course-details-portlet

HFO1002 - Entreprenørskap og nyskaping i praktisk-estetiske fag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Å etablere seg som utøvende krever talent, ferdigheter og en forståelse for hvordan prosessene i kulturfeltet virker. Hva kan kunnskap om kulturelt entreprenørskap bidra med til å lykkes?

Emnet gir innføring i teorier om kulturelt entreprenørskap og nyskaping, samt erfaring og samarbeidskompetanse i tverrfaglig prosjektorientert gruppearbeid.

I emnet møtes studenter fra ulike praktisk-estetiske fag ved NTNU og utvikler kunnskap om hvordan entreprenørskap og nyskaping kan forstås innenfor det estetiske feltet, og hvordan denne kunnskapen kan omgjøres til forståelse av eget virke. Hovedmålene er å gi kandidaten et realistisk forhold til å skape seg en kreativ arbeidssituasjon i dagens samfunn, og styrke refleksjon og forståelse av egen praksis i et samfunnsmessig perspektiv.

Samarbeidslæring gjennom gruppearbeid med studenter fra andre praktisk-estetiske fag samt kommunikasjon av og refleksjon over egen praksis er sentralt. Emnet vil bestå av både skriftlige og teoretiske aspekter i tillegg til praktisk prosjektarbeid.

I forkant av det gruppebaserte prosjektet vil kandidaten gjennom temabaserte forelesninger få en innføring i begrepsforståelse, støtteordninger, promotering, m.m.

Dette er et områdeemne innen studieområdet humaniora og estetiske fag. Den generiske tematikken er innovasjon og entreprenørskap.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenter som gjennomfører dette emnet har kunnskaper om:

 • måter å knytte begreper som entreprenørskap og nyskaping til praktisk-estetiske fag
 • hva kulturelt entreprenørskap innebærer
 • grunnleggende faktorer for samarbeid og prosjektarbeid
 • økonomiske støtteordninger for utøvende kunstnere, og søknadsprosesser knyttet til disse
 • kommunikasjonsstrategier av relevans for synliggjøring av egen virksomhet

Ferdigheter

Studenter som gjennomfører dette emnet vil kunne:

 • forklare og bruke sentrale begreper som entreprenørskap og nyskaping
 • kan plassere sin og andres kunstneriske virksomhet i relevante sammenhenger
 • orientere seg i støtteordninger og utarbeide søknader om økonomisk støtte for spesifikke prosjekt
 • reflektere, muntlig og skriftlig, over egen virksomhet
 • skrive prosjektomtaler og andre promoterende tekster
 • anvende samarbeidskompetanse gjennom planlegging og gjennomføring av prosjektarbeid knyttet til kunstnerisk eller kreativ virksomhet

Generell kompetanse

Studenter som gjennomfører dette emnet har:

 • samarbeidskompetanse gjennom prosjektarbeid i grupper

Læringsformer og aktiviteter

I første halvdel av semesteret er undervisningen forelesningsbasert. Deretter følger en periode med seminarundervisning, der studentene jobber med og ferdigstiller et prosjekt i grupper. Seminar og prosjektarbeidet vil ta for seg praktiske problemstillinger knyttet til kulturnæring. Prosjektet presenteres i en siste del av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Levere en søknad og prosjektskisse/prosjektplan (gruppeoppgave i prosjektperioden)
 • Ukentlige logger i prosjektperioden (gruppeoppgaver)
 • Presentasjon av prosjektet i siste del av semesteret (gruppeoppgave)
 • 80 % deltakelse på seminarundervisningen

De obligatoriske aktivitetene i seminarundervisningen gjennomføres i grupper. For å kunne gå opp til eksamen kreves 80 % deltakelse på seminarundervisningen og godkjenning av obligatorisk aktivitet. Godkjent deltakelse og obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Obligatorisk aktivitet er kun gyldig i semesteret emnet tas og påfølgende semester.

Dette emnet kan undervises på både norsk og engelsk, avhengig av personalsituasjon.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Flere obligatoriske aktiviteter

Mer om vurdering

Individuell semesteroppgave. Emneansvarlig vil i løpet av første halvdel av semesteret presentere oppgaveteksten for semesteroppgaven (før prosjektperioden). Oppgaven leveres digitalt (i Inspera) ved semesterets slutt, som en pdf-fil.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Entreprenørskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU