Barndom, oppvekst, skole og ulikhet i Norden (Unequal Childhood)

Barndom, oppvekst, skole og ulikhet i Norden (Unequal Childhood)

Sandkasse med bøtter og spader. Foto.

Om prosjektet

En viktig målsetning med forskningen er å studere økonomiske, politiske og institusjonelle rammebetingelser for barn og unges oppvekst i et mer overgripende sosiologisk perspektiv.

Prosjektet Barndom, oppvekst, skole og ulikhet i Norden er organisert som en integrert forskningsparaply med ett delprosjekt i samarbeid med Trondheim kommune samt ett nordisk delprosjekt i samarbeid med universitetet i Tammerfors og Universitetet i Linköping-avdeling Norrköping, samt Tampere by og Norrköping kommune

I Trondheimsdelen av prosjektet er ambisjonen å styrke samarbeidet mellom NTNU og Trondheim kommune på et område der kunnskapsgrunnlaget er ujevnt i forhold til andre norske storbyer. Her er vi både opptatt av å identifisere sosiale og institusjonelle mekanismer som bidrar til å opprettholde sosiale skiller i skolen og tilhørende kommunale helse- og velferdstjenester i kommunens regi, samt å utvikle nye teoretiske innganger til å beskrive sosial ulikhet og sosial eksklusjon. Trondheimprosjektet starter våren 2019 og er i første omgang planlagt å gå over tre år.

I den nordiske og internasjonale delen av prosjektet inngår Trondheim kommune som ett av flere case. I likhet med Trondheimprosjektet har vi både fokus på barn og unges velferd og integrering i et skole- og velferdsperspektiv der vi også inkluderer helse- og hjelpetjenester med mål å fremme barn og unges velferd og inklusjon. Dette er dels en videreføring av prosjektet Barndom og velferd i Norden som ble gjennomført i 2002 og i 2009, dels en utvidet studie som inkluderer en bredere tilnærming til organisering av barndom i respektive by. I tillegg til et økt fokus på kommunale tjenester rettet mot barn og unges oppvekst og skole er vi også interessert å se på tiltak som kan ha betydning for barn og unges deltakelse og sosial inklusjon, inklusive byplanlegging (Smart City)

Begge prosjektene inngår i forskningsgruppen Velferd og ulikhet ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap med Institutt for lærerutdanning som hovedsamarbeidspartner.

Forskningsdesignet i Trondheimsprosjektet og det nordiske prosjektet bygger på en multi-metode tilnærming som kombinerer spørreskjema, intervju, dokumentanalyser, analyser av levekårsdata og sosiodemografiske data med organisatoriske analyser. Det legges også opp til analyser basert på registerdata i Norge.

Sentrale tema er: 

 • Identifisering og analyse av barns livsverden, trivsel og integrering. Prosjektet vil foreta en systematisk kartlegging og analyse av faktorer som bidrar til å fremme eller motvirke barns livskvalitet og integrering. Her er vi opptatt av barns egne opplevelser av sin livsverden gjennom trygghet, tillit, trivsel og sosial tilhørighet
 • Skolers håndtering av sosial ulikhet og sosial eksklusjon. Prosjektet utforsker skolenes organisering med utgangspunkt i sosiodemografi og levekår samt kulturelle aspekter koblet til territoriell stigmatisering. 
 • Organiseringen av samarbeid mellom skole og kommune. Skolenes rammebetingelser og prioriteringer har blitt endret siden år 2000. Nye pedagogiske program og utviklingsprosjekt har blitt introdusert i lys av politiske målsetninger. Vi ønsker derfor å studere hvordan kommune og skole opprettholder elevenes velferd gjennom disse endringsprosessene.
 • Utviklingen av barn og unges levekår etter millenniumskiftet i Trondheim. Et viktig siktemål er her å etablere en ny database med eksisterende data samt registerdata om barn og unges levekår i Trondheim, noe som lenge har vært etterlyst. 
 • Barn og unge med helseutfordringers møte med og erfaringer med helsetjenesten i et deltakelse- og inklusjonsperspektiv. Fra forskningen på sosial ulikhet i helse vet vi at helse og utdanning henger tett sammen, og at forhold tidlig i livsløpet har mye å si for den enkeltes velvære og helsetilstand senere i livet. Et viktig siktemål for prosjektet er derfor å få innsikt i hvordan tjenestene er organisert og på hvilken måte de bidrar til å fremme eller motvirke sosial deltagelse og sosial inklusjon blant utsatte barne- og ungdomsgrupper. Et annet viktig siktemål er å se på organisering og samordningen av kommunale tjenester i lys av barn og unges ressursbehov.

Publikasjoner

Publikasjoner


Eksterne samarbeidspartnere

Eksterne samarbeidspartnere

 • Joakim Caspersen, Forsker, NTNU Samfunnsforskning
 • David Harding, Professor i sosiologi, University of California-Berkeley
 • Raimund Hasse, Professor i sosiologi, University of Lucerne
 • Christian Imdorf, Professor of Sosiologi, University of Leibniz, Hannover
 • Teo Keipi, Post doc, Aalto universitetet i Helsingfors
 • Samuel Lucas, Professor i Sosiologi, University of California, Berkeley 
 • Dimitris Michailakis, Professor, Department of Social and Welfare Studies. University of Linköping 
 • Atte Oksanen, Professor i sosialpsykologi og finsk prosjektleder, University of Tampere
 • Jon Rogstad, Forskningsleder/professor, FAFO
 • Sigrunn Tvedten, Universitetslektor, University i Sør-vest Norge