Innovativ utdanning

Fakultet for naturvitenskap

Innovativ utdanning

– Utdanning for læring


Fakultetets arbeid med innovativ utdanning skal bidra til å inspirere og skape kultur blant vitenskapelige ansatte om å ta i bruk innovative undervisnings- og vurderingsmetoder. Visjonen er å sikre at den naturvitenskapelige- og tekniske utdanningen som tilbys er av fremste klasse. Målet er at studentene blir sultne og nysgjerrige på ny kunnskap. 


Innovativ utdanning

Hva er innovativ utdanning?

Hva er innovativ utdanning?


At utdanningen er innovativ, betyr ikke at den tar i bruk metoder for undervisning og læring som ikke er prøvd før. Innovativ utdanning er å utfordre status quo; det kan medføre at både lærer og student må bevege seg ut av komfortsonen.

Innovativ utdanning har som kjennetegn at studenten settes i sentrum: Kvalitet måles ut fra hva studentene lærer, ikke ut fra hvor godt faglærer presterer. Dette skiftet av fokus fra faglærer til student er så fundamentalt at det ofte omtales som et paradigmeskifte.


Visjon og mål

Visjon og mål

Visjonen er å sikre at den naturvitenskapelige- og tekniske kunnskapen ved fakultetet formidles og læres er av fremste klasse. Gjennom arbeidet er det et mål at studentene blir sultene og nysgjerrige på ny kunnskap. Vi skal inspirere vitenskapelige ansatte til utvikling og innovasjon av undervisnings- og vurderingsformer. Vi skal underbygge en forskningsbasert tilnærming til metodikk og pedagogikk i utdanning.

Mål for tiltak i undervisningen:

  • Studentenes læring i fokus
  • Faglærer skal våge å utfordre seg selv som lærer
  • Underbygge en forskningsmetodisk tilnærming i undervisning- og eksaminasjonsformer
 

Seminarserie

Gjennom en seminarserie og idèworkshops skal utvalget bidra til å skape et forum for erfaringsdeling og eksempler fra inspirerende foredragsholdere, på tvers av prosjekter og institutt. Forumet skal brukes til å dele gode historier der tema er nytenking innen undervisning- og vurderingsformer. Målet er at deltagere i forumet skal gå fra inspirasjon til handling rundt nye måter å undervise og vurdere studentene på. Deltagere skal være pådrivere og støtte for fagmiljøene for å igangsette aktuelle tiltak på emner og studieprogram ved NV.

Forumet skal brukes som en kanal for utveksling av ideer og erfaringer med bruk av ulike verktøy som e-læringsplattformer og digital eksamen, og ulike undervisnings- og vurderingsmetoder.

Oversikt over seminarserien


Kontakt

Kontakt

Utvalg for innovativ utdanning ved NV-fakultet

Leder av utvalget
Førsteamanuensis 

Magnus Borstad Lilledahl 
Tlf.: 73591873

Sekretær i utvalget
Rådgiver Hanne Marie Storrø
Tlf.: 73596028 

Alle medlemmer i utvalget