Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Sykepleie

– Studiets oppbygging

Bachelor i sykepleie er en treårig profesjonsutdanning som gir 180 studiepoeng, likt fordelt mellom teori og kliniske praksisstudier. Studiet er basert på Rammeplan for sykepleierutdanning og Forskrift til rammeplanen, fastsatt av Kunnskapsdepartementet i 2008. Fullført studie danner grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier.

De praktiske studiene foregår i institusjon og hjemmebaserte helsetjenester i kommunehelsetjenesten, medisin og kirurgi i spesialisthelsetjenesten og psykisk helsearbeid i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

De teoretiske studiene er inndelt i sykepleievitenskap, samfunnskunnskap og sykepleierens medisinske fagområder. 

Praksisstudier

Praksisstudiene utgjør 90 studiepoeng. I løpet av utdanningen gjennomfører studenten fem perioder med kliniske praksisstudier. Disse vil foregå i spesialist- og kommunehelsetjenesten på Sunnmøre. Alle studenter må være forberedt på å ha praksisstudier ved institusjoner og i kommuner utenfor Ålesund. Ved opptak til studiet må studentene levere politiattest. Ved manglende attest kan ikke studenten delta i klinisk praksis, og risikerer forsinkelse og eventuell tap av studierett.

Arbeids- og undervisningsform

Bachelorstudiet i sykepleie tilrettelegger for varierte arbeids- og undervisningsformer som fremmer selvstendighet, klinisk dyktighet, kritisk tenkning og vitenskapelig tilnærming til fag og yrke. Teoristudier kombineres med simulering, ferdightstrening og kliniske studier. Universitetets simuleringssenter og øvingsavdeling brukes aktivt i alle deler av undervisningen. Undervisningen innebærer også ulike former og e-læring og tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Arbeids- og undervisningsformene legger til rette for å lære og bruke kunnskapsbasert praksis. Anvendelse av nyere forskningsresultater vil være en viktig del av dette, i tillegg til erfarings- og brukerkunnskap. Studentene skal selv aktivt bruke forskningsresultater i sine skriftlige arbeid, allerede fra første semester. Der det er aktuelt, vil studentene få anledning til å delta i universitetets og samarbeidspartneres FoU-prosjekter.

Bacheloroppgaven i sykepleie kan utformes som en systematisk litteraturstudie, eller som en empirisk studie. Studentene kan samarbeide med forskere i prosjekter, eller gjennomføre oppgaven sammen med kommunehelsetjeneste og sykehus.


For mer informasjon om emnene det undervises i og fullstendig studiebeskrivelse, se studieplanen:


Ser du etter eldre studieplaner? Se oversikten over alle studiehåndbøker og studieplaner ved NTNU.