course-details-portlet

ISTG1002 - Statistikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 80/100 3 timer
Arbeider 20/100

Faglig innhold

Generell del (5 studiepoeng)
Beskrivende statistikk, Sannsynlighetsregning, Sannsynlighetsfordelinger, Estimering, Hypotesetesting, Korrelasjon og regresjon 
Studieretningsdel - Usikkerhet og støy i målinger (2,5 studiepoeng) 
Generelt om målinger, måleteknikk og målesystem. Begreper rundt usikkerhet i målinger. Repeterbarhet og reproduserbarhet. Relativ usikkerhet. Presentasjon av måleresultat. Forplanting av feil, følsomhetsfaktor, kalibrering og sensitivitet i målesystem.

Læringsutbytte

Studenten har grunnleggende forståelse om sannsynlighetsregning og statistikk, og har gjennom studentaktiviteter som øvinger og tellende prosjektarbeid opparbeidet seg trygghet knyttet til håndtering, analyse og tolkning av datamateriale. Denne kompetansen danner en plattform for videre ingeniørstudier, og for ulike typer anvendelser innen industri, konsulentvirksomhet og offentlig sektor. Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse er utdypet nedenfor.
Kunnskaper
Kandidaten
har kunnskap om hvordan statistikk kan anvendes på en helhetlig måte, dvs. hvordan statistikk er et nødvendig verktøy for å kunne måle, beskrive og evaluere resultater
har grunnleggende kunnskap om beskrivende statistikk
har grunnleggende kunnskap om sannsynlighetsteori og sentrale sannsynlighetsfordelinger
har grunnleggende kunnskap om estimering, konfidensintervall og ett-utvalgs hypotesetesting
har grunnleggende kunnskap om korrelasjon og enkel lineær regresjon
kjenner til hvordan simulering kan brukes som et statistisk verktøy i ingeniørfaglig analyse
kjenner til de viktigste statistiske begreper og symboler
har kunnskap om forsøksplanlegging og statistisk prosesskontroll
har grunnleggende kunnskap om bruk av statistiske beregnings- og visualiseringsverktøy på datamaskinen
Ferdigheter
Kandidaten kan
anvende beskrivende statistikk, inkludert histogram og boksplott, innen eget fagfelt 
utføre (enkle) sannsynlighetsberegninger, inkludert bruk av venndiagram, betingede sannsynligheter og stokastiske variabler
identifisere og regne med stokastiske variabler og bruke statistiske modeller i relevante problemstillinger
identifisere og regne med sentrale sannsynlighetsfordelinger, slik som binomisk, poisson-, eksponential- og normalfordeling
beregne konfidensintervall og foreta ett-utvalgs hypotesetesting ved normalfordelte variabler med kjent og ukjent varians og anvende sentralgrenseteoremet
utføre beregninger knyttet til korrelasjon og enkel lineær regresjon
anvende statistiske prinsipper og begreper innen eget fagfelt
benytte beregningsvektøy til å utføre nødvendige statistiske beregninger
tolke datamateriale og resultat fra statistiske analyser knyttet til forsøksplanlegging og statistisk prosesskontroll
Generell kompetanse
Kandidaten
ser viktigheten av statistisk kunnskap og kompetanse i ingeniørrollen
kan kommunisere med fagpersoner om ingeniørfaglige og forretningsmessige problemstillinger ved å benytte seg av statistiske begreper og størrelser
har trygghet i gjennomføringen av metodisk arbeid på et datamateriale og kan forklare resultater fra en type statistisk forsøksopplegg

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid og øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)
Maskiningeniør (BIMAS-F)
Maskiningeniør (BIMASKIN)
Materialteknologi (FTHINGMAT)
Olje- og gassteknologi (FTHINGOG)

Kursmateriell

Kursmateriell: Gunnar Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler. Helga Jonsdottir: Usikkerhet og støy i målinger. Temasider på nett og videoforelesninger.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ISTA1001 5.0 01.09.2020
ISTA1002 7.5 01.09.2020
ISTA1003 5.0 01.09.2020
ISTG1001 5.0 01.09.2020
TALM1005 5.0 01.09.2020
TDAT2001 5.0 01.09.2020
IE203312 5.0 01.09.2020
IR201812 5.0 01.09.2020
IR102712 4.0 01.09.2020
SMF2251 5.0 01.09.2020
ISTT1002 7.5 01.09.2020
ISTT1003 5.0 01.09.2020
ISTT1001 5.0 01.09.2020
ISTG1003 5.0 01.09.2020
VB6200 5.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 80/100

Utlevering 16.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 80/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU