Om STUNTH

Om STUNTH

Formålet med studien er å undersøke sammenhenger mellom faktorer i arbeid og ansattes helse i spesialisthelsetjenesten over tid. REK har godkjent studien for 10 år med mulighet for forlengelse.

I Regjeringens bransjeprogram i sykehus legges det til rette for et mer systematisk arbeidsmiljøarbeid spesielt knyttet til organisatoriske, psykososiale og ergonomiske faktorer som kan forebygge sykefravær og frafall. STUNTH vil skape et unikt datasett med store muligheter for å forske på arbeid og helse i spesialisthelsetjenesten for ulike fagmiljøer, yrkesgrupper og utdanningsnivåer.

Fagmiljøer:

Kliniske miljøer:

 • Akutt/anestesi/intensiv
 • Kirurgi
 • Indremedisin
 • Blandet kirurgi/medisin
 • Onkologi
 • Psykiatri/rus
 • Røntgen/laboratoriefag/annet diagnostisk arbeid
 • Rådgivning, rehabilitering og forebyggende arbeid
 • Andre

Andre miljøer:

 • Administrasjon, kommunikasjon mm
 • Arbeid med mat og kjøkken
 • Arbeid med renhold
 • Arbeid med vedlikehold av bygg/utstyr og annet teknisk arbeid
 • Forskning, fagutvikling, undervisning
 • Ledelse
 • Logistikk og forsyning
 • Pasienttransport og forflytning av pasienter
 • Andre

Forskningsspørsmål

Faktorer i arbeid

 • Hvilke systematiske forskjeller i risikofaktorer i arbeid er det for ulike grupper av ansatte?
 • Hvilke systematiske forskjeller i selvopplevd helse, opplevelse av mening, mestring og autonomi er det for ulike grupper av ansatte? 

Individuelle faktorer

 • Hvilke systematiske forskjeller i søvn, sedentærstilling/fysisk aktivitet og biometri er det for ulike grupper av ansatte?
 • Hvilke systematiske forskjeller i selvopplevd helse, inkludert søvn, psykisk helse og muskelskjelett-plager er det for ulike grupper av ansatte?

Intervju

 • Hvordan opplever ansatte egen helse, autonomi og arbeidsmiljø i forbindelse med implementering av Helseplattformen?

Endring etter Helseplattformen

 • Hvilke endringer er det i helse, autonomi og arbeidsmiljø i grupper av ansatte etter implementeringen av Helseplattformen?
 • Hva karakteriserer individer og arbeidsmiljø som opplever god versus dårlig brukeropplevelse av Helseplattformen?

Datainnsamling

Datasettet i STUNTH baseres på aktivitetssensorer (daglig aktivitet og søvnlengde, administrative data fra St. Olavs hospital HF (stillingsopplysninger, arbeidstid mm), registerdata (legemiddelforbruk, diagnoser og medisinske trygdeytelser) samt følgende spørreskjema:

Faktorer i arbeid:

Tabell som viser faktorer i arbeid og standardiserte spørreskjema
Kategori Underkategori Standardisert spørreskjema
Organisatoriske faktorer

Opplæring, krav og arbeidstempo, ledelse og medvirkning (sosial kapital) mm.

COPSOQIII

NASA-TLX

Digitale/teknologiske faktorer

Omstillingsparathet til ny teknologi.

Brukeropplevelse av computerbaserte programmer.

Hospital Change readiness (25)

Computer System

Usability Questionnaire (26)

Emosjonelle og relasjonelle faktorer

Forholde seg til andre menneskers følelser

Vold, trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Internettmobbing

COPSOQIII
Ergonomiske faktorer

Repetitivt arbeid og tunge løft.

COPSOQIII mm.
Psykososiale faktorer

Opplevelse av kvalitet i arbeid. Veiledning og faglig utvikling.

Illegitime oppgaver

Etiske dilemmaer og det å gjøre feil i klinisk arbeid.

Kollegial støtte

COPSOQIII
Andre faktorer

Biologiske, fysiske og kjemiske faktorer.

NOSQ

M.fl.

 

Helsemål:

Tabell som viser helsemål og standardiserte spørreskjema
Kategori Underkategori Standardisert spørreskjema
Generell helse og trivsel Selvopplevd helse

COPSOQIII

HUNT

Søvn

Søvnkvalitet

Døgnrytme

ISI

The Horne-Östberg Morningness-Eveningness Questionnaire

Psykisk helse

Utbrenthet

Depresjon

Angst

BAT

PHQ-9

GAD

Muskel-skjelett helse Muskel-skjelettsmerter

NOSMIS

HUNT

Hva kan kunnskapen brukes til? 

Visjonen er at den nye kunnskapen fra studien skal brukes til å utvikle og teste målrettede tiltak i arbeid.

Dersom prosjektet får mer finansiering til oppfølgingsstudier, ønsker vi også å se på flere målepunkter frem i tid.

Organisering av forskningsprosjektet

Organisering av forskningsprosjektet

Organisering av forskningsprosjektet

Spørreskjema om faktorer i arbeid (tverrsnittsdata)

Feltstasjonsmålinger og spørreskjema om helse (tverrsnittsdata)

Implementering av Helseplattformen

Strategisk utvalg (kvalitative data)

Spørreskjema (repetere spørreskjema fra aug/sept 2021)

Randomisert stratifisert utvalg (repetere fysiske målinger høst 2021/vinter 2022)

Utvikle og teste forebyggende intervensjoner i sykehus. 

Langtidsoppfølging av STUNTH-kohort

Kontakt STUNTH

Kontakt STUNTH-studien

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), NTNU,
FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge og
Arbeidsmedisinsk avdeling - St. Olavs hospital


 

lenke til deltaker

Tilbake til forsiden

Informasjon til deltakere


 

Leder og kontaktperson for arbeidspakkene i STUNTH:

person-portlet

Studien er finansiert av

Studien er finansiert av

 • IA-bransjeprogrammet i sykehus
 • NTNU Helse
 • Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
 • Såkornmidler fra Nav-NTNU-avtalen