Søkeprosessen toppbilde

Bilde av intervjusituasjon.
Foto: Nina Tranø/NTNU

Søkeprosessen

Søkeprosessen

Vi ønsker at alle som søker på stilling ved NTNU skal oppleve at de får den informasjonen de trenger i prosessen. Her har vi samlet informasjon om hva du kan forvente i søknadsprosessen.

Teknisk-administrative stillinger

Teknisk-administrative stillinger skal støtte opp under NTNUs samfunnsoppdrag som undervisnings- og forskningsinstitusjon på best mulig måte. NTNU trenger kompetanse innenfor et bredt spekter av arbeidsområder.

Eksempler på tekniske arbeidsområder: laboratoriemedarbeidere, IT-ingeniører, bygg og anlegg, vaktmestere, renholdere med mere.

Eksempler på administrative arbeidsområder: økonomi, kommunikasjon, studieadministrasjon og HR.

Søkeprosessen for teknisk-administrative stillinger

 1. Søk stillingen
 2. Førstegangsintervju
 3. Eventuelt andregangsintervju
 4. Ansettelse

Hvis du inviteres til intervju kan det være ønskelig at du gjennomfører en oppgave eller test i forbindelse med dette. 

Midlertidige vitenskapelige stillinger

Dette er stillinger som stipendiat, postdoktor og forsker, stillinger med midlertidig ansettelsesperiode.

Stipendiater (også kalt phd-stillinger) lyses ut som interne utdanningsstillinger ved NTNU eller eksternfinansierte prosjekter, og ansettelsesperioden er på 3–4 år, avhengig av om stillingen inneholder undervisnings- og veiledningsoppgaver. En stipendiatstilling er en doktorgradsutdanning med selvstendig forskningsoppgaver, som skal munne ut i en doktorgrad. 

Postdoktor er en vitenskapelig stilling for en person med dotorgrad som ønsker å kvalifisere seg for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Ansettelsen er i åremål på 2–4 år for å gjennomføre et godkjent forskningsprosjekt.

Dersom du har utdanning fra utenlandsk universitet krever det ekstra dokumentasjon til søknaden. Krav til dokumentasjon av utenlandsk utdanning.

Søkeprosessen for midlertidig vitenskapelige stillinger

 1. Søk stillingen
 2. Søknaden vurderes av faglig komité
 3. Intervju
 4. Eventuelt forhåndsgodkjenning opptak phd-program
 5. Ansettelse

Vitenskapelige stillinger

Dette er høyere akademiske stillinger, som universitetslektor, førsteamanuensis, førstelektor, professor og dosent. 

Søkeprosessen til vitenskapelige stillinger innebærer ofte flere vurderinger, av både ekstern sakkyndig komité og intern rekrutteringsgruppe. 

Dersom du har utdanning fra utenlandsk universitet krever det ekstra dokumentasjon til søknaden.

Søkeprosessen for vitenskapelige stillinger

 1. Søk stillingen
 2. Vitenskapelig vurdering
 3. Prøveundervisning og intervju
 4. Innstilling
 5. Ansettelse

Video søkeprosessen