course-details-portlet

HFO1002 - Innovasjon og entreprenørskap i praktisk-estetiske fag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Utøvende kunstnere og personer i kreative yrker arbeider innenfor et kulturfelt preget av en rekke institusjonelle føringer, det være seg støtteordninger, oppdragskonkurranser eller kritikernes og publikums smak. Å etablere seg som utøvende krever talent, ferdigheter og en forståelse for hvordan prosessene i kulturfeltet virker. Hva kan kunnskap om kulturelt entreprenørskap bidra med til å lykkes? I dette emnet settes praktisk-estetiske fag i forbindelse med begreper som innovasjon og entreprenørskap. Hensikten er å gi studentene kunnskap om hva innovasjon og entreprenørskap kan forstås som innenfor det estetiske feltet, og hvordan denne kunnskapen kan omgjøres til forståelse av sitt eget virke. Emnet gir innføring i teorier om kulturelt entreprenørskap og innovasjon, samt erfaring i prosjektorientert arbeid i grupper. Det arbeides med arbeidslivsrelevante problemstillinger fra idé til gjennomføring. Hovedmålene er å gi kandidaten et realistisk forhold til å skape seg en kreativ arbeidssituasjon i dagens samfunn, og styrke refleksjon og forståelse av egen praksis i et samfunnsmessig perspektiv. I forkant av det gruppebaserte prosjektet vil kandidaten få en innføring i begrepsforståelse, støtteordninger, promotering, m.m. Kommunikasjon av og refleksjon over egen praksis er sentralt. Faget vil bestå av både skriftlig og teoretiske aspekter i tillegg til praktisk prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenter som gjennomfører dette emnet har kunnskaper om:

 • måter å knytte begreper som innovasjon og entreprenørskap til praktisk-estetiske fag
 • hva kulturelt entreprenørskap innebærer
 • økonomiske støtteordninger for utøvende kunstnere, og søknadsprosesser knyttet til disse
 • kommunikasjonsstrategier av relevans for synliggjøring av egen virksomhet

Ferdigheter

Studenter som gjennomfører dette emnet vil kunne:

 • forklare og bruke sentrale begreper som innovasjon og entreprenørskap
 • orientere seg i støtteordninger og utarbeide søknader om økonomisk støtte for spesifikke prosjekt
 • reflektere, muntlig og skriftlig, over egen virksomhet
 • skrive prosjektomtaler og andre promoterende tekster
 • planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid knyttet til kunstnerisk eller kreativ virksomhet

Generell kompetanse

Studenter som gjennomfører dette emnet har generell kompetanse i:

 • samarbeidslæring
 • prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

I første halvdel av semesteret er undervisningen forelesningsbasert. Deretter følger en periode med seminarundervisning, der studentene jobber med og ferdigstiller et prosjekt i grupper. Seminar og prosjektarbeidet vil ta for seg praktiske problemstillinger knyttet til kulturnæring. Prosjektet presenteres i en siste del av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Levere en søknad og prosjektskisse/prosjektplan (gruppeoppgave i prosjektperioden)
 • Ukentlige logger i prosjektperioden (gruppeoppgaver)
 • Presentasjon av prosjektet i siste del av semesteret (gruppeoppgave)
 • 80 % deltakelse på seminarundervisningen, dvs. oppmøte på 4 av 5 seminarer.

De obligatoriske aktivitetene i seminarundervisningen gjennomføres i grupper. For å kunne gå opp til eksamen kreves 80 % deltakelse på seminarundervisningen og godkjenning av obligatorisk aktivitet. Godkjent deltakelse og obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Flere obligatoriske aktiviteter

Mer om vurdering

Individuell semesteroppgave. Emneansvarlig vil i løpet av første halvdel av semesteret presentere oppgaveteksten for semesteroppgaven(før prosjektperioden). Oppgaven leveres digitalt (i Inspera) ved semesterets slutt, som en pdf-fil.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til ett av følgende bachelorprogram: Utøvende musikk, bildekunst, film- og videoproduksjon, drama og teater, musikkteknologi eller musikkvitenskap.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Entreprenørskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100

Utlevering
23.11.2022

Innlevering
13.12.2022


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Individuell oppgave 100/100

Innlevering
24.02.2023


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU