MUSV3105 - Populærmusikkstudier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Gjennom forelesninger og tildelte tekster vil emnet undersøke temaene, de kritiske ideene og repertoarene for et bredt og variert utvalg litteratur i det kryss-disiplinære feltet populærmusikkstudier.

Hovedmålet med emnet er å utforske relativt nylig lærdom med et blikk på aktuelle og voksende diskurser innen populærmusikkstudier, men forelesningene vil også forsøke å plassere temaene fra disse tekstene inn i en større historisk akademisk kontekst. Spesifikt vil seminaret progressivt utforske nøkkelinterdisiplinære kritiske tilnærminger og temabaserte diskurser i populærmusikkstudier etter 1990. Som tekstene og diskusjonene vil vise, så er det som til slutt binder folk sammen i feltet populærmusikkstudier en interesse for spørsmål om forholdene mellom musikalsk mening, sosial kraft og kulturell verdi. Primærformålet med emnet er å tillate deltagerne å: (1) oppnå spesialisert kjennskap til viktige tema i samtiden og historisk sett innen populærmusikkforskning; (2) bli kjent med arbeidene til forskjellige betydelige forfattere innen populærmusikkritikk og forskning, i nåtid og fortid; og (3) lære de fundamentale metodene for å starte forskning innenfor moderne populærmusikkstudier.

Læringsutbytte

Kunnskap:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3105
- har fordypet kunnskap om nylige internasjonale forskningsarbeider innenfor populærmusikkstudier
- har fordypet kunnskap om viktige teorier og diskurser innen området
- har generell kunnskap om forholdet mellom populærmusikkstudier og forskjellige akademiske disipliner

Ferdigheter:
En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3105
- kan formulere sin fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale
- kan gjøre egne identifiseringer, vurderinger og utvikle egen forståelse for relevante forskningsbaserte problemer innen populærmusikkstudier
- har oppnådd spesialisert kunnskap om forskningsmetoder relatert til populærmusikkstudier

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er strukturert som et seminar med diskusjonssamlinger og en ramme av forelesningsmateriell som sentrale deler av hver time. De respektive leseoppgavene for hver samling vil fungere som grunnlaget vi bygger seminardiskusjonene på. Ukentlig arbeid i emnet inkluderer: utvalgte tekster; lytting og gjennomgåing av oppgaver relatert til tekstene; og diskusjoner basert på tekstene i timene.

MERK: Siden dette er lagt opp som et diskusjonsbasert seminar må alle ukentlige oppgaver bli lest pliktoppfyllende før hver ukes timer, ettersom deltagelse i diskusjoner på timene er en vital del av den pedagogiske tilnærmingen i emnet.

Hver time vil involvere en balanse av forelesninger som kontekstualiserer ukentlige tema, studentledede tekstdiskusjoner og seminardiskusjoner med samtlige studenter basert på de ukentlige oppgavene. I løpet av semesteret vil hver student måtte forberede en kort presentasjon av temaene for en gitt forelesnings tildelte tekster. Mappevurderingen vil inneholde en forhåndsplanlagt prosjekt-essay som det vil samarbeides om å utvikle gjennom en kombinasjon av utvalgt material, relatert tilleggslitteratur og noe originalt forskningsarbeid.

Nærmere om vurderingsformen: Mappevurderingen vil bli gitt karakter etter følgende fordeling
10 % presentasjon på forelesning (og formelt skrevet oppsummering)
40 % skriftlige svarinnlegg på ukentlige oppgaver
50 % semesteroppgave basert på originalt forskningsarbeid utviklet rundt utvalgte diskursstudier fra forelesning og gjennom veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • Korte ukentlige svarinnlegg på oppgaver (på norsk eller engelsk)
  • En kort presentasjon i forelesningen (og skriftlig oppsummering) på en gitt ukes oppgave
  • Veiledet utvikling av individuell semesteroppgave (på norsk eller engelsk)
  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (MMUSV)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelor- eller masterprogrammet i musikkvitenskap.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.