course-details-portlet

HFO1002 - Innovasjon og entreprenørskap i praktisk-estetiske fag

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Utøvende kunstnere og personer i kreative yrker arbeider innenfor et kulturfelt preget av en rekke institusjonelle føringer, det være seg støtteordninger, oppdragskonkurranser eller kritikernes og publikums smak. Å etablere seg som utøvende krever talent, ferdigheter og en forståelse for hvordan prosessene i kulturfeltet virker. Hva kan kunnskap om kulturelt entreprenørskap bidra med til å lykkes? I dette emnet settes praktisk-estetiske fag i forbindelse med begreper som innovasjon og entreprenørskap. Hensikten er å gi studentene kunnskap om hva innovasjon og entreprenørskap kan forstås som innenfor det estetiske feltet, og hvordan denne kunnskapen kan omgjøres til forståelse av sitt eget virke.

Emnet gir innføring i teorier om kulturelt entreprenørskap og innovasjon, samt erfaring i prosjektorientert arbeid i grupper. Det arbeides med arbeidslivsrelevante problemstillinger fra idé til gjennomføring. Hovedmålene er å gi kandidaten et realistisk forhold til å skape seg en kreativ arbeidssituasjon i dagens samfunn, og styrke refleksjon og forståelse av egen praksis i et samfunnsmessig perspektiv. I forkant av det gruppebaserte prosjektet vil kandidaten få en innføring i begrepsforståelse, støtteordninger, promotering, m.m. Kommunikasjon av og refleksjon over egen praksis er sentralt. Faget vil bestå av både skriftlig og teoretiske aspekter i tillegg til praktisk prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenter som gjennomfører dette emnet har kunnskaper om:
- måter å knytte begreper som innovasjon og entreprenørskap til praktisk-estetiske fag
- hva kulturelt entreprenørskap innebærer
- økonomiske støtteordninger for utøvende kunstnere, og søknadsprosesser knyttet til disse
- kommunikasjonsstrategier av relevans for synliggjøring av egen virksomhet

Ferdigheter:
Studenter som gjennomfører dette emnet vil kunne:
- forklare og bruke sentrale begreper som innovasjon og entreprenørskap
- orientere seg i støtteordninger og utarbeide søknader om økonomisk støtte for spesifikke prosjekt
- reflektere, muntlig og skriftlig, over egen virksomhet
- skrive prosjektomtaler og andre promoterende tekster
- planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid knyttet til kunstnerisk eller kreativ virksomhet

Generell kompetanse:
Studenter som gjennomfører dette emnet har generell kompetanse i:
- samarbeidslæring
- prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

De seks første ukene er undervisningen forelesningsbasert. Deretter følger seks uker seminarundervisning, der studentene jobber med et prosjekt i tverrfaglige grupper. Seminar og prosjektarbeidet vil ta for seg praktiske problemstillinger knyttet til kulturnæring. Prosjektet presenteres avslutningsvis.

Alle de obligatoriske aktivitetene gjennomføres i grupper. Alle aktivitetene må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektskisse/prosjektplan
  • Ukentlige logger i prosjektperioden
  • Presentasjon av prosjektet

Mer om vurdering

Individuell semesteroppgave. Oppgaven presenteres på siste forelesning (før prosjektperioden). Oppgaven leveres digitalt (i Inspera) ved semesterets slutt.

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til ett av følgende bachelorprogram: Utøvende musikk, bildekunst, film- og videoproduksjon, drama og teater, musikkteknologi eller musikkvitenskap.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Entreprenørskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
02.12.2019

Innlevering
14.12.2019


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
27.04.2020

Innlevering
08.05.2020


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU