Samfunnsoppdrag for musikkvitenskap

Samfunnsoppdrag for musikkvitenskap

Utdanning av pedagoger og forskere

Utdanning av adjunkter og lektorer til skoleverket var det klart definerte samfunnsoppdraget Musikkvitenskapelig institutt fikk da det ble opprettet for 50 år siden. Dette oppdraget har siden vært, og er fremdeles, det mest sentrale i vår virksomhet. Brorparten av våre studenter tar musikkvitenskap i kombinasjon med et annet fag, for så å kombinere en bachelor- eller mastergrad med en pedagogisk påbygging, som gir undervisningskompetanse til grunnskole, videregående skole og musikkskole.

Med utbyggingen av de regionale høgskolene, og opprettelsen av musikk som fag ved flere av disse, ble det etter hvert også et klart samfunnsoppdrag å utdanne høgskolelektorer og forskere til høyere utdanningsinstitusjoner. Dette skjøt særlig fart i og med opprettelsen av doktorgradsprogrammet og opprettelsen av den nye Dr. art og senere ph.d.-graden. Oppdraget er mer relevant enn noensinne.

Utdanning av andre musikkformidlere

Det er også et viktig samfunnsoppdrag å utdanne musikkformidlere til andre samfunnsinstitusjoner enn de pedagogiske. Den musikkvitenskapelige utdannelsen har vært, og er fremdeles en viktig leverandør av arbeidskraft til kulturjournalistikken. Dette gjelder særlig for redaksjoner med behov for spesialiserte musikkmedarbeidere, som f. eks. NRK og andre etermedier, men også museumspedagoger, program- og formidlingsmedarbeidere i fremføringsinstitusjoner og medarbeidere innen offentlig og privat kulturadministrasjon, må regnes til denne gruppen.

Spesialistkompetanse

I tillegg til å utdanne ulike typer musikkformidlere, er det også et samfunnsoppdrag  å kunne levere spesialistkompetanse til offentlig og privat virksomhet, som produserer og konserverer notetekster. Dette omfatter deler av forlagsindustrien, dvs. den delen som produserer og utgir notetekster, og det omfatter museums- og biblioteksinstitusjoner som konserverer notetekster. Det er også en oppgave å utdanne spesialistkompetanse innen komponering og arrangering til det profesjonelle, så vel som amatørmusikklivet.