course-details-portlet

AR100219 - Statistikk for økonomer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

- Beskrivende statistikk: Beliggenhetsmål, spredningsmål.
- Sannsynlighetsregning og kombinatorikk: Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller, betingede sannsynligheter.
- Diskrete stokastiske variabler: Beregning av forventning/varians/kovarians, simultane sannsynlighetsfordelinger, binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordeling.
- Kontinuerlige stokastiske variabler: Normalfordeling, eksponentialfordeling, tilnærminger til normalfordeling, lineærkombinasjoner.
- Estimering: Punktestimering, intervallestimering, egenskaper til estimatorer, vurdering av utvalgsstørrelse.
- Hypotesetesting: Hypotesetesting i målemodellen (z-tester og t-tester), hypotesetesting ved normaltilnærming, kjikvadrattester, p-verdier, teststyrke.
- Lineær korrelasjon og regresjon: Minste kvadraters metode, intervallestimering, hypotesetesting, prediksjon.
- Bruk av dataverktøy.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten skal

- ha det nødvendige metodegrunnlaget i sannsynlighetsregning og statistikk for andre emner i studiet.

- kunne knytte anvendelser av statistisk metode til problemstillinger knyttet til det økonomisk-administrative fagområdet.

 

Ferdigheter:

Kandidaten skal

- ha grunnleggende forståelse av sannsynlighetsbegrepet, kunne sannsynlighetsregning og kunne regne med sannsynlighetsfordelinger.

- kunne estimere, og finne konfidensintervall for, ukjente parametere.

- kunne velge og anvende passende hypotesetester.

- kunne anvende og tolke lineære regresjonsmodeller.

 

Generell kompetanse:

Kandidaten skal

- kunne bruke statistikk til å uttrykke, analysere og kommunisere økonomiske sammenhenger.

- ha en statistikkforståelse som kan danne basis for videre studier og livslang læring.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Arbeidskrav kreves godkjent for å få gå opp til eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Hjelpemidler på eksamen: Utdelt formelsamling og godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

 

Emnet i Trondheim MET1002, er kun tilgjengelig for studenter ved campus Trondheim med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)
Regnskap og revisjon (ØABACHBRR)
Økonomi og administrasjon (BØA)
Økonomi og administrasjon (ÅØKADM)
Økonomi og administrasjon (ØA369)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMA4240 7.5 01.09.2019
TMA4245 7.5 01.09.2019
ME120 6.0 01.09.2019
ME120 6.0 01.09.2019
MET8001 7.5 01.09.2019
MET1002 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Statistikk
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 07.06.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU