Sykepleie

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Sykepleie

– Om sykepleie

Som sykepleier får du arbeide med mennesker i alle aldre og alle livets faser, fra livets begynnelse til livets slutt. Kompetanseområdet innebærer både behandling, pleie og omsorg.   

Sykepleierutdanningen ved NTNU i Ålesund har nært samarbeid med helsetjenesten og gode praksisstudieplasser. Det nære samarbeidet mellom lærer og student gir deg et godt grunnlag for å møte de utfordringer sykepleiere møter i et moderne samfunn. Fullført studium gir graden Bachelor i sykepleie, og gir deg grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier. 

NTNU tilbyr bachelor i sykepleie i Gjøvik, Trondheim og Ålesund.


Simulering

Simulering er en pedagogisk metode som brukes i de aller fleste helsefaglige utdanninger ved NTNU i Ålesund. Denne metoden gjør studentene godt forberedt til scenarier i de vil møte i yrket sitt. Fullskalasimulering brukes i alle tre studieårene i sykepleierutdanningen.

Se hvordan studenter ved NTNU kan bli best mulig forberedt til yrket sitt:Hvorfor velge dette studiet?

Behovet for kvalifiserte sykepleiere øker, da helse- og omsorgstjenesten står overfor store utfordringer i årene fremover. Gjennom bachelorstudiet får du teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som danner grunnlag for profesjonsutøvelse som sykepleier.

Gjennom sykepleierutdanningen vil du bli kvalifisert for sykepleierfaglig arbeid i alle deler av helsetjenesten både nasjonalt og internasjonalt.  Studiet vektlegger teoretiske og praktiske kunnskaper og inneholder sykepleiefaglige, medisinske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner. Vi bruker varierte undervisningsmetoder, og tilbyr et høyteknologisk simuleringssenter og en godt utviklet øvingspost.

NTNU vektlegger et godt samarbeid med praksisfeltet og tett oppfølging av den enkelte student. Praksisstudiene utgjør halvparten av studiet. I løpet av utdanningen gjennomfører du fem perioder med kliniske praksisstudier. Disse vil foregå i spesialist- og kommunehelsetjenesten, hovedsakelig på Sunnmøre. 


Målet med studiet

Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne klinisk dyktige og reflekterte profesjonsutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten.

Du blir utdannet til et yrke og en yrkespraksis som er i stadig utvikling og endring, og læring ses i et livslangt perspektiv. Studiet legger derfor vekt på å utdanne sykepleiere med evne og vilje til å holde seg faglig oppdatert, som kan arbeide kunnskapsbasert, faglig forsvarlig, og kritisk reflektert til egen praksis.

Sykepleieren forholder seg til pleie og kontinuerlig omsorg for den syke ut fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra kunnskap om de enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og prognose. Sykepleierne skal også ha kompetanse innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, samhandling, organisering og ledelse. De skal ha kunnskap om helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen.

Utdanningen skal gi deg en yrkesetisk holdning og en flerkulturell forståelse av helse og sykdom. Du utdannes også til å møte pårørendes behov for støtte, undervisning og veiledning.

Bachelorstudiet i sykepleie skal gi handlingskompetanse der det forventes at den nyutdannede sykepleieren kan fungere selvstendig. Denne kompetansen er hovedsakelig rettet mot pasienter og pårørende, og for å ivareta grunnleggende funksjoner i sykepleie. Studiet skal gi handlingsberedskap på områder der en nyutdannet sykepleier er forventet å ha kunnskap om feltet, men mangler nødvendig erfaring og mer spesialisert opplæring til å kunne handle selvstendig.