Medisin

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

– Praksisnær undervisning

Allerede fra første semester får studentene nær kontakt med praktisk medisin.

Typisk vil timeplanen for hver uke inneholde en klinikk, det vil si en situasjon hvor en pasient danner utgangspunkt for undervisningen. En eller to studenter, som har snakket med og undersøkt pasienten på forhånd, legger fram pasientens problem for kullet under veiledning av en underviser.

Ofte vil pasienten selv kunne fortelle studentene hvordan sider ved sykdommen oppleves og noen ganger vise frem skader eller andre synlige endringer på kroppen som studentene kan observere under klinikkundervisningen. Pasientens problem vil ofte belyse den praktiske betydningen av teorien som undervises resten av uken.  

1.-2. studieår: Lege-pasientkurs

I de første årene av studiet tilbringer studentene tre timer annen hver uke på et fastlegekontor (Lege-Pasientkurs). Studentene er fordelt på grupper som møter hos fastleger med deltidsstilling på universitetet. Undervisningen på fastlegekontorene skal først og fremst være en arene for trening i kommunikasjon med pasienter.

Studentene får dessuten systematisk trening i klinisk undersøkelsesteknikk i ferdighetslaboratoriene på universitetet. Her trener studentene ulike ferdigheter på modeller og på hverandre. Læringen foregår under veiledning av leger og andre ansatte med relevant kompetanse.

3.-4. studieår: Uketjeneste eller Langsgående integrert klinisk tjeneste

I tredje og fjerde studieår har studentene uketjeneste på St. Olavs hospital. Da roterer studentene gruppevis mellom de ulike avdelingene på St. Olavs og møter pasienter på sengepost, poliklinikk og operasjon. Hver gruppe har typisk to uker på hver avdeling (hjerteavdeling, lungeavdeling, nyreavdeling osv.).

Fra og med høsten 2018 er det også mulig for noen av studentene å ta 3. og 4. studieår i Levanger med en langsgående integrert modell hvor man har kontakt med alle avdelingene gjennom hele studieåret (ikke gruppevis rotering fra avdeling til avdeling), og dermed legger til rette for oppfølging over tid med faste veiledere. Mer om dette kan du lese på informasjonssiden om NTNU Link.

5. studieår: Praksisperiode i lokalsykehus

I 5. studieår, gjennomfører studentene en praksisperiode på sykehus i hele helseregion Midt-Norge. Denne perioden omfatter fulltids praksis 7 uker ved medisinsk avdeling, 7 uker ved kirurgisk avdeling og 2 uker ved anestesiavdelingen. Studentene skal også møte røntgenavdelingen ved ukentlige møter. 

Praksisperioden i sykehus gir studentene anledning til å tilegne seg kunnskap i et miljø som preges av klinisk virksomhet og under forhold som markert vil skille seg fra den situasjon de har møtt tidligere. Studentene må regne seg som aktive observatører i starten, men forventes etter kort tid å delta i avdelingens arbeide og rutiner. I løpet av praksisperioden forventes det at studentene skal oppnå en viss ferdighet i de vanligste aktivitetene som hører til det daglige arbeidet ved en sykehusavdeling. 

6. studieår: Praksisperiode i kommunehelsetjenesten

Praksis i kommunehelsetjenesten er seks uker i 6. studieår. Praksisuken er inndelt med tre dager på fastlegekontor, en dag med samfunnsmedisinsk praksis, for eksempel helsestasjon, og en dag til egenstudier og arbeid med samfunnsmedisinske oppgaver.

Kliniske fag og basalfag

Kliniske fag og basalfag

I medisinen skiller man mellom kliniske fag og basalfag.

De kliniske fagene (f.eks. nevrologi, indremedisin og kirurgi) dreier seg om hvordan legen diagnostiserer og behandler sykdom.

Basalfagene eller prekliniske fag (f.eks. biokjemi, anatomi og medisinske atferdsfag) er nødvendige grunnlagsfag for den kliniske medisinen.