course-details-portlet

IELET2120 - Elektriske Maskiner og Elektromagnetisk Energiomforming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

I dette kurset vil du lære at alle typer av elektromagnetisk energikonvertering er basert på elektromagnetisk induksjon. Elektriske ledere er i stand til å høste energi når de opplever et varierende magnetisk felt via en indusert spenning. Hovedprinsippene bak elektromekaniske og elektromagnetiske systemer vil bli dekket. Det gjelder først og fremst de klassiske elektriske maskinene, som likestrømsmaskin, synkronmaskin og asynkronmaskin som anvendes i generatorer og motorer, i tillegg til eksempelvis transformatorer. I prinsippet er de alle lignende maskiner og innretninger. Problemer i kurset er utvalgt for å øke forståelsen over fenomenene og interaksjonene i elektromekanikk og elektromagnetisk energiomforming og inkluderer eksempler fra ny forskning.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten:

- kunne de elektromagnetiske lovene som benyttes ved beregning av sentrale størrelser som magnetomotorisk kraft, magnetisk fluks, reluktans, indusert spenning, kraft og dreiemoment

- kunne anvende magnetiske kretser

- kunne virkemåten til de ulike typer elektriske maskiner

- kunne de matematiske modellene for hvordan man beregner strømmer, moment, tap, parameterverdier, m.m.

- kjenne de viktigste konstruksjonsprinsippene

Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne

- gjennomføre enkle dimensjoneringsoppgaver (valg av maskin for definert anvendelse)

- analysere elektriske maskiner i relevante stasjonære driftssituasjoner

- velge instrumentering og gjennomføre målinger på maskiner under ulike (stasjonære) driftsforhold, både i laboratoriet og i felt

Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal kanidaten ha økt sine evner til:

- samarbeid og tverrfaglig samhandling.

- å kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister ved hjelp av rapporter og presentasjoner.

- å bidra til nytenking og innovasjonstankegang.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjekt virtuelle laboratorier og klassiske laboratorieoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger
  • Laboratoriearbeid med rapport

Mer om vurdering

Tillatt hjelpemiddel på eksamen, hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. I tillegg er kalkulator Casio fx-991EX godkjent. Utsatt eksamen i august Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEG2120 7.5 HØST 2019
IELEA2120 7.5 HØST 2019
SIE1010 7.5 HØST 2020
TET4110 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektroteknikk
  • Elkraftteknikk
  • Fysikk
  • Tekniske fag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 15.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 78
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU