Samfunnsoppdrag for NTNU Institutt for musikk

Samfunnsoppdrag for NTNU Institutt for musikk

Institutt for musikk sitt samfunnsoppdrag les du i vår strategi. Samstundes har kvart einskilde fagområde sjølv definert sine eigne ut i frå dette.

Kontakt