Pasientopplæring og brukermedvirkning

Institutt for samfunnmedisin og sykepleie

Pasientopplæring og brukermedvirkning

I Norge er pasientopplæring er en av sykehusenes fire hovedoppgaver, og både pasientopplæring og brukermedvirkning er fastsatt ved lov. Til tross for dette har det vært relativt lite forskning på disse feltene i Norge, og det har ikke vært noen store forskningsmiljø.

Forskergruppen for pasientopplæring og brukermedvirkning ved NTNU er i dag den største forskergruppen på dette feltet i Norge, og store i internasjonal skala. Vi ble opprettet i 2005 med ansettelsen av Aslak Steinsbekk. Bakgrunnen for opprettelsen var at Helse Midt-Norge RHF så et behov for forskning på dette området som kunne støtte det kliniske arbeidet.

Forskningsprosjektene

Prosjektene til forskningsgruppa undersøker effekten av flere forskjellige former for pasientopplæring og brukermedvirkning. Effekten er undersøkt så bredt som mulig. Både om direkte effekt, gjennom randomiserte kontrollerte studier, og hvordan effekten oppleves av pasienter gjennom kvalitative studier. Det er også gjort systematiske oversikter over effekt av pasientopplæring.

Gjennom forskningen får man mer informasjon om hvordan pasientopplæringen er slik den utøves i dag, og om hva som er gode måter å gi opplæring på.

Store pågående forskningsprosjekter fokuserer blant annet på effekten av pasientopplæring for pasienter med forskjellige diagnoser og effekten av individuell brukermedvirkning, pasientopplæring og strategier på systemnivå på brukermedvirkning.

Forskningssamlinger

Forskningssamlinger

Forskningsgruppen arrangerer regelmessige regionale forskningssamlinger innen pasientopplæring og brukermedvirkning, noe vi har gjort siden september 2005.

Samlingene er åpne for personer som har gjennomført, planlegger eller holder på med forskning eller evaluering innen pasientopplæring/brukermedvirkning. Hensikten med samlingene er å ha et hyggelig og åpent fora hvor man kan presentere det man arbeider med og få tilbakemeldinger på dette. Det tas også opp generelle tema.

Det sendes ut invitasjon til samlingene til alle som står på en e-post liste. Ta kontakt med Aslak Steinsbekk for å bli satt på denne listen.

Samlingene avholdes den første mandagen i måneden kl 9.00-11.00 i møterommet ØHM11 som ligger i 1. etasje i Øya Helsehus, Håkon Jarls gate 11 i Trondheim.

person-portlet

Personer