Samfunnsoppdrag for musikkteknologi

Samfunnsoppdrag for musikkteknologi

Generelt

Vi har ansvar for å videreutvikle musikkteknologi som fagfelt gjennom målrettet forskning, nyskapende utviklingsarbeid og kunstnerisk virksomhet. Vi skal formidle kunnskap og kompetanse gjennom forskningsbasert utdanning på alle nivåer og gjennom aktivt utøvende og formidlende deltagelse i samfunnet rundt oss.

Spesielt

Musikkteknologiske verktøy

Musikkteknologiske verktøy og prosesser har sterk innflytelse på hele kjeden fra musikken skapes til den klingende lyden når lytterens øre. Vi har et særskilt ansvar for å legge til rette for musikalsk praksis og opplevelse, med fokus på kreativitet, musikalitet og kvalitet.

Teknologi og samfunn

Vi skal videreutvikle musikkfeltet i takt med den teknologiske utviklinga, og på utvalgte områder skal vår forskning ligge i forkant. Den kunnskapskultur vi forvalter vil på den måten bidra til den generelle teknologiske utviklingen i samfunnet. Samtidig skal vi forholde oss reflekterende og kritisk til den samme teknologien. Vi skal arbeide for demokratisering av teknologi og etterstrebe åpenhet og tilgjengelighet i forskning og utvikling.

Lytting

Vårt fagfelt er et av de ytterst få akademiske miljøer som henvender seg primært til hørselen. Det påligger oss et særskilt ansvar for å fremme lytting som kilde til opplevelse og erkjennelse, dels ved å bidra til bedring av våre lydomgivelser og dels ved å stimulere til økt bevissthet rundt lytting og lydkvalitet.

Musikalsk laboratorium

Musikkteknologi innbyr til et radikalt blikk på musikalske prosesser, fra de minste lydlige partikler til uendelige modeller for musikalsk form. Vi forplikter oss til å bruke vår teknologiske og musikalske kompetanse til å kartlegge og utforske dette spennet av klingende tid.