Om å velge utdanning - og hva kan jeg bli?

Om å velge utdanning - og hva kan jeg bli?

En del av din karriere er å velge utdannelse. Det kan være vanskelig å velge, og det er helt vanlig å være usikker. Se filmen om det å ta et utdanningsvalg.


 

Tenk gjennom hva som er viktig for deg når du skal velge studie, og hvorfor. Fyll ut skjema for studievalg for å reflektere over dine interesser, hvordan du lærer best, og hvilken informasjon du trenger.

Skjema for studievalg

Søk informasjon om studier

Å oppsøke informasjon er første skritt på veien til å ta et studievalg. Vær nysgjerrig og undersøk flere utdanningsmuligheter. Les om våre utdanningsområder og hvilke studieprogram vi tilbyr på NTNU. For hvert studieprogram kan du se på:

  • studiers oppbygning og hva fagene inneholder
  • undervisningsform som benyttes
  • valgmuligheter innenfor studieprogrammet
  • læringsutbytte
  • hvilke muligheter det gir i arbeidslivet. 

Du kan kontakte studieveileder på det studiet du ønsker å vite mer om.

NTNU deltar også på utdanningsmesser og har åpen dag for deg som går på videregående. 

Ta utgangspunkt i yrker eller arbeidsoppgaver

Studievalg kan også ta utgangspunkt i yrker eller arbeidsoppgaver du ønsker etter utdanningen.
I jobbkompasset (utdanning.no) kan du velge tema som interesserer deg og finne yrker og utdanninger som passer.

I stillingsannonser i jobbportaler kan du finne informasjon om konkrete arbeidsoppgaver og hva som ønskes av utdanning i jobber som interesserer deg. Ved å lese stillingsannonser kan du også holde deg orientert i arbeidsmarkedet gjennom hele studietiden.

Hva kan jeg bli?

Hva kan jeg bli?

I løpet av studietiden får du garantert spørsmålet: hva skal du bli? De færreste vet hva de skal jobbe med i framtiden, og det åpner seg ofte langt flere muligheter enn man vet om. Nye typer jobber oppstår, mens andre forsvinner. Dine interesser, ønsker og hva som er viktig for deg, vil trolig forandre seg over tid. Det er vanlig å bytte jobber, og noen skifter også helt karriereretning i løpet av livet.

Jobbmuligheter for de ulike utdanningsområdene

Studieprogrammene ved NTNU er samlet i 14 utdanningsområder. Her følger en beskrivelse av hvilken kompetanse studentene opparbeider seg gjennom studieløpet og hvor de ofte ender opp i arbeidslivet.

Jobbmuligheter

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene drama og teater, billedkunst, kunsthistorie, musikkteknologi, musikkvitenskap og utøvende musikk. Her utdannes kreative sjeler til profesjonelle kunstnere, artister, teknikere og skuespillere, men også teoritunge kandidater med evne til å analysere og tenke kritisk om kunst.

Relevante jobber for disse studentene varierer fra kulturadministrasjon, designbyrå og konsultasjon, til jobb i studio, media eller som lærer. Kandidatene evner å arrangere og produsere musikk, lede kor, jobbe som tekniker og dramaturg, med multimedia og som tilrettelegger eller leder av barne-, ungdoms- og amatørteater.

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene antikkens kultur og klassiske fag, arkeologi, filosofi, historie, kulturminneforvaltning og religionsvitenskap. Dette dekker et bredt felt – fra grunnleggende tradisjonsrike fag til nyere fagområder.

Relevant arbeid for disse studentene kan variere fra HR til feltarbeid. De er spesielt egnet for yrker innen kultur og formidling, både i privat sektor og offentlig næringsliv, for eksempel som oversetter, journalist, bibliotekar, saksbehandler, i reiselivsnæringen, som samfunnsplanlegger, lærer, konsulent/rådgiver, tekstforfatter, forsker eller flyktningarbeider.

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammet biomarin innovasjon. Dette er et tverrfaglig studium som kombinerer biologiske og marine fag, grunnleggende kunnskap i ulike realfag, samt kunnskap om markedsføring og innovasjonsledelse.

Utdanning innen innovasjon og nyskaping er relevant for alle områder i arbeids- og næringslivet, både innenfor nye og etablerte virksomheter. Spesielt egnet er de for å arbeide innenfor sjømat, akvakultur og annen marin næring. Arbeidsområder kan være innen administrasjon, utvikling, drift og kvalitetssikring.

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene bevegelsesvitenskap, lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag og samfunns- og idrettsvitenskap. Her studeres kroppens bevegelser i et tverrfaglig perspektiv, som kombinerer og integrerer helsefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige aspekter ved fysisk aktivitet.

Yrkesmulighetene er allsidige og knyttet til ulike jobber som relaterer seg til menneskelig bevegelse, fysisk aktivitet og trening. Studentene kvalifiserer som trenere og ledere, til arbeid innen forebyggende arbeid og rehabilitering i helsesektoren, innen fitness-industrien og i fritidssektoren med friluftsliv og naturopplevelser.

Under dette utdanningsområdet finner du bl.a. studieprogrammene, datateknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, informatikk, ingeniørvitenskap og IKT, IT-drift og informasjonssikkerhet, IT-støttet bedriftsutvikling, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk og robotikk og programmering. I tillegg finnes det en rekke toårige masterprogram.

Yrkesmulighetene varierer fra systemutvikler, IT-konsulent, prosjektleder, salg og kundekontakt. De kan utvikle systemer for e-læring, visualisering, simulering, webapplikasjoner og grafikkbaserte datasystemer. De kan håndtere og etterforske sikkerhetshendelser, gjøre risikoanalyser og iverksette tiltak for å forbedre sikkerheten. De har erfaring med planlegging, design og administrasjon av nett og nettbaserte tjenester og med system-, programvare- og utstyrs-utvikling.  

 

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og yrkesfaglærerutdanning.

Grunnskolelærerutdanningen gir kompetanse både innenfor klasseledelse, pedagogikk og didaktikk, og de har kompetanse innenfor bruk av IKT i alle fag. 

Lektorutdanningen kombinerer lærerutdanning og mastergradsutdanning i et bestemt fag. Disse studentene får kompetanse til å undervise for trinnene 8–13 og kvalifiserer til lektorstilling i skolen. Mastergraden gjør samtidig at de kvalifiserer til andre stillinger innen offentlig og privat forvaltning, og innen forskning og arbeid i nasjonale og internasjonale organisasjoner som krever fag- og utredningskompetanse.

Yrkesfaglærerutdanningen er en treårig utdanning innen elektrofag, bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, og teknikk eller industriell produksjon. Studenten kvalifisert som yrkesfaglærer i videregående skole, og i tillegg kan utdanningen brukes i jobber som lærer i ungdomsskolen, konsulent ved opplæringskontor og ingeniør i næringslivet.

Under dette utdanningsområdet finner du bl.a. studieprogrammene biologi, bioteknologi, fysikk, geologi, kjemi og matematiske fag. Dette er alle studier for et bedre samfunn og miljø. Det er læren om Jorda, og livet på jorda, fra den minste celle til hele økosystemer, og samspillet mellom artene og naturmiljøet.

Yrkeskompetansen er relevant både i offentlig og privat sektor. De går gjerne inn i stillinger ved sykehus, universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, i forvalterstillinger innen natur og miljø i kommune, fylke og stat. De er konsulenter innen miljøutredning, legemiddelfirmaer, oppdrettsvirksomhet, miljøforvalter og i media- og forlagsbransjen. De er kvalitetsledere, laboratorieingeniører og rådgivere. Fysikere er etterspurt innenfor forskning, konsulentvirksomhet, offentlig forvaltning og undervisning. Geologer kan påvise mineralske råstoffer og påse forsvarlig forvaltning av naturressursene og forebygging av naturkatastrofer.

 

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene film- og videoproduksjon, filmvitenskap, grafisk design, interaksjonsdesign, medievitenskap og webutvikling. Disse studentene er brennende engasjert i film, design, kreativ utfoldelse og virkemidler for å underholde, provosere, inspirere, informere og røre.

Disse kandidatene går inn i yrker innenfor f.eks. den audiovisuelle bransjen, produksjonsselskap og undervisningssektoren. Enkelte rekrutteres til f.eks. bibliotek, høgskoler, filmformidling (festivaler, kino, filmbyråer), filmarkiv og journalistikk, og utfører informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Designkandidatene går til design, reklame­ eller kommunikasjonsbyråer, web- og multi­medieutviklingsbyråer, forlag, aviser og museer.

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene audiologi, barnevern, bioingeniør, ergoterapi, fysioterapi, medisinstudiet, radiografi, sosialt arbeid, sykepleie og vernepleie. Disse har til felles at de studerer menneskets kropp og dens sammenheng med samfunn og miljø.

Medisinstudiet utdanner studenter til et fremtidig legeyrke og stiller høye krav til medisinsk kunnskap, praktiske ferdigheter, vitenskapelig og profesjonell kompetanse. Barnevernsstudenten har kompetanse i å møte utsatte barn og unge og hvordan vi kan søke å hindre at barn og unge får problemer. Radiografer fremskaffer informasjon om menneskekroppen gjennom bildemateriale, for å oppdage eller behandle/lindre sykdom og lidelser. Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og et vitenskapelig fagområde som skal fremme sosial endring og utvikling. Sykepleierutdanningen gir kompetanse til å behandle og ivareta mennesker gjennom livets viktigste hendelser og vernepleierutdanningen gir kompetanse til å yte bistand til mennesker med ulike funksjonshemninger. Bioingeniørstudiet utdanner autoriserte helsepersonell med kompetanse innen både naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Ergoterapi er et studieprogram som gir kunnskap om hvordan aktiviteter, omgivelser og miljø kan tilrettelegges slik at mennesker oppnår økt mestring. Fysioterapeuter kan kropp og bevegelse og kartlegger hvilke muligheter pasienter/brukere har til å bli bedre, gjennom behandling og trening.

Disse kandidatene jobber gjerne på laboratorier, klinikker og helsestasjoner, hjelpemiddelsentraler, privatpraktiserende, som rådgivere, i bedriftshelsetjenesten og innen ulike helsetjenester i kommunene.

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammet pedagogikk, rådgivning og voksenes læring og praktiskpedagogisk utdanning.

Disse studentene er kvalifisert for oppgaver og utfordringer i et variert spekter av roller i yrkesliv og samfunnsliv for øvrig. De kvalifiserer særlig for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren, men også for arbeid i annen offentlig og privat virksomhet. De er godt egnet til å jobbe med barn og unge, med kompetanseutvikling, formidling, opplæring eller undervisning for ulike aldersgrupper og i ulike sammenhenger, offentlig som private. Etter endt utdanning jobber de gjerne som rådgivere i offentlig sektor, studie- og karriereveieldere, miljøarbeider, pedagogisk-psykologisk rådgiver, konsulenter i høgskoleutdanning, konsulent, barnevernskonsulent, miljøterapeut, fagarbeider, selvstendig næringsdrivende og inntaksleder.

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene afrikastudier, arkiv- og samlingsforvaltning, europastudier med fremmedspråk, geografi, psykologi, psykologiutdanning, studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS), shipping management, sosialantropologi, likestilling og mangfold, sosiologi og statsvitenskap.

Kompetansen til disse kandidatene er i skjæringspunktet mellom mennesker, samfunn, teknologi, politikk og økonomi. Yrkesmulighetene er mange, fra IT/informatikk, arkivvitenskap og museologi til læringsprosesser, teknologiprosesser, flere typer av ulikhetsskapende prosesser, rådgivning, organisasjonsutvikling og ledelse. De kan analysere kulturelle og samfunnsøkonomiske problemstillinger fra politikken og er bevisst samfunnets bruk av arbeidskraft, naturressurser, produksjonsutstyr og teknologisk kunnskap. De kan vurdere forhold innenfor og mellom grupper, organisasjoner, institusjoner og samfunn og besitter innsikt i politiske beslutningsprosesser og menneskelig adferd og psykologi.

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene allmenn litteraturvitenskap, engelsk, fransk, logopedi, nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk, tegnspråk og tolking, spansk og tysk.

Språk og litteratur har formet samfunnet rundt oss og måten vi tenker på. God språkforståelse ligger til grunn for vellykket muntlig og skriftlig kommunikasjon og dette er en bred kompetanse som er nyttig i arbeid innenfor mange forskjellige typer kulturformidling og i alle yrker forøvrig. I arbeidslivet finner vi disse kandidatene i yrker som kulturarbeidere, journalister, litteraturkritikere, forlagsredaktører, kommunikasjonsrådgivere og reklamekonsulenter. Mange driver med undervisningsvirksomhet eller jobber innen administrasjon og offentlig forvaltning. Enkelte har også etablert seg som forskere og forfattere.

 

Under dette utdanningsområdet finner du bl.a. studieprogrammene byggingeniør, dataingeniør, elektroingeniør, ingeniørvitenskap og IKT, kjemiingeniør, logistikkingeniør, maskiningeniør, arkitektur, automatiseringsteknikk, bygg- og miljøteknikk, bærekraftige byggeprosesser, elektronisk systemdesign og innovasjon, elkraftsystemer, energi og miljø, fornybar energi, fysikk og matematikk, geomatikk, industriell design, industriell kjemi og bioteknologi, kommunikasjonsteknologi, marin teknikk, materialteknologi, matteknologi, nanoteknologi, nautikk, olje- og gassteknologi, petroleumsfag, produkt og systemdesign, produktutvikling og produksjon, skipsdesign, tekniske geofag, teknologidesign og ledelse, tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern, vann- og miljøteknikk. I tillegg finnes det en rekke toårige masterprogram.

Dette er et bredt og stort utdannelsesområde, og kandidatene går ut i arbeid i et varierende omfang av yrker. De kan jobbe både offentlig og privat, med energi og miljøspørsmål, bygg og design, IKT og elkraft, petroleumsbransjen og nautikk.

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene industriell økonomi og teknologiledelse, logistikk, markedsføring og ledelse, politisk økonomi, samfunnsøkonomi, økonomi, ledelse og bærekraft og økonomi og administrasjon. Disse studentene behersker komplekse problemstillinger vedrørende økonomi, verdikjeder, produktutvikling og markedsføring.

Disse studentene er ettertraktet i det norske næringsliv, og vi finner dem i over 700 forskjellige bedrifter i Norge og utlandet. De finnes eksempelvis i store industriselskap som Statoil, i høyteknologibedrifter som Microsoft, innen bank og forsikring, innen IT og telekommunikasjon eller innen konsulentvirksomheter.  Noen utfører oppgaver innen lagerstyring, salgsprognoser, befraktning, sjefsøkonom, finansrådgiver, makroanalytiker eller saksbehandler og utreder.

Usikker på studievalget og redd for å angre?

Å velge på nytt

Å velge utdanning er for de aller fleste en stor beslutning. Mange er usikre på hva de ønsker å studere og det er mange utdanningsretninger å velge i. Du tenker kanskje at utdanningsvalget du gjør nå  er avgjørende for resten av din karriere. Det er sjelden slik! Det er mange muligheter til å skifte retning både underveis i studiene og i løpet av livet. Dessuten kan en utdannelse ofte brukes til langt flere yrker enn man først tror. Se filmen om det å være redd for å angre.

Om å skifte studieretning

Har du allerede startet et studie, men er usikker på om du vil fortsette?  Det tar ofte litt tid å komme inn i et studie og lære seg hvordan man best kan studere. Gode studievaner er også noe som må læres, så ha litt tålmodighet. Skulle det likevel bli for vanskelig eller du er usikker på om du har valgt riktig, kan du søke om å skifte studieprogram så lenge du har studierett ved NTNU. Skaff deg først informasjon om studieprogrammet du ønsker å skifte til og snakk med noen som kan hjelpe.

Snakk med en veileder

Det kan være lurt å snakke med studieveilederen på studieprogrammet ditt før du tar avgjørelsen med å skifte studieretning. Du er også velkommen til å snakke med en av våre rådgivere i NTNU Karriere om det å velge studie eller for hjelp til å se muligheter.

Til siden om det å begynne som student

Til siden "til deg som studerer eller skal studere"

Til hovedside NTNU Karriere

Studier og veiledning ved NTNU

Interessetester

Studentintervju

Studentintervju

Les intervjuer med studenter som uttaler seg om jobbmuligheter, studiemiljø og utenlandsopphold.

Intervju med studenter

Hva sier tidligere NTNU-studenter?

Hva sier tidligere NTNU-studenter?

I Kandidatundersøkelsen 2019 har 7000 studenter som ble uteksaminert fra NTNU mellom 2016-2018 svart på blant annet:

  • hvordan de vurderer utdanningen
  • arbeidslivsrelevans i utdanningen
  • arbeidlivskontakt i studietiden
  • hvilken bransje de jobber i etter studiene
  • hvor raskt de kom i arbeid

NTNUs kandidatundersøkelse 2019

Hva er viktig for deg når du skal ut i jobb?

Hva er viktig for deg når du skal ut i jobb?

Hva er viktig for deg når du skal finne ut hva du du vil jobbe med? Dette er et skjema som er ment til å hjelpe deg til å tenke over hva som er viktig for deg, hvorfor og hvordan du kan oppnå det du vil. 

"hva vil jeg jobbe med?" 

Karriereveiledning for studenter ved NTNU

Karriereveiledning for studenter ved NTNU

Ønsker du å snakke med en av våre rådgivere i Trondheim om valg av utdannelse? Vi kan også ta veiledning over skype eller telefon.

Kontakt