NTNUs historie

NTNUs historie

Fotomontasje som viser studenter og ansatte fra ulike tidsepoker foran NTNUs Hovedbygning.
Fotomontasje: Geir Mogen/NTNU

De store linjene

Historien – kortversjon


1760 – Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab blir stiftet

I 1760 ble Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab stiftet, og Vitenskapsmuseet og Gunnerusbiblioteket stammer herfra. Ingeniørutdanningen i Trondheim begynte med Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1870.

1910 – NTH blir opprettet

I 1910 åpnet NTH, og tolv år senere kom Norges Lærerhøgskole (senere AVH). NTNUs eldste fagmiljø, Bergteknikk, kan føre sin historie tilbake til Bergseminaret som åpnet på Kongsberg i 1757.

1968 – Universitetet i Trondheim (UNIT) blir opprettet

I 1968 ble Universitetet i Trondheim (UNIT) opprettet, som en administrativ overbygning over NTH, Lærerhøgskolen, og museet og biblioteket ved Videnskabsselskabet. Høyskolene og museet fortsatte å fungere som relativt autonome institusjoner, fram til vedtaket om NTNU i 1995.

1996 – NTNU ble opprettet

NTNU ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av Norges Tekniske Høgskole (NTH), Den Allmennvitenskapelige Høgskolen (AVH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet.

2016 – Fusjon

1. januar 2016 fusjonerte NTNU med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund. 

 

 

De store historiske hendelsene 


1760 – Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab blir stiftet

I 1760 ble Det Trondhiemske Selskab stiftet. I 1767 byttet selskapet navn til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab DKNVS. Vitenskapsmuseet og Gunnerusbiblioteket stammer herfra.

1870 – Ingeniørutdanning starter opp i Trondheim

Ingeniørutdanningen i Trondheim begynte med Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1870. Frem til nedleggelsen i 1916 sto TTL for den fremste teknisk-teoretiske utdannelsen i landet. Skolen skulle utdanne unge menn til maskinister og bestyrere av mindre fabrikker. I 1898 flyttet TTL inn i Munkegata 1, som i dag er Trondheims rådhus.

1878 – Norges eldste bibliotek etableres

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab etablerer Gunnerusbiblioteket, som er Norges eldste bibliotek. 

1877 – Sjømannsskolen i Ålesund

Ålesund får sin Sømandsskole. Dette er starten på den maritime utdanningen i byen.

1900 – NTH vedtas i Stortinget

Allerede i 1833 la offiser og stortingsmann Herman Foss frem forslaget om en «Technisk Skole» i Norge, men vedtaket om en opprettelse kom i Stortinget først 31. mai i 1900.  Norges tekniske høgskole – NTH ble vedtatt og gledesbudskapet ble overbragt byen via iltelegram. Dett ble spontant satt i gang en feiring med brigademusikk, tog og flagging. 

1906 – Minnesteinen plasseres

Minnestenen ble innmurt i NTHs hovedbygning på Kong Haakon VIIs kroningsdag. Steinen ble plassert så høyt på veggen som byggearbeidet da hadde kommet.

1908 – Bergseminariet flyttes til Trondheim

Det Kongelige Norske Bergseminarium blir flyttet til Trondheim. Dette ble først åpnet i Kongsberg i 1757, flyttet til Universitetet i Christiania i 1813, og altså lagt til Trondheim i 1908. NTNUs eldste fagmiljø, Bergteknikk, kan føre sin historie tilbake til Bergseminaret da det åpnet i Kongsberg.

1909 – NTHs første fire professorer ansettes

Adolf Wilhelm Joseph Watzinger (varmekraftmaskiner), Sem Sæland (fysikk), Ole Sivert Bragstad (elektroteknikk) og Peder Farup (uorganisk kjemi).

1910 – Kong Haakon åpner NTH

Den 15. september 1910 foretok Kong Haakon VII den offisielle åpningen av Norges tekniske høgskole. Dette til stor festivitas og med forelesning av blant andre Richard Birkeland. Selve Hovedbygningen, tegnet av arkitekt Bredo Greve, sto ferdig i 1915. 

Studentersamfundet i Trondhjem blir stiftet. Første formann het Edgar Bonsak Schieldrop og kom med følgende kjente sitat i sin tale på Samfundets ettårsdag: "Høiskolen vil gjøre dere til studerende, vi, Samfundet, vil gjøre dere til studenter. Den er blind om ikke øiner kløften mellom disse to ords betydning. Den som blott er det første uten å være det annet, han blir ingen mann, intet helt menneske – han kan i høiden drive det til professor".

1910 – Norges tekniske høgskoles idrettsforening grunnlegges

Samtidig grunnlegges NTHI som en idrettsforening for både ansatte og studenter. I dag heter idrettsforeningen NTNUI og er landets største idrettsforening.

1910 – Studentersamfundet i Trondhjem stiftes

Studentersamfundet i Trondhjem, eller Samfundet som det også kalles, er det tredje eldste studentersamfundet i Norge.  Nitten år senere hadde Samfundet fått sitt eget bygg på Elgeseter.

1912 – Teknisk mellomskole opprettes

Trondhjems tekniske mellomskole ble opprettet som etterfølger etter Trondhjems Tekniske Læreanstalt. Skolen skiftet navn til Trondheim tekniske skole i 1936 og flyttet til Kalvskinnet, og i 1977 ble Trondheim ingeniørhøgskole det nye navnet. Skolen ble en del av Høgskolen i Sør-Trøndelag i 1994.

1921 – Tapir blir stiftet

Studenter og ansatte på NTH etablerer sitt eget utsalg av skrivesaker og rekvisita.

1922 – Norges Lærerhøgskole starter opp på Lade gård

Norges Lærerhøgskole ble vedtatt i Stortinget 1. juni 1922, og holdt fra 1922 til 1960 til på Lade gård. Deretter flyttet skolen inn i større lokaler på Rosenborg, hvor det blant annet ble satt av plass til å undervise i realfag. Det bøe mulig å øke antall studenter, og i praksis ble dette en overgang til universitetsstudier med opprettelse av grunn- og mellomfag.

1925 – Fysikkbygningen åpner

NTHs fysikkbygning åpner på Gløshaugen 

1929 – Studentersamfundet åpner

Studentersamfundet får eget hus - det røde runde på Elgeseter. Huset ble kalt Cassa Rossa og medlemmene jobber frivillig for å drive huset og aktivitetene. 

1936 – Nordens første kjerne-fysiske partikkelakselerator

Johan Peter Holtsmark, professor i fysikk, holder et foredrag for DKNVS hvor han demonstrerte NTHs nylig ferdigstilte Van de Graaff-generator. Generatoren ble bygget i perioden 1934-1937 og var de første kjerne-fysiske partikkelakseleratoren i Norden.

1939 – Skipsmodelltanken åpner

Norges Skipstekniske Forskningsinstitutt (Skipsmodelltanken) åpner på Tyholt i Trondheim. N

1946 – Kunstskolen i Trondheim åpner

Kunstskolen i Trondheim opprettes. Dette er forløperen til det som er Kunstakademiet i Trondheim ved NTNU i dag.

1949 – Sivilingeniør blir beskyttet tittel

Sivilingeniør innføres som beskyttet tittel og det var kun NTH som kunne tildele tittelen. Etter kvalitetsreformen i 1985 fikk flere læresteder mulighet til å tildele tittelen.

1950 – SINTEF stiftes

SINTEF (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved NTH ) ble opprinnelig etablert for å være NTHs forlengede arm mot industrien. Professorer ved NTH så muligheter for å bygge opp en oppdragsforskningsvirksomhet, og benyttet SINTEF som instrument. SINTEF hadde sin kraftigste vekstperiode på 1970-tallet og store nasjonale laboratorier som Havlaboratoriet og Flerfaselaboratoriet så dagens lys på denne tiden.

1959 – Statens læreskoleklasse etableres

Lærerskolen i Trondheim ble etavlert som Statens lærerskoleklasser i Trondheim.

1960 – Kjemiblokk IV står ferdig

Kjemiavdelingen var av de første som fikk nye bygg i forbindelse med den storstilte utvidelsen av NTH etter andre verdenskrig. De andre byggene stod ferdig i 1967 (nr. III), 1954 (nr. I), 1955 (nr. II), 1957 (nr. V), 1958 (forsøkshallen) og 1962 (mellombygg nr. IV).

1962 – Trondheim sosialhøgskole opprettet

Skolen ble opprettet for å bøte på mangelen av utdanningsinstitusjoner for sosialmedarbeidere i den nordlige delen av landet. Skolen ble den tredje i sitt slag i landet, og den første utenfor Oslo. De tok over lokalene til Norges Lærerhøgskole på Lade gård.

1964 – Trondheim økonomiske faghøgskole etableres

Høgskolen har i etterkant skiftet navn til Trondheim Økonomiske Høgskole og var fra 1994 en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Høyskolen er nå et eget institutt ved NTNU: NTNU Handelshøyskolen.

1965 – Møre og Romsal tekniske skole etableres

Skolen blir til Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole i 1977.

1966 – Gjøvik tekniske skole etableres

I1988 ble Statens skogskole Brandbu innlemmet i ingeniørhøgskolen, som da var Gjøvik ingeniørhøgskole. 

1967 – Sykepleieskolen i Sør-Trøndelag etableres

Sykepleieskolen i Sør-Trøndelag ble opprettet som en fusjon mellom Trondheim Røde Kors sykepleieskole (1906) og Trondhjems Sanitetsforenings Sykepleieskole (1919).

1968 – Universitetet i Trondheim opprettes

På 1950-tallet startet en storstilt utvidelse av Norges Lærerhøgskole i Trondheim (NLHT), og det ble gradvis innført grunnfags-, mellomfags- og til sist hovedfagsundervisning i humaniora, samfunnsfag og realfag. NLHT, fra 1984 kalt Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) gikk så i 1968 inn i Universitetet i Trondheim (UNIT) som en autonom høgskole på linje med Norges tekniske høyskole (NTH). UNIT ble altså opprettet som en felles overbygging for NTH, NLHT og VM (Intermimstyret). Stortingets hensikt om en integrering av disse institusjonene ble imidlertid i liten grad fulgt opp og NTH og NLHT beholdt en stor grad av selvstyre.  

1972 – BIBSYS-prosjektet settes i gang

BIBSYS startet som et samarbeidsprosjekt mellom Det Kongelige Norske Vitenskabers Selskab, Norges tekniske høgskoles bibliotek og Regnesenteret ved NTH. Formålet var å automatisere interne bibliotekrutiner. Fra å drifte biblioteksystem for to bibliotek i Trondheim, utviklet BIBSYS nasjonalt biblioteksystem for norske fag- og forskningsbibliotek.

1973 – Trøndelag musikkonservatorium opprettes

Trøndelag musikkonservatorium ble etablert som en deling av Trondhjems musikkskole av 1911 i en kommunal musikkskole og et konservatorium som staten måtte ta økonomisk ansvar for på 1980-tallet.

1974 – Avdeling for medisin opprettes

Avdeling for medisin opprettes den 9. april 1974 ved Universitetet i Trondheim, og medisinerutdanningen ble opprettet året etter. I 1984 ble fakultetet Det medisinske fakultet formelt opprettet. Fra 1996 ble fakultetet en del av det da nyopprettede NTNU og navnet er i dag Fakultet for medisin og helse.

1974 – Sykepleierhøgskolen i Ålesund blir etablert

Høgskolen blir i 1994 en del av Høgskolen i Ålesund.

1978 – Universitetssenteret på Dragvoll åpnes

I 1978 flyttet Norges Lærerhøgskole til 1. utbyggingstrinn på Dragvoll. Bygget var det første fysiske, bygningsmessige uttrykk for Universitetet i Trondheim. Dette er et ikonisk bygg som er internasjonalt kjent og har fått mange etterfølgere, også i Trondheim (for eksempel Royal Garden Hotel og Nye Elektro på Gøshaugen.) Arkitekten var Henning Larsen.

1979 – Kunstakademiet i Trondheim opprettes

I 1979 kom Kunstskolen i Trondheim (KiT) inn i høgskolesystemet, og fra 1987 ble Kunstakademiet i Trondheim et statlig kunstakademi. Fra 1. januar 2017 ble Kunstakademiet et eget institutt under Fakultet for arkitektur og design.

1979 – Jazzlinja opprettes

Samme år opprettes også Jazzlinja ved Trøndelag musikkonservatorium, som i dag er Institutt for musikk ved Det humanistiske fakultet. 

1984 – Lærerhøgskolen bytter navn til Den Almennvitenskapelige høgskolen (AVH)

AVH blir en realitet og går over til fakultetsstruktur på linje med universitetene i Oslo og Bergen.

1986 – Sykepleierskolen i Oppland etableres

Nasjonalforeningen og Oppland fylkes sykepleierskole blir til Sykepleierskolen i Oppland. Dette danner grunnlaget for det som skulle bli en del av Høgskolen i Gjøvik.

1988 – Møre og Romsdal fiskeritekniske høgskole

Dette var en høgskole for utdanning av sjøoffiserer. Fylkeskommunen hadde siden 1983 drevet utdanning innenfor rammen av den videregående skolen. Fra 1. januar 1988 tok staten over driften av høgskoleutdanningen, og høgskolen ble en del av Høgskolen i Ålesund i 1994.

1994 – Høgskolen i Gjøvik blir opprettet

Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierskolen i Oppland slår seg sammen og blir Høgskolen i Gjøvik.

1994 – Høgskolen i Ålesund blir opprettet

Høgskolen blir  opprettet ved sammenslutning av de regionale høgskolene More og Romsdal fiskeritekniske høgskole, Møre og Romsdal ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Ålesund. Rett før fusjonen med NTNU hadde høyskolen ca. 2400 studenter og 200 ansatte.

1994 – Høgskolen i Sør-Trøndelag opprettes av åtte sammenslåinger

De åtte skolene som slo seg sammen, var: Trondheim Ingeniørhøgskole, Statens næringsmiddeltekniske høgskole, Trondheim helsefaghøgskole, Sosialhøgskolen i Trondheim, Sykepleierhøgskolen i Trondheim, Trondheim lærerhøgskole, Trondheim økonomiske høgskole og Musikkonservatoriet.

1996 – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU etableres

Den 1. januar 1996 gikk Universitetet i Trondheim (UNIT) over til å bli Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU). Allerede i 1989 hadde NTH-rektor Karsten Jakobsen lansert tanken om et Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. I det politiske spillet som fulgte lovproposisjonen, ble ideen om NTNU relansert av KrF. Med KrFs Jon Lilletun i spissen hadde stortingsgruppen vært på studietur til USA og blitt begeistret for Caltech og MIT. Særlig MIT dannet modell for forslaget om NTNU. Da Stortingskomiteen la frem sin innstilling 16. mars 1995 gikk et flertall bestående av Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Det norske Arbeiderparti inn for å omgjøre UNIT til NTNU. Flertallet hevdet at navnet ville uttrykke en teknisk og naturvitenskapelig hovedprofil, samtidig som betegnelsen universitet innebar et bredt fagtilbud innen humaniora, samfunnsfag og medisin.

1999 – Ålesund får eget høgskolebygg

Bygget ligger rett utenfor Ålesund sentrum, tett på lokalene til flere store aktører innenfor næringsliv. 

2000 – Realfagbygget står ferdig

Realfagbygget ble åpnet av Kong Harald 30. mai 2000, på hundreårsdagen for Stortingets avgjørelse om å legge NTH til Trondheim.

2010 – Jubileumsår med fire feiringer

2010 var et stort år for NTNU – med fire feiringer.  NTNU markerte sitt eget 100-årsjubileum med åpningen av NTH. Både Studentersamfundet i Trondhjem og NTNUI feiret samtidig sine 100-årsjubileum. Ikke minst feiret Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 250 år. 

2014 – Nobelpris til NTNU

May Britt Moser og Edvard Moser får Nobelprisen i fysiologi eller medisin sammen med John O'Keefe ved University College London.

2016 – Fusjon 

NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund fusjonerer til NTNU.