Pasientopplæring og brukermedvirkning

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Pasientopplæring og brukermedvirkning


Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen for pasientopplæring og brukermedvirkning (PEP gruppen, fra Patient Education and Participation), forsker på pasienter/ brukeres perspektiv i helsetjenesten og hva som fremmer en pasientsentrert og lærende helsetjeneste. Vi er en bredt sammensatt forskningsgruppe med deltagere fra ulike fagfelt og institutt. Det gjenspeiles også i bredden av tema og forskningsmetoder.


Informasjon

Perspektivet til pasienter og brukere er avgjørende for videre kvalitetsutvikling av helsetjenesten. I en pasientsentrert helsetjeneste skal det være et samspill mellom pasienter og brukeres erfaringskompetanse og helsepersonellets profesjonskompetanse. Likevel er det godt dokumentert at mange tjenester ikke er optimalt tilrettelagt for dette. Derfor forsker vi på utvikling og testing av nye tilbud, bruken av erfaringskunnskap og medvirkning.

Vi bruker mange ulike forskningsmetoder i våre prosjekter. De fleste er en kombinasjon av kvantitative og kvalitative studier. Et typisk eksempel er å bruke både randomiserte kontrollerte studier (RCT) og kvalitative studier for å undersøke både objektiv effekt og subjektive erfaringer av ulike intervensjoner. Samlet sett er styrken til forskningsgruppen å gjøre prosjekt hvor ulike metoder brukes for å studere tiltak fra flere ulike perspektiv.

Forskningsgruppen møtes fast en gang i uken for å gi innspill til hverandres arbeid på tvers av tema og forskningsmetoder. Dette gir en god arena for å lære om forskningsprosessen og hvordan forskningshåndverket gjøres på flere områder. Dette sikrer deltagerne en bredde i sin forståelse av og kunnskap om forskning.

Forskningsgruppen samarbeider med andre forskere både nasjonalt og internasjonalt. Det legges stor vekt på å ha tett kontakt med praksisfeltet. Mange av deltagerne i forskningsgruppen er eller har vært klinikere, noe som har bidratt til å ivareta utveksling av kompetanse mellom forskning og praksis.

Forskningsgruppen ble etablert i 2005 av Aslak Steinsbekk. Siden da har gruppen møttes ukentlig og hatt en jevnt høy aktivitet med mellom 7 og 14 personer, de fleste ph.d. stipendiater som etter disputas enten har fortsatt i gruppen eller gått over til annen virksomhet.

Forskningsgruppen arrangerte i tiden 2005 til 2019 regionale forskersamlinger flere ganger i semesteret med opp mot 50 personer på e-postlisten. Hensikten med disse samlingene var å ha et forum hvor forskere kunne presentere sine prosjekt for å kunne få innspill fra andre forskere med samme interesseområde. En oversikt over tema for disse finnes her (oversikt forskningssamlinger).

De første årene var forskningsprosjektene først og fremst om effekt av og erfaring med pasientopplæring og brukermedvirkning. Slike prosjekt, som regel kombinasjon av randomiserte kontrollerte studier og kvalitative studier, er gjort innenfor bl.a. på diabetes, psykisk helse, kronisk smerte, revmatisme og lungesykdom. Den tematiske bredden har utvidet seg, slik at ulike former for pasienterfaringer, pedagogiske problemstillinger, registerforskning, legemiddelbruk m.m. har vært tema for ulike prosjekt.

Nina Elisabeth Klevanger (2021) Navigating complexity in the return-to-work process: the experiences of rehabilitation therapists, employees and supervisors.

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2731310

Torunn Hatlen Nøst (2019) Chronic pain self-management. expectations towards and effect of chronic pain self-management intervention at a healthy life centre in public primary care.

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2621977

Karianne Berg (2018) Collaboration in aphasia rehabilitation. the perspective of speech-language pathologists and persons with stroke-induced aphasia.

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2484912

Elin Høien Bergene (2018) Use of oral medicines for short-term illnesses in children - perspectives on prescribing, dispensing and administration.

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2591388


Hege Therese Bell (2018) Drug therapy management in community-based elderly with focus on fall-risk-increasing-drugs.

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2484887


Julia Paola Menichetti Delor (2018), Patient engagement support for older adults: Development and implementation of an intervention in an integrated-care context.

http://tesionline.unicatt.it/handle/10280/39107


Mariela Loreto Lara-Cabrera (2017) The effects of peer co-led educational group interventions in mental health settings.

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2432548


Margret Hrönn Svavarsdóttir (2016) Competence development in patient education. The perspective of health professionals and patients with experience in patient education in cardiac care.

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2379573


Kjersti Grønning (2012) Patient education and chronic inflammatory polyarthritis – coping and effect.

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/264511


Lisbeth Østgaard Rygg (2012) Group education for patients with type 2 diabetes – needs, experiences and effects.

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/264513


Marit By Rise (2012) Lifting the veil from user participation in clinical work – what is it and does it work?

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/264484


Jørgen Alexander Urnes (2009) Patient education in gastro-oesophageal reflux disease. validation of a digestive symptoms and impact questionnaire and a randomised controlled trial of patient education.

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/264398

Research activity

person-portlet

Personer