Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Sykepleie

– Studiets oppbygging

Vi legger vekt på studentaktive læringsformer og har et høyteknologisk øvings- og simuleringssenter som brukes i undervisningen gjennom hele studiet.

Bachelor i sykepleie er en treårig profesjonsutdanning som gir 180 studiepoeng, likt fordelt mellom teori- og praksisstudier. Studiet er basert på Rammeplan for sykepleierutdanning og Forskrift til rammeplanen, fastsatt av Kunnskapsdepartementet i 2008. Fullført studie danner grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier. 
Gjennom studiet får studenten teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som danner grunnlag for profesjonsutøvelse som sykepleier. Studiet er bygd opp med en veksling mellom teoretiske og praktiske studier. De praktiske studiene foregår i institusjon og hjemmebaserte helsetjenester i kommunehelsetjenesten, medisin og kirurgi i spesialisthelsetjenesten og psykisk helsearbeid i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Forskerlinje som valgfritt emne

I bacheloroppgaven kan studentene velge en empirisk studie der studenten skal lære å innhente empiriske data, analysere og kritisk vurdere disse. Studenten fordyper seg i metode og vitenskapsteori og er godt rustet for studier på høyere nivå.

Praksisstudier

Praksisstudiene utgjør 90 studiepoeng. I løpet av utdanningen gjennomfører studenten 5 perioder med kliniske praksisstudier. Disse vil foregå i spesialist- og kommunehelsetjenesten på Sunnmøre. Alle studenter må være forberedt på å ha praksisstudier ved institusjoner og i kommuner utenfor Ålesund. Ved opptak til studiet kreves det at studentene leverer politiattest. Studenter som ikke leverer politiattest ved studiestart, kan ikke delta i praksis ved studieprogrammet og risikerer forsinkelse og eventuell tap av studierett.
Vi har gode og spennende muligheter for å gjennomføre praksisstudier i utlandet ved flere kontinent.

Arbeids- og undervisningsform

Ved bachelorstudiet i sykepleie tilrettelegges det for varierte arbeids- og undervisningsformer som fremmer selvstendighet, klinisk dyktighet, kritisk tenkning og vitenskaplig tilnærming til fag og yrke. Arbeidsformene veksler mellom tilrettelagt undervisning og selvstudium, både i teori- og praksisstudieperioder. Det blir brukt ulike undervisningsmetoder og oppgaver som krever individuelle løsninger eller samarbeid i grupper. Teoristudier kombineres med simulering, ferdightstrening og kliniske studier. Høgskolens simuleringssenter og øvingsavdeling brukes aktivt i alle deler av undervisningen. Ulike former og e-læring og tverrprofesjonell samarbeidslæring benyttes også i undervisningen.

De arbeids- og undervisningsformer som brukes legger til rette for kunnskapsbasert praksis. Anvendelse av nyere forskningsresultater vil være en viktig del av dette, i tillegg til erfarings- og brukerkunnskap. Studentene skal selv aktivt anvende forskningsresultater i sine skriftlige arbeider allerede fra første semester. Der det er aktuelt, vil studentene få anledning til å delta i høgskolens og samarbeidspartneres FOU-prosjekter. Bacheloroppgaven i sykepleie kan utformes som en systematisk litteraturstudie, eller som en empirisk studie (forskerlinje).


For mer informasjon om emnene det undervises i og fullstendig studiebeskrivelse, se studieplanen:


Ser du etter eldre studieplaner? Se oversikten over alle studiehåndbøker og studieplaner ved NTNU.