course-details-portlet

MUSV3110 - Soul of a Nation: Svart amerikansk populærmusikk, fra R&B til hip-hop

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Gjennom forelesninger, diskusjoner, tekster, lytting og video tar dette emnet for seg afrikansk-svart amerikansk populærmusikk fra rundt 1950-tallet og fram til 1990-tallet. I denne perioden, som tar opp i seg både etterkrigstidens R&B og gospel, soul, soul jazz, funk, jazz-rock, disco og tidlig rap, finner vi også den såkalte Civil Rights-bevegelsen og fenomenet Black Power. Gjennom dette innflytelsesrike populærmusikalske repertoaret vil vi studere spørsmål og antakelser som angår relasjoner mellom rase, musikkestetikk og verdisyn, kultur, politikk og samfunn, og hvordan denne delen av afrikansk-amerikansk kultur og dette rike og omfattende musikkuttrykket har formet den euro-amerikansk populærmusikk og populærkultur fram til i dag. Kurset vil også drøfte spørsmål rundt definisjonen av svart musikk og musikalsk estetikk i tillegg til diskurser som angår autentisitet, representasjon, kulturelt eierskap og kulturell overtakelse.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3110

 • har historisk basert forståelse av kreative prosesser og debatter som knytter seg til den kultur- og musikkarv som har utspring i svart amerikansk populærmusikk, 1950-1990
 • har kunnskaper om viktige spørsmål så vel som historisk og tematisk kunnskap om svart-amerikansk populærmusikk
 • har spesialkunnskaper om teorier og diskurser som knytter seg til svart-amerikansk populærmusikk
 • har spesialkunnskap om medieringsteorier og andre teoretisk-analytiske perspektiver som knytter seg til svart-amerikansk musikk

Ferdigheter

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3110

 • har evne til å presentere kunnskap, funn og kritisk innsikt i en sammenhengende og overbevisende form både muntlig og skriftlig
 • demonstrerer tilegnelse av uavhengige og hensiktsmessige forskningsferdigheter gjennom skriftlige prosjekter om et emne relatert til emnet
 • kan bruke konsepter og ferdigheter som oppdages under emnet kritisk til å evaluere et bredt spekter av relaterte verk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning og andre aktiviteter (f.eks. korte innlegg på pensumoppgaver).

Dette emnet er strukturert som et seminar som kombinerer diskusjoner og forelesninger. Det ukentlige arbeidet består dermed av oppgaver som omfatter tekster, lytting, video og diskusjoner av dette materialet i plenum.

MERK: Plenumsdiskusjon er en viktig del av det pedagogiske opplegget. Dette betyr at alle ukentlige tekster må være grundig lest før hver time.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning og andre aktiviteter (f.eks. korte innlegg)

Mer om vurdering

Studentene skal levere to oppgaver. De to oppgavene vektes forskjellig i den samlede karakteren, ut ifra besvarelsens lengde.

Den ene besvarelsen skal leveres i midten av semesteret, og den andre skal leveres på slutten av semesteret. Den første besvarelsen skal være omtrent 1500 ord (4-5 sider A4, 12-punkts font, 1,5 linjeavstand); den andre besvarelsen skal være omtrent 3500 ord (10-11 sider A4, 12-punkts font, 1,5 linjeavstand).

Ved stryk tas vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved et nytt eksamensforsøk.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkhistorie
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU