Sykepleie

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Sykepleie

– Læringsmål

Kunnskaper

Etter endt utdanning skal studenten ha:

 • Bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskapelige -, medisinske og naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner.
 • Kunnskap om hvordan sykdom og behandling påvirker mennesket i forhold til kropp, livskvalitet, håp og mestring.
 • Kunnskap i helsefremmende og forebyggende arbeid for individ og samfunn, og hvordan levevaner og levekår påvirker menneskets helse og mestring.
 • Kunnskap om velferdssystemet og rammer for tjenesteutøvelsen på kommunalt, regionalt og statlig nivå.
 • Forståelse for betydningen av å oppdatere sin kunnskap innenfor sykepleie.
 • Kunnskap om andre faggruppes funksjoner.
 • Kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser i sykepleiefaget.

Ferdigheter

Etter endt utdanning skal studenten kunne:

 • Anvende forskningsresultater i utøvelsen av sykepleie.
 • Anvende sykepleieprosessen som et ledd i å kvalitetssikre sykepleien til den enkelte pasient og pårørende.
 • Iverksette og følge opp forordnet behandling og undersøkelser.
 • Møte den enkelte pasient og pårørende med varhet, innlevelse og moralsk ansvarlighet.
 • Tilpasse sykepleien til pasientens individuelle behov.
 • Lindre lidelse og hjelpe pasienten til en verdig død.
 • Informere, undervise og veilede pasienter og pårørende i forhold til helsefremmende tiltak, sykdom, lidelse og død.
 • Undervise og veilede medarbeidere og studenter.
 • Arbeide forebyggende og helsefremmende ved å fokusere på levevaner og levekår som fremmer helse.
 • Lede og administrere sykepleieutøvelsen overfor enkeltpasienter og deres pårørende.
 • Samhandle tverrprofesjonelt på alle nivå i organisasjonen og bidra til tverretatlig samarbeid i kommuner og helseforetak.

Generell kompetanse

Etter endt utdanning skal studenten:

 • Ivareta den enkelte pasients integritet og behov for helhetlig omsorg, herunder retten til medbestemmelse og til ikke å bli krenket.
 • Basere yrkesutøvelsen på etisk bevissthet og kritisk refleksjon og viser faglig og etisk skjønn i samsvar med yrkesetiske retningslinjer og lovverket.
 • Ha handlingsberedskap til å ta del i spesialiserte behandlingsoppgaver, prosedyrer og bruk av medisinsk utstyr.
 • Framvise faglige og personlige forutsetninger som er i samsvar med kravene til sykepleierrollen.
 • Vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten.
 • Kunne utveksle faglige synspunkter og erfaringer med andre og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Beskrivelsen av læringsutbytte er i tråd med nasjonal konsensus i Sykepleierutdanningenes faglige lederforum (SUFAL) juni 2013.