BI1001 - Celle- og molekylærbiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet er et innføringsemne i cellebiologi og genetikk. Følgende temaer blir behandlet: Det molekylære grunnlag for cellen, biokjemi og cellefysiologi, cellens struktur og funksjon, Mendelske arvelover, molekylærbiologi og bioteknologi. Emnet inngår som en del av bachelorprogrammet i biologi, masterprogrammet i bioteknologi og er normalt adgangsbegrenset.Det er et mindre antall plasser tilgjengelig for de som kun vil ta dette emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- De fundamentale enheter for liv, spesielt cellen som en organismes basale enhet for struktur og funksjon.
- Store biologiske molekylers og membraners struktur og funksjon
- Metabolisme og hvordan energi transformeres i levende systemer
- Aktører og prinsipper i cellulær kommunikasjon
- Prinsipper for celledeling
- Den kromosomale og den molekylære basis for arv
- Regulering av genuttrykk, fra gen til protein
- Bioteknologi; bruk av DNA verktøykasse med eksempler på kloning av organismer og hvordan dette kan brukes til å studere gen-sekvens, uttrykk og funksjon
- Genomer og deres evolusjon

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

- Gjenkjenne og beskrive forskjellige former for liv, inkludert forskjellige typer celler
- Gjengi prosesser som regulerer arvegangen mellom generasjoner, og overgangen fra gen til protein.
- Designe et kloningseksperiment

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

Forstå og forklare diversiteten i biologiske systemer og prosesser på cellulært nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorieøvinger, gruppevis semesteroppgave og PBL-baserte kollokvier.
Foruten forelesninger er undervisningen i stor grad basert på studentene arbeider sammen i grupper.
Forelesning: 50 timer
Laboratorie kurs: 30 timer, obligatorisk
Prosjektarbeid: Teoretisk semesteroppgave
Øvinger: PBL-baserte øvinger, obligatorisk

Emnet er adgangsbegrenset.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent PBL-øvinger
  • Godkjent semesteroppgave
  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bestått laboratoriekurs i KJ1000

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI0001 7.5 01.08.2006
BI1005 15.0
MNKBI101 15.0
MNKBI110 12.0
MOL4010 7.5
TBT4170 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 12.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.