Profesjonsstudium

Medisin

– Problembasert læring

Ved medisinstudiet i Trondheim har problembasert læring (PBL) en sentral rolle. PBL innebærer at studentenes læring er organisert ut fra helseproblemer presentert av for eksempel en pasient, en virksomhet eller et lokalsamfunn. Studentene har i oppgave å sette seg læringsmål for videre lesning og læring som bidrar til deres forståelse og evne til å kunne håndtere de spørsmål som problemet reiser. Det typiske problem er en beskrivelse av en pasient med en sykehistorie, visse symptomer og kliniske tegn.

PBL-gruppen
Gruppene består av 8 studenter og en veileder. Ved gjennomgåelse og diskusjon klargjør studentene problemet i PBL-oppgaven. Deretter formuleres læringsmål som skal være retningsgivende for hva de leser og setter seg inn hver for seg til neste møte. Ved neste PBL-møte blir resultatene av de mellomliggende dagers lesing og studier drøftet. Gjennomgåelsen gir trening i presentasjon av faglig materiale, trening i å stille relevante spørsmål, anledning til å finne ut av uklarheter og diskutere alternative forklaringsmåter. Resultatet er økt innsikt og fordypet forståelse av helseproblemet.

Arbeidet i grupper fyller flere funksjoner. For det første er de et forum for faglig diskusjon og kritisk utprøving av ny kunnskap og forståelse. Gruppens medlemmer får gjennom prosessen større bevissthet om hva de kan og ikke kan, de lærer å sette ord på sin kunnskap, teste sin forståelse og motiveres til fortsatt læring. Hver enkelt student må bli seg bevisst hvordan egne bidrag innvirker på de øvrige gruppemedlemmene. I tillegg til tilegnelse av kunnskaper er det et mål for PBL-gruppen å fremme sosial utvikling av betydning for senere yrkesutøvelse.

Kliniske fag og basalfag

I medisinen skiller man mellom kliniske fag og basalfag.

De kliniske fagene (f.eks. nevrologi, indremedisin og kirurgi) dreier seg om hvordan legen diagnostiserer og behandler sykdom.

Basalfagene eller prekliniske fag (f.eks. biokjemi, anatomi og medisinske atferdsfag) er nødvendige grunnlagsfag for den kliniske medisinen.