Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fysisk planlegging

Bilde av studentar som planlegg.

Om studieprogrammet

Med utdanning i fysisk planlegging kan du delta i samfunnsplanlegginga  og utforminga av våre fysiske omgjevnadar. Du er med på å skape ein del av framtida og påverke folks kvardag. 

Fullført studium gjev graden master i fysisk planlegging. 


Søk opptak

Søknadsfrist 15.april

Studieprogrammet er for kandidatar med ein bachelorgrad eller tilsvarande ulike planleggingsrelevant utdanningar. Søkarane blir delt inn i to opptaksgrupper. Sjå om du er kvalifisert til opptak.

Du søkjer om opptak via Søknadsweb NTNU.


Moglege jobbar

Det er eit stort behov for kandidatar med kompetanse innan fysisk planlegging. Med fullført masterstudium i fysisk planlegging kan du få spennande jobbar innan samfunnsplanlegging og forvaltning. Dei aller fleste studentana får jobb allereie før dei har avslutta masterutdanninga.


Vidare studiar

Etter fullført masterprogram er det mogleg å gå vidare med en doktorgradsutdanning (ph.d).


Oppbygging av studiet

Masterprogrammet går over to år.
Studiet har fire semester. I andre og tredje semester er det tre obligatoriske emne og eit valemne.
I det fjerde semestret skriv du masteroppgåva. Ho skal vere på 30 studiepoeng.


Studierettleiing

Kontakt gjerne våre studeierettleiarar på epost:
kontakt@iap.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 02 75
hvis du lurer på noko om studieprogrammet eller dersom du har andre faglege spørsmål.


Studiemiljø

Les mer om hverdagen som student, studentaktiviteter og linjeforening.


Utanlandsopphald

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold anten i utlandet eller i Norge, som en del av studiet.


Læringsutbytte

Masterstudiet i fysisk planlegging skal mellom anna gjere deg kvalifisert til å utarbeide fysiske planar og delta i tverrfaglege planprosessar.

Fakta

Gradsnavn: Master
Studieprogramkode: MFYSPL
Studiepoeng: 120
Politiattest: Nei

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 1947078
Tilgangsavgrensa: Ja (30 plassar)

Sted: Trondheim

Institutt for arkitketur og planlegging
Fakultet for arkitektur og design