1968 – Opprettelsen av Universitetet i Trondheim (UNIT)

1968 – Opprettelsen av Universitetet i Trondheim (UNIT)

– Tekst: Magne Brekke Rabben

Prosessen mot et universitet i Trondheim hadde startet allerede på slutten av 1950-tallet, men skjøt fart i 1961 da Universitets- og høyskolekomiteen foreslo å samordne virksomhetene ved Norges Tekniske Høgskole, Norges Lærerhøgskole (NLHT) og museet og biblioteket ved Det Kongelige Videnskabers Selskab til et universitet. Stortingsvedtaket som formelt opprettet den nye institusjonen kom imidlertid ikke før 7 år senere etter en videre utredning av Wilhelmsenkomiteen.

Et interimstyre kom på plass i 1969 med representanter fra hver av institusjonene. En av oppgavene var å forberede overgangen til en ny og permanent organisasjonsform for hele universitetet. NTH og NLHTs ulike funksjon, bakgrunn og kultur skulle imidlertid gjøre det vanskelig å komme til enighet. På grunn av høyskolenes ulikheter hadde Wilmelmsenkomiteen i sin innstilling gått inn for at universitetet skulle bestå av tre selvstendige enheter. Stortinget ønsket imidlertid en integrert institusjon med sterke beslutningsenheter på toppnivå. Ved NTH, som var en yrkesrettet institusjon, fryktet man for sin egenart og selvstendighet. Lærerhøyskolen hadde utviklet seg i retning av et universitet, og vektla viktigheten av faglig fordypning og bredde uten for sterk yrkesrettet fokus. Et helt overordnet krav fra NTH var derfor at selve høyskoleorganisasjonen ble bevart, mens lærerhøyskolen ønsket en mer integrert løsning. Ulike forslag til organisering ble lansert, men ingen fikk flertall i styret, og beslutningen ble overlatt til de sentrale myndigheter. Perioden med interimstyre varte derfor lengre enn noen hadde forutsett. En langsiktig universitetsstruktur var ikke på plass før i 1983 da Stortinget vedtok Lov om Universitetet i Trondheim som fastslo en løs organisasjon bestående av de tre delene NTH, NLHT og Vitenskapsmuseet.

En egentlig løsning på konflikten rundt Universitetet i Trondheim kom først med opprettelsen av NTNU i 1996.

Har du funnet feil?

Se også

NTNUs historie


Tilbakemelding på innholdet

Kontakt oss via: kontakt@komm.ntnu.no