver (på norsk eller engelsk)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikk, utøvende (MMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkteknologi (MMUST)
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.