Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) driver forskning, undervisning og formidling innen sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap og medievitenskap. Instituttet har omkring 80 ansatte fordelt på 73 årsverk og  11 studieprogram.

ISS er et sterkt disiplininstitutt med vekt på sosiologi og statsvitenskap, som bidrar både til tverrfaglige studieprogram og i tverrfaglig forskning ved NTNU. Fagdisiplinene setter også sitt preg på instituttets profilering av idrettsvitenskap og medievitenskap.Vår forskning og utdanning skal bidra til å identifisere og møte sentrale samfunnsutfordringer. Instituttet skal utvikle og formidle kunnskap som kreves for å løse utfordringer som Norge og verdenssamfunnet står overfor. Dette er instituttets bidrag til NTNUs visjon "Kunnskap for en bedre verden".

Som et samfunnsvitenskapelig institutt, og som en del av NTNUs demokratiske og solidariske oppdrag, har vi en særskilt forpliktelse til å bidra i den offentlig debatten om viktige samfunnsspørsmål.

Våre studieprogram skal gi våre kandidater kompetanse som gjør dem attraktive på arbeidsmarkedet og til sentrale bidragsytere i samfunnsutviklingen. Forskningen skal være på et høyt nivå, og bidra til offentlig debatt og faglig utvikling.  

ISS skal måle seg med de beste sammenlignbare fagmiljøene i Norge når det gjelder undervisning og forskning, og ha forskningsgrupper på et høyt internasjonalt nivå.

Kort historie

Kort historie

1969

De første emnene i sosiologi blir undervist som en del av faget samfunnskunnskap ved Universitetet i Trondheim.

1971

Institutt for sosiologi og samfunnskunnskap blir etablert. Sosiologi som disiplin blir fullt utbygd med studieprogram på alle nivå i løpet av 1970-tallet. Politisk sosiologi og politisk adferd var viktige fokus. På midten av 80-tallet ble også offentlig administrasjon innført som emne.

1992

De første emnene i statsvitenskap undervises. Statsvitenskap blir en del av instituttet, og instituttet får navnet Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Statsvitenskap som disiplin blir fullt utbygd med studieprogram på alle nivå i løpet av 1990-tallet. Viktige tema er politisk adferd, internasjonale relasjoner, komparativ politikk, internasjonal politisk økonomi, offentlig politikk og miljøpolitikk.

2003

Masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi blir etablert ved NTNU og legges til institutt for sosiologi og statsvitenskap som allerede har et miljø for mediesosiologi og politisk kommunikasjon. Den samfunnsvitenskapelige delen av idrettsvitenskap legges til Institutt for sosiologi og statsvitenskap, med bachelor og master idrettsvitenskap

2009

Instituttet får lektorutdanning i samfunnsfag

2015

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag starter opp.

Strategi 2018-2025

Strategi 2018-2025

Forside strategi Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Foto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi 2018–2025