course-details-portlet

BI1001 - Celle- og molekylærbiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 70/100 6 timer D
Oppgave 30/100

Faglig innhold

Emnet er et innføringsemne i cellebiologi og genetikk. Følgende temaer blir behandlet: Det molekylære grunnlag for cellen, biokjemi og cellefysiologi, cellens struktur og funksjon, Mendelske arvelover, molekylærbiologi og bioteknologi. Emnet inngår som en del av bachelorprogrammet i biologi, masterprogrammet i bioteknologi og er normalt adgangsbegrenset. Det er et mindre antall plasser tilgjengelig for de som kun vil ta dette emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidatene skal ha kunnskap om:

 • De fundamentale enheter for liv, spesielt cellen som en organismes basale enhet for struktur og funksjon.
 • Store biologiske molekylers og membraners struktur og funksjon
 • Metabolisme og hvordan energi transformeres i levende systemer
 • Aktører og prinsipper i cellulær kommunikasjon
 • Prinsipper for celledeling
 • Den kromosomale og den molekylære basis for arv
 • Regulering av genuttrykk, fra gen til protein
 • Genomer og deres evolusjon
 • Forklare mekanismer for cellers eksistens og formering, samt å forstå sammenhengen mellom dem

Ferdigheter:

 • HMS
 • Generell laberfaring
 • Analysere egne labdata med excel
 • Rapportskriving
 • Gruppearbeid
 • Kritisk lesing/evaluering av vitenskapelig litteratur
 • Skrive faglig rapport basert på litteratursøk, inkludert kildebruk og referanseteknikk
 • Presentere faglig stoff ved hjelp av presentasjonsverktøy (ppt)

Generell kompetanse

 • Forstå og forklare med egne ord diversiteten i biologiske systemer og prosesser på molekylært og cellulært nivå

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorieøvinger, gruppevis semesteroppgave og PBL-baserte kollokvier. Foruten forelesninger er undervisningen i stor grad basert på studentene arbeider sammen i grupper.

 • Forelesning: 50 timer
 • Laboratoriekurs: 30 timer, obligatorisk
 • Prosjektarbeid: Teoretisk semesteroppgave
 • Øvinger: PBL- 18 timer, obligatorisk

Emnet er adgangsbegrenset.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent lab.kurs
 • Godkjent semesteroppgave
 • Godkjent PBL-øvinger

Mer om vurdering

Emnet består av to deler, hvor hver del har egen karakter. Samlet karakter i emnet gis etter begge vurderingene er vurdert til bestått. Den ene delen består av skriftlig eksamen som teller 70% på samlet karakter, den andre delen består av oppgave som teller 30% på samlet karakter.

Ved forbedring (gjentak) av skriftlig eksamen vil man kunne ta eksamen ved neste termin uavhengig av undervisning i emnet. Ved forbedring av oppgave gjøres dette ved å følge undervisning og innlevering av arbeider ved neste undervisningstermin av emnet.

Ved ikke-bestått på skriftlig eksamen har man mulighet til å ta utsatt eksamen ved neste termin, uavhengig av undervisning i emnet. Ved ikke-bestått på oppgaven må denne gjennomførse på nytt neste semester emnet undervises.

Skriftlig eksamen kan gjøres om til muntlig eksamen i semesteret hvor det ikke er undervisning.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Bestått laboratoriekurs i KJ1000 (eller tilsvarende kjemiemne)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1005 15.0
MNKBI101 15.0
MNKBI110 12.0
MOL4010 7.5
BI0001 7.5 VÅR 2006
TBT4170 7.5 HØST 2011
BI200115 8.0 HØST 2019
HBIO2001 9.0 HØST 2020
HBIOT2020 7.5 HØST 2021
HBIOA2004 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Cellebiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 10
SL322 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 16.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 144
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU