mtp - forskning - PKL forskning

Prosjekt- og kvalitetsledelse

Dette er en faggruppe hovedsakelig konsentrert rundt området prosjektledelse, i bred forstand. En rekke delområder innenfor prosjektledelse omfattes av vår forskning og faglige interesser, se eksempler lenger ned. I tillegg har de fleste av faggruppens ansatte bakgrunn fra et bredere utvalg av tema innen kvalitetsledelse og forbedringsarbeid, inkl. ekspertise innen digitalisering.

Relevante forskningstema er derfor noe bredt sammensatt:

 • Prosjekteierstyring og «project governance»

 • Prosjektmodeller og ulike faser i prosjekter

 • Samhandling og andre innovative samarbeids-/kontraktsformer

 • Prestasjonsmåling og -forbedring, inkl. modellering

 • Bruk av «big data», avansert dataanalyse, som kunstig intelligens/maskinlæring

 • Evaluering av prosjekter og erfaringslæring

 • Samtidig prosjektering, ICE, VDC

 • Lean, både i prosjekter og annen type virksomhet

 • Digitalisering av forretnings- og prosjektprosesser

 • Innovative læringsformer, spesielt anvendt i undervisning innen prosjektledelse

 

Eksempler på nylig avsluttede eller pågående forskningsprosjekter:

 • Prosjekt Norge, dette er ikke et forskningsprosjekt i seg selv, men et forskningsbasert, virtuelt senter med nærmere 30 partnere fra næringsliv og forvaltning som initierer og delfinansierer forskningsaktivitet. Senterets sekretariat er plassert i faggruppen.

 • Concept-programmet, et omfattende forskningsprogram som utvikler kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Forskningsprogrammet Concept har som sitt primære mål å utvikle kunnskap og kompetanse om prosjekter i tidligfasen fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av gjennomføringen er vedtatt. En av hovedaktivitetene i programmet er å drive følgeforskning knyttet til store, statlige investeringsprosjekter. Programmet er finansiert av Finansdepartementet, og faggruppen er tungt representert i både styringsgruppen og forskningsaktiviteten.
 • Måleprosjektet – Presentasjonsmåling i BAE-næringen, prosjekt samfinansiert av Bygg21 for å tilpasse måleverktøyet CII 10-10 til norsk og sette dette i drift i norsk BAE-næring. Dette har ført til opprettelsen av en medlemseid forening, Nordic 10-10, som sørger for at CII 10-10 er i aktiv bruk i norske prosjekter. Sekretariatet for foreningen ligger i faggruppen og vi benytter dataene som samles inn til aktiv forskning.

video om prosjekt- og kvalitetsledelse