Fysisk planlegging

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fysisk planlegging

Video


Om programmet

Om studieprogrammet

Med utdanning i fysisk planlegging kan du delta i samfunnsplanlegginga  og utforminga av våre fysiske omgjevnadar. Du er med på å skape ein del av framtida og påverke folks kvardag. 

Fullført studium gjev graden master i fysisk planlegging. 


Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15.april

Studieprogrammet er for kandidatar med ein bachelorgrad eller tilsvarande ulike planleggingsrelevant utdanningar. Søkarane blir delt inn i to opptaksgrupper. Sjå om du er kvalifisert til opptak.

Du søkjer om opptak via Søknadsweb NTNU.


Moglege jobbar

Moglege jobbar

Det er eit stort behov for kandidatar med kompetanse innan fysisk planlegging. Med fullført masterstudium i fysisk planlegging kan du få spennande jobbar innan samfunnsplanlegging og forvaltning. Dei aller fleste studentana får jobb allereie før dei har avslutta masterutdanninga.


Fysisk planlegging

Vidare studiar

Etter fullført masterprogram er det mogleg å gå vidare med en doktorgradsutdanning (ph.d).


Oppbygging av studiet

Oppbygging av studiet

Masterprogrammet går over to år.
Studiet har fire semester. I første semester er det fire obligatoriske emne.  I andre og tredje semester er det tre obligatoriske emne og eit valemne. I det fjerde semestret skriv du masteroppgåva. Ho skal vere på 30 studiepoeng.


Studieveiledning

Studierettleiing

Kontakt gjerne våre studeierettleiarar på epost:
kontakt@iap.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 02 75
hvis du lurer på noko om studieprogrammet eller dersom du har andre faglege spørsmål.


Studiemiljø

Studiemiljø

Les mer om hverdagen som student, studentaktiviteter og linjeforening.


Utanlandsopphald

Utanlandsopphald

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold anten i utlandet eller i Norge, som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Masterstudiet i fysisk planlegging skal mellom anna gjere deg kvalifisert til å utarbeide fysiske planar og delta i tverrfaglege planprosessar.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: MFYSPL
 • Studienivå: Mastergrad
 • Studieprogram: Fysisk planlegging - masterstudium
 • Gradsnavn: Master i fysisk planlegging
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 120.0
 • Adgangsbegrensning: Ja (30 plassar)
 • Anvarlig: Institutt for arkitektur og planlegging
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Informasjonen gjeld for 2018

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.