course-details-portlet

HIST3105 - Forskningsmetoder i historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet omhandler prosessen «å forske fram egne resultater» og de redskaper man har til rådighet, kunnskaper man må inneha og ferdigheter man må beherske for å kunne skrive historie på et høyt faglig nivå. Emnet skal tjene som en veiledning for studenten i overgangen fra å være konsument og mottaker av historisk kunnskap til å bli produsent. Refleksjon rundt studentens nye rolle står derfor sentralt i emnet. Emnet skal gi en innføring i de hjelpemidler historikeren benytter i sitt arbeid med kildene og faglitteraturen, i de metodene som historikeren benytter for å klargjøre og bearbeide kildematerialet og i hvordan man skriver en masteroppgave. På emnet gjennomgås også tema som forholdet mellom student og veileder, krav og forventninger til masteroppgaven og forskningsetikk. En nærmere beskrivelse av plan for undervisningen gis ved semesterstart. Ta kontakt med ansvarlig faglærer for spørsmål omkring opplegget.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanenes beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten har

 • innblikk i hvordan faglige ideer bearbeides og utvikles til avgrensede problemstillinger og undersøkelser
 • kunnskaper om sentrale arbeidsformer i historisk forskning
 • skriftlig erfaring med å redegjøre for og drøfte relevant faglitteratur
 • kjennskap til de ulike former for kildemateriale historikere anvender i sine analyser
 • erfaringsbasert kunnskap om hvordan bruke sentrale arkiv- og biblioteksinstitusjoner samt nettressurser i historiske studier
 • kunnskaper om gjennomføringen av skriveprosessen
 • kjennskap til de formelle krav som stilles til en masteroppgave
 • klar forståelse av forskningsetiske spørsmål av betydning for masteroppgavearbeidet

Ferdigheter

Kandidaten har

 • ferdigheter i å skrive historie på et høyt faglig nivå
 • gode evner til å vurdere aktuelle metoder for sine undersøkelser
 • ferdigheter til å reflektere over og drøfte ulike typer kildemateriale
 • gode ferdigheter i å orientere seg i og å arbeide med relevant faglitteratur
 • evnen til å utvikle en disposisjon av en masteroppgave som tilfredsstiller sjangerens krav til problemstilling, struktur og diskusjon av forskningslitteratur
 • øvelse i muntlig formidling av sentrale tema i og diskusjon fra det fagfeltet kandidaten skriver oppgave om

Læringsformer og aktiviteter

Emnet baserer seg på forelesninger og seminarer som legger opp til studentaktivitet. Det er også ekskursjoner til relevante arkivfaglige institusjoner med innlagte øvingsoppgaver, samt én muntlig presentasjon i etterkant av dette. Studentene vil etter behov bli delt opp i grupper for å gi et best mulig tilbud i overenskomst med de forskjellige fagområdenes behov.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Emnet har mappevurdering med samlet karakter bestått/ikke bestått. Mappevurderingen består av skriftlige arbeider, og i tillegg er det en obligatorisk muntlig presentasjon knyttet til det ene skriftlige arbeidet. Det vil være både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Det er krav om godkjent obligatorisk aktivitet for å få vurdering i emnet.

Nærmere beskrivelse av øvings- og vurderingsopplegget gis ved semesterstart. Alternative opplegg kan diskuteres med emneansvarlig i starten av semesteret.

Alle arbeid i mappen må vurderes som bestått i samme semester for at mappevurderingen som helhet skal kunne vurderes som bestått. Det vil ikke bli gitt gjentakseksamen i emnet i semester hvor emnet ikke undervises.

Forkunnskapskrav

Opptak til et av følgende masterprogram: historie, fransk, tysk, engelsk, lektor i historie, lektor i språk

Kursmateriell

Se pensumliste

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for moderne samfunnshistorie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Innlevering
23.11.2023


00:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU