Fysisk planlegging

Fysisk planlegging

Fysisk planlegging - masterstudium, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

MFYSPL, Tue Nov 28 18:09:27 CET 2023 | M2

Med utdanning i fysisk planlegging kan du delta i samfunnsplanlegginga  og utforminga av våre fysiske omgjevnadar. Du er med på å skape ein del av framtida og påverke folks kvardag.

Fysisk planlegging tilbyr spesialisering i å forme planar etter plan- og bygningslova. Studentane skal mellom anna utarbeide stedsanalysar, framstille kart og geografiske analyser med GIS-verktøy. Programmet legg serleg vekt på eit overordna berekraftsperspektiv.

Les mer om hva du lærer

Med fullført masterstudium i fysisk planlegging har du ein kompetanse som det er eit stort behov for innan samfunnsplanlegging og forvaltning, både ved offentlege og private verksemder. Du kan få delta i tverrfagleg planarbeid i samarbeid med ulike aktørar i planprosessar.

Les mer om jobbmulighetene

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby.

Hverdagen som masterstudent fordrer mer ansvar for å strukturere dagen og studiene dine utenom fastsatte forelesningstider, men du har også friheten til å tilpasse hverdagen slik at den passer deg best mulig.

Les mer om studiemiljøet

Studentane skal kvart år følje ein utdanningsplan som er godkjent av programrådet. Undervisninga er ein kombinasjon av teoretiske studiar og praktisk prosjektarbeid.

Studentane kan gjennomføre inntil eit semester ved eit utenlandsk universitet, fortrinnsvis i tredje semester.

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet er for kandidatar med ein bachelorgrad eller tilsvarande ulike planleggingsrelevant utdanningar.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studeierettleiarar hvis du lurer på noko om studieprogrammet eller dersom du har andre faglege spørsmål.

Kontakt og veiledning