Sykepleie

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Sykepleie

– Studiets oppbygging

Bachelor i sykepleie er en treårig profesjonsutdanning som gir 180 studiepoeng, likt fordelt mellom teori og kliniske praksisstudier. Studiet er basert på Rammeplan for sykepleierutdanning og Forskrift til rammeplanen. Fullført studie danner grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier.

De praktiske studiene foregår i institusjon og hjemmebaserte helsetjenester i kommunehelsetjenesten, medisin og kirurgi i spesialisthelsetjenesten og psykisk helsearbeid i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

De teoretiske studiene er inndelt i sykepleievitenskap, samfunnskunnskap og sykepleierens medisinske fagområder. 


Praksisstudier

Praksisstudiene utgjør 90 studiepoeng. I løpet av utdanningen gjennomfører du fem perioder med kliniske praksisstudier. Disse vil foregå i spesialist- og kommunehelsetjenesten på Sunnmøre. Alle studenter må være forberedt på å ha praksisstudier ved institusjoner og i kommuner utenfor Ålesund. Ved opptak til studiet må studentene levere politiattest. Ved manglende attest kan ikke studenten delta i klinisk praksis, og risikerer forsinkelse og eventuell tap av studierett.


Arbeids- og undervisningsform

Bachelorstudiet i sykepleie tilrettelegger for varierte arbeids- og undervisningsformer som fremmer selvstendighet, klinisk dyktighet, kritisk tenkning og vitenskapelig tilnærming til fag og yrke. Teoristudier kombineres med simulering, ferdighetstrening og kliniske studier. Universitetets simuleringssenter og øvingsavdeling brukes aktivt i alle deler av undervisningen. Undervisningen bruker også ulike former for e-læring og tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Arbeids- og undervisningsformene legger til rette for å lære og bruke kunnskapsbasert praksis. Å anvende nyere forskningsresultater vil være en viktig del av dette, i tillegg til erfarings- og brukerkunnskap. Studentene skal selv aktivt bruke forskningsresultater i sine skriftlige arbeid, allerede fra første semester. Der det er aktuelt, vil studentene få anledning til å delta i universitetets og samarbeidspartneres FoU-prosjekter.

Bacheloroppgaven i sykepleie kan utformes som en systematisk litteraturstudie, eller som en empirisk studie. Studentene kan samarbeide med forskere i prosjekter, eller gjennomføre oppgaven sammen med kommunehelsetjeneste og sykehus.


Ser du etter eldre studieplaner? Se oversikten over alle studiehåndbøker og studieplaner ved NTNU.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan