course-details-portlet

BI1001 - Celle- og molekylærbiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 6 timer LOVDATA
Oppgave 30/100

Faglig innhold

Emnet er et innføringsemne i cellebiologi og genetikk. Følgende temaer blir behandlet: Det molekylære grunnlag for cellen, biokjemi og cellefysiologi, cellens struktur og funksjon, Mendelske arvelover, molekylærbiologi og bioteknologi. Emnet inngår som en del av bachelorprogrammet i biologi, masterprogrammet i bioteknologi og er normalt adgangsbegrenset.Det er et mindre antall plasser tilgjengelig for de som kun vil ta dette emnet.

Læringsutbytte

Læringsmål

Kunnskaper

Kandidatene skal ha kunnskap om
- De fundamentale enheter for liv, spesielt cellen som en organismes basale enhet for struktur og funksjon.
- Store biologiske molekylers og membraners struktur og funksjon
- Metabolisme og hvordan energi transformeres i levende systemer
- Aktører og prinsipper i cellulær kommunikasjon
- Prinsipper for celledeling
- Den kromosomale og den molekylære basis for arv
- Regulering av genuttrykk, fra gen til protein
- Genomer og deres evolusjon
For å forklare mekanismer for cellers eksistens og formering, samt å forstå sammenhengen mellom dem

Ferdigheter

- HMS
- Generell laberfaring
- Analysere egne labdata med excel
- Rapportskriving
- Gruppearbeid
- Kritisk lesing/evaluering av vitenskapelig litteratur
- Skrive faglig rapport basert på litteratursøk, inkludert kildebruk og ref-teknikk
- Presentere faglig stoff ved hjelp av presentasjonsverktøy (ppt)

Generell kompetanse

- Forstå og forklare med egne ord diversiteten i biologiske systemer og prosesser på molekylært og cellulært nivå

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorieøvinger, gruppevis semesteroppgave og PBL-baserte kollokvier.
Foruten forelesninger er undervisningen i stor grad basert på studentene arbeider sammen i grupper.
Forelesning: 50 timer
Laboratorie kurs: 30 timer, obligatorisk
Prosjektarbeid: Teoretisk semesteroppgave
Øvinger:18timer PBL-baserte øvinger, obligatorisk

Emnet er adgangsbegrenset.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs
  • Godkjent semesteroppgave
  • Godkjent PBL-øvinger

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått.. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bestått laboratoriekurs i KJ1000

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1005 15.0
MNKBI101 15.0
MNKBI110 12.0
MOL4010 7.5
BI0001 7.5 01.08.2006
TBT4170 7.5 01.09.2011
BI200115 8.0 01.09.2019
HBIO2001 9.0 01.09.2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 5

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Cellebiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100 LOVDATA

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 70/100 LOVDATA

Utlevering 07.06.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU