Om å velge utdanning

Om å velge utdanning

En del av din karriere er å velge utdannelse. Tenk gjennom hva som er viktig for deg når du skal velge studie, og hvorfor. Fyll ut skjema for studievalg for å reflektere over dine interesser, hvordan du lærer best, og hvilken informasjon du trenger.

Skjema for studievalg

Det kan være vanskelig å velge, og det er helt vanlig å være usikker. Se filmen om det å ta et utdanningsvalg.

Søk informasjon om studier

Å oppsøke informasjon er første skritt på veien til å ta et studievalg. Vær nysgjerrig og undersøk flere utdanningsmuligheter. Les om våre utdanningsområder og hvilke studieprogram vi tilbyr på NTNU. For hvert studieprogram kan du se på:

 • studiers oppbygning og hva fagene inneholder
 • undervisningsform som benyttes
 • valgmuligheter innenfor studieprogrammet
 • læringsutbytte
 • hvilke muligheter det gir i arbeidslivet 

Du kan kontakte studieveileder på det studiet du ønsker å vite mer om.

NTNU deltar også på utdanningsmesser og har åpen dag for deg som går på videregående. Desverre er det mange som utgår i 2020/2021 på grunn av situasjonen rundt koronaviruset.

Ta utgangspunkt i yrker eller arbeidsoppgaver

Studievalg kan også ta utgangspunkt i yrker eller arbeidsoppgaver du ønsker etter utdanningen.
I jobbkompasset (utdanning.no) kan du velge tema som interesserer deg og finne yrker og utdanninger som passer.

I stillingsutlysninger kan du finne informasjon om konkrete arbeidsoppgaver og hva som ønskes av utdanning i jobber som interesserer deg. Ved å jevnlig lese stillingsutlysninger kan du også holde deg orientert i arbeidsmarkedet gjennom hele studietiden. Du finner stillingsutlysninger i jobbportaler.

Hva kan jeg bli?

Se filmen under for tips om hva du kan tenke på når du skal ta et utdanningsvalg

Å ta et valg

Å velge utdanning er for de aller fleste en stor beslutning. Mange er usikre på hva de ønsker å studere og det er mange utdanningsretninger å velge i. Du tenker kanskje at utdanningsvalget du gjør nå er avgjørende for resten av din karriere. Det er sjelden slik. Det er mange muligheter til å skifte retning både underveis i studiene og i løpet av livet.
Det er ikke gitt hva man skal jobbe med i framtiden. Nye typer jobber oppstår, mens andre forsvinner. Dine interesser, ønsker og hva som er viktig for deg, vil trolig også forandre seg over tid. En utdannelse kan føre til mange ulike jobber, det åpner seg ofte langt flere muligheter enn man kjenner til. Jobbmuligheter avhenger også av mer enn din utdannelse. Det har blitt mer vanlig å bytte jobber, og noen skifter også helt karriereretning i løpet av livet.  

Utdanningsvalg handler ikke nødvendigvis om å ta det «riktige» valget, et valg som er avgjørende for hele ditt yrkesaktive liv. Du vil sannsynligvis måtte stå i endringer og ta flere karrierevalg gjennom livet. Det handler om å se dine muligheter og være bevisst på din kompetanse og hva du kan bidra med underveis.

Noen konkrete tips til valgprosessen

Ta noen pauser i tenkingen. Sett av tidspunkt til å tenke på valget du skal ta.

Skriv ned tankene dine rundt valget for å unngå at tankene går rundt og rundt.

Betrakt valgprosessen som et prosjekt som du deler opp i mindre delprosjekt. Delprosjekt kan være:

 • hva er viktig for deg, hvilke verdier må du ta hensyn til?
 • hva er motivasjonen din for de ulike alternativene?
 • hva innebærer de ulike alternativene på kort og lang sikt? Hvilke konsekvenser kan det ha om du velger det ene framfor det andre?
 • hva har du gjort tidligere for å ta valg? Hva fungerte bra, hva fungerte ikke så godt?
 • hva kan hjelpe deg til å ha mot til å ta et valg?

Valg er selvfølgelig tyngst før man har tatt det, det er da man har alle tankene og redsel for konsekvensene. Men ofte blir det ikke helt feil uansett hva valget faller på. Samtidig må man noen ganger også våge å ta et nytt valg.

Ta eierskap til valget ditt

Tenk over:

 • Hva kan du gjøre for å ha det godt med det valget du tar?
 • Hvordan kan du klare å forplikte deg til det valget du har tatt?
 • Hvis du må velge på nytt: Tenk på dette som noe du lærer av.

Se filmen om det å være redd for å angre.

Usikker på studievalget og redd for å angre?

Om å skifte studieretning

Har du allerede startet et studie, men er usikker på om du vil fortsette?  Det tar ofte litt tid å komme inn i et studie og lære seg hvordan man best kan studere. Gode studievaner er også noe som må læres, så ha litt tålmodighet. Men er du sikker på at ønsker å studere noe annet, kan du søke om å skifte studieprogram. Skaff deg først informasjon om studieprogrammet du ønsker å skifte til og snakk med noen som kan hjelpe.

Snakk med en veileder

Det kan være lurt å snakke med studieveilederen på studieprogrammet ditt før du tar avgjørelsen med å skifte studieretning. Du er også velkommen til å snakke med en av våre rådgivere i NTNU Karriere om det å velge studie.

Studier og veiledning ved NTNU

Hva sier tidligere NTNU-studenter?

Hva sier tidligere NTNU-studenter?

I Kandidatundersøkelsen 2019 har 7000 studenter som ble uteksaminert fra NTNU mellom 2016-2018 svart på blant annet:

 • hvordan de vurderer utdanningen
 • hvor relevant utdanningen var for jobben
 • hvor raskt de kom i jobb
 • hvilken bransje de jobber i
 • hvor tilfreds de er i jobben
 • hva som er deres brutto lønn
 • hvor nyttig det har vært med jobberfaring eller frivillig arbeid i studietiden

Sjekk nettportalen for hva tidligere studenter fra hvert studieprogram mener

NTNUs kandidatundersøkelse 2019

Studentintervju

Studentintervju

Les intervjuer med studenter som uttaler seg om jobbmuligheter, studiemiljø og utenlandsopphold.

Intervju med studenter

Interessetester

Jobbmuligheter for de ulike utdanningsområdene

Jobbmuligheter for ulike utdanningsområder

Studieprogrammene ved NTNU er samlet i 14 utdanningsområder. Her følger en beskrivelse av hvilken kompetanse studentene opparbeider seg gjennom studieløpet og hvilke jobber som ofte kan være aktuelle etter endt utdannelse.

Jobbmuligheter

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene (med forbehold om endringer):

 • drama og teater
 • billedkunst
 • kunsthistorie
 • musikkteknologi
 • musikkvitenskap
 • utøvende musikk

Her utdannes kreative sjeler til profesjonelle kunstnere, artister, teknikere og skuespillere, men også teoritunge kandidater med evne til å analysere og tenke kritisk om kunst.

Relevante jobber for disse studentene varierer fra kulturadministrasjon, designbyrå og konsultasjon, til jobb i studio, media eller som lærer. Kandidatene evner å arrangere og produsere musikk, lede kor, jobbe som tekniker og dramaturg, med multimedia og som tilrettelegger eller leder av barne-, ungdoms- og amatørteater.

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene (med forbehold om endringer):

 • antikkens kultur og klassiske fag
 • arkeologi
 • filosofi
 • historie
 • kulturminneforvaltning og religionsvitenskap

Dette dekker et bredt felt – fra grunnleggende tradisjonsrike fag til nyere fagområder.

Relevant arbeid for kandidatene fra disse studiene kan variere fra HR via reiselivsnæringen til feltarbeid. De er spesielt egnet for yrker innen kultur og formidling, både i privat sektor og offentlig næringsliv. Det inkluderer for eksempel oversetter, journalist, bibliotekar, saksbehandler, samfunnsplanlegger, lærer, konsulent/rådgiver, tekstforfatter, forsker eller flyktningarbeider.

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammet biomarin innovasjon. Dette er et tverrfaglig studium som kombinerer biologiske og marine fag, grunnleggende kunnskap i ulike realfag, samt kunnskap om markedsføring og innovasjonsledelse.

Utdanning innen innovasjon og nyskaping er relevant for alle områder i arbeids- og næringslivet, både innenfor nye og etablerte virksomheter. Spesielt egnet er de for å arbeide innenfor sjømat, akvakultur og annen marin næring. Arbeidsområder kan være innen administrasjon, utvikling, drift og kvalitetssikring.

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene (med forbehold om endringer):

 • bevegelsesvitenskap
 • lektorutdanning i kroppsøving
 • idrettsfag
 • samfunns- og idrettsvitenskap.

Her studeres kroppens bevegelser i et tverrfaglig perspektiv, som kombinerer og integrerer helsefaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige aspekter ved fysisk aktivitet.

Yrkesmulighetene er allsidige og knyttet til ulike jobber som relaterer seg til menneskelig bevegelse, fysisk aktivitet og trening. Studentene kvalifiserer som trenere og ledere, til arbeid innen forebyggende arbeid og rehabilitering i helsesektoren, innen fitness-industrien og i fritidssektoren med friluftsliv og naturopplevelser.

Under dette utdanningsområdet finner du bl.a. studieprogrammene (med forbehold om endringer):

 • datateknologi
 • elektronisk systemdesign og innovasjon
 • informatikk
 • ingeniørvitenskap og IKT
 • IT-drift og informasjonssikkerhet
 • IT-støttet bedriftsutvikling
 • kommunikasjonsteknologi
 • kybernetikk og robotikk
 • programmering.

I tillegg finnes det en rekke toårige masterprogram.

Yrkesmulighetene varierer fra systemutvikler, IT-konsulent, prosjektleder, salg og kundekontakt. Kandidater kan utvikle systemer for e-læring, visualisering, simulering, webapplikasjoner eller grafikkbaserte datasystemer. De har erfaring med planlegging, design og administrasjon av nett og nettbaserte tjenester og med system-, programvare- og utstyrs-utvikling. Noen har kompetanse innen det å håndtere og etterforske sikkerhetshendelser, gjøre risikoanalyser og iverksette tiltak for å forbedre sikkerheten.   

 

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene:

 • grunnskolelærerutdanning
 • lektorutdanning
 • yrkesfaglærerutdanning

Grunnskolelærerutdanningen gir kompetanse både innenfor klasseledelse, pedagogikk og didaktikk, og de har kompetanse innenfor bruk av IKT i alle fag. 

Lektorutdanningen kombinerer lærerutdanning og mastergradsutdanning i et bestemt fag. Disse studentene får kompetanse til å undervise for trinnene 8–13 og kvalifiserer til lektorstilling i skolen. Mastergraden gjør samtidig at de kvalifiserer til andre stillinger innen offentlig og privat forvaltning, og innen forskning og arbeid i nasjonale og internasjonale organisasjoner som krever fag- og utredningskompetanse.

Yrkesfaglærerutdanningen er en treårig utdanning innen elektrofag, bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, og teknikk eller industriell produksjon. Studenten kvalifisert som yrkesfaglærer i videregående skole, og i tillegg kan utdanningen brukes i jobber som lærer i ungdomsskolen, konsulent ved opplæringskontor og ingeniør i næringslivet.

Under dette utdanningsområdet finner du bl.a. studieprogrammene (med forbehold om endringer):

 • biologi
 • bioteknologi
 • fysikk
 • geologi
 • kjemi
 • matematiske fag

Dette er alle studier for et bedre samfunn og miljø. Det er læren om Jorda, og livet på jorda, fra den minste celle til hele økosystemer, og samspillet mellom artene og naturmiljøet.

Yrkeskompetansen er relevant både i offentlig og privat sektor. De kan gå inn i mange ulike stillinger ved sykehus, universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.  Eller i forvalterstillinger innen natur og miljø i kommune, fylke og stat. De Kan være konsulenter innen miljøutredning, legemiddelfirmaer, oppdrettsvirksomhet, miljøforvalter og i media- og forlagsbransjen. De er kvalitetsledere, laboratorieingeniører, forskere og rådgivere. 

 

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene (med forbehold om endringer):

 • film- og videoproduksjon
 • filmvitenskap
 • grafisk design
 • interaksjonsdesign
 • medievitenskap
 • webutvikling.

Disse studentene er engasjert i film, design, kreativ utfoldelse og virkemidler for å underholde, provosere, inspirere, informere og røre.

Disse kandidatene går inn i yrker innenfor bl.a.. den audiovisuelle bransjen, produksjonsselskap og undervisningssektoren. Enkelte rekrutteres til f.eks. bibliotek, høgskoler, filmformidling (festivaler, kino, filmbyråer), filmarkiv og journalistikk, og utfører informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Designkandidatene går til design, reklame­ eller kommunikasjonsbyråer, web- og multi­medieutviklingsbyråer, forlag, aviser og museer.

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene (med forbehold om endringer):

 • audiologi
 • barnevern
 • bioingeniør
 • ergoterapi
 • fysioterapi
 • medisinstudiet
 • radiografi
 • sosialt arbeid
 • sykepleie 
 • vernepleie 

Disse har til felles at de studerer menneskets kropp og dens sammenheng med samfunn og miljø.

Medisinstudiet utdanner studenter til et fremtidig legeyrke og stiller høye krav til medisinsk kunnskap, praktiske ferdigheter, vitenskapelig og profesjonell kompetanse. Barnevernsstudenten har kompetanse i å møte utsatte barn og unge og hvordan vi kan søke å hindre at barn og unge får problemer. Radiografer fremskaffer informasjon om menneskekroppen gjennom bildemateriale, for å oppdage eller behandle/lindre sykdom og lidelser. Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og et vitenskapelig fagområde som skal fremme sosial endring og utvikling. Sykepleierutdanningen gir kompetanse til å behandle og ivareta mennesker gjennom livets viktigste hendelser og vernepleierutdanningen gir kompetanse til å yte bistand til mennesker med ulike funksjonshemninger. Bioingeniørstudiet utdanner autoriserte helsepersonell med kompetanse innen både naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Ergoterapi er et studieprogram som gir kunnskap om hvordan aktiviteter, omgivelser og miljø kan tilrettelegges slik at mennesker oppnår økt mestring. Fysioterapeuter kan kropp og bevegelse og kartlegger hvilke muligheter pasienter/brukere har til å bli bedre, gjennom behandling og trening.

Disse kandidatene jobber gjerne på laboratorier, klinikker og helsestasjoner, hjelpemiddelsentraler, privatpraktiserende, som rådgivere, i bedriftshelsetjenesten og innen ulike helsetjenester i kommunene.

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammet (med forbehold om endringer):

 • pedagogikk
 • rådgivning og voksenes læring
 • praktiskpedagogisk utdanning

Disse studentene blir kvalifisert for oppgaver i et variert spekter av roller i yrkeslivet. De kvalifiserer særlig for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren. De er godt egnet til å jobbe med barn og unge, med kompetanseutvikling, formidling, opplæring eller undervisning for ulike aldersgrupper og i ulike sammenhenger, offentlig som private. Etter endt utdanning jobber mange som rådgivere i offentlig sektor, studie- og karriereveiledere, miljøarbeider, pedagogisk-psykologisk rådgiver, konsulenter i høgskoleutdanning, konsulent, barnevernskonsulent, miljøterapeut, fagarbeider, selvstendig næringsdrivende og inntaksleder.

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene (med forbehold om endringer):

 • afrikastudier
 • arkiv- og samlingsforvaltning
 • europastudier med fremmedspråk
 • geografi
 • psykologi
 • psykologiutdanning
 • studier av kunnskap
 • teknologi og samfunn (STS)
 • shipping management
 • sosialantropologi
 • likestilling og mangfold
 • sosiologi
 • statsvitenskap

Kompetansen til disse kandidatene er i skjæringspunktet mellom mennesker, samfunn, teknologi, politikk og økonomi. Yrkesmulighetene er mange, og inkluderer IT, arkivvitenskap museologi, læringsprosesser, teknologiprosesser, rådgivning, organisasjonsutvikling og ledelse. Kandidater fra disse studiene kan analysere kulturelle og samfunnsøkonomiske problemstillinger. De kan vurdere forhold innenfor og mellom grupper, organisasjoner, institusjoner og samfunn og besitter innsikt i politiske beslutningsprosesser og menneskelig adferd og psykologi. De har kompetanse innen samfunnets bruk av arbeidskraft, naturressurser, produksjonsutstyr eller teknologisk kunnskap.

 

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene (med forbehold om endringer):

 • allmenn litteraturvitenskap
 • engelsk
 • fransk
 • logopedi
 • nordisk språk og litteratur
 • norsk som andrespråk
 • tegnspråk og tolking
 • spansk
 • tysk

Dette er en bred kompetanse som er nyttig i arbeid innenfor mange forskjellige typer yrker. I arbeidslivet finner vi disse kandidatene bl.a. i yrker som kulturarbeidere, journalister, litteraturkritikere, forlagsredaktører, kommunikasjonsrådgivere og reklamekonsulenter. Mange driver med undervisningsvirksomhet eller jobber innen administrasjon og offentlig forvaltning. Enkelte har også etablert seg som forskere og forfattere.

 

 

 

Under dette utdanningsområdet finner du bl.a. studieprogrammene (med forbehold om endringer):

 • byggingeniør
 • dataingeniør
 • elektroingeniør
 • ingeniørvitenskap og IKT
 • kjemiingeniør
 • logistikkingeniør
 • maskiningeniør
 • arkitektur
 • automatiseringsteknikk
 • bygg- og miljøteknikk
 • bærekraftige byggeprosesser
 • elektronisk systemdesign og innovasjon
 • energi og miljø
 • fornybar energi
 • fysikk og matematikk
 • geomatikkingeniør
 • industriell design
 • industriell kjemi og bioteknologi
 • kommunikasjonsteknologi
 • marin teknikk
 • materialteknologi
 • matteknologi
 • nanoteknologi
 • nautikk
 • olje- og gassteknologi
 • petroleumsfag, produkt og systemdesign
 • produktutvikling og produksjon
 • skipsdesign
 • tekniske geofag
 • teknologidesign og ledelse
 • tradisjonelt bygghåndverk

 I tillegg finnes det en rekke toårige masterprogram.

Dette er et bredt og stort utdannelsesområde, og kandidatene går ut i arbeid i et varierende omfang av yrker. De kan jobbe både offentlig og privat, med energi og miljøspørsmål, bygg og design, IKT og elkraft, petroleumsbransjen og nautikk.

Under dette utdanningsområdet finner du studieprogrammene (med forbehold om endringer):

 • industriell økonomi og teknologiledelse
 • logistikk
 • markedsføring og ledelse
 • politisk økonomi
 • samfunnsøkonomi
 • økonomi
 • ledelse og bærekraft
 • økonomi og administrasjon

Kandidater fra disse områdene er ettertraktet i det norske næringsliv, og vi finner dem i over 700 forskjellige bedrifter i Norge og utlandet. De finnes eksempelvis innen store industriselskap, i høyteknologibedrifter, bank og forsikring, IT og telekommunikasjon eller konsulentvirksomheter. Eksempler på oppgaver er lagerstyring, salgsprognoser, befraktning, sjefsøkonom, finansrådgiver, makroanalytiker eller saksbehandler og utreder.

telefon

Karriereveiledning

via zoom, telefon  eller e-post. For fysisk veiledning, send oss en e-post på karriere@ntnu.no. Veiledning for nåværende, kommende og nylig uteksaminerte NTNU-studenter.

 • tilbakemelding på CV og jobbsøknad
 • kompetansekartlegging
 • jobbsøkerprosessen
 • utdanningsvalg

Ved faglige spørsmål må du henvende deg til din studieveileder.

 

Kontakt

NTNU karriere - lokal social media