Sektorsamarbeid om forskning på forebygging av seksuelle overgrep mot barn på internett

Forskningsprosjektet SOBI

Sektorsamarbeid om forskning på forebygging av seksuelle overgrep mot barn på internett

Gutt i senga med nettbrett​​​​​​​

Mål for SOBI-nettverket

Mål for SOBI-nettverket

Målsettingen for samarbeidet er å stimulere til at ideer og prosjekter forankres i et fellesskap mellom ulike aktører. Forskningsaktiviteten vil skje gjennom universitetet og universitetssykehuset med involvering fra relevante interessenter. Utfordringsbilde og problemstillinger skal defineres i tett samarbeid med praksisfeltene. Prosjektet er også bevisst FNs bærekraftsmål og mener den planlagte aktiviteten vil kunne påvirke flere av målene.

Om prosjektet

Om prosjektet

Høsten 2019 inngikk Trøndelag politidistrikt, St. Olavs hospital og NTNU en samarbeidsavtale med mål om strategisk samarbeid om tverrfaglig innsats for å forebygge seksuelle overgrep mot barn på internett.

Avtalen kom i stand etter samtaler mellom partene på initiativ fra Trøndelag politidistrikt.

​​​​​​​Bakgrunn

Bakgrunnen for engasjementet er en bekymring for et raskt voksende og alvorlig samfunnsproblem. Denne utfordringen er svært sammensatt og kompleks, og krever samarbeid på tvers av sektorer og fagmiljøer. Konstellasjonen med de tre partnerne gir en bred og tverrfaglig tilnærming som inkluderer både justis-, helse- og universitetsektoren. NTNUs fagmiljøer omfatter blant annet helse- og sosialfag, lærerutdannning, teknologifag, psykologi og samfunnsfag.

Forskning

I dag foreligger det begrenset forskningsbasert kunnskap om hvilke forebyggende tiltak som har effekt, både overfor den overgrepsutsatte gruppen av barn og unge, men også overfor potensielle overgripere. Det er behov for en forskningsbasert tilnærming for å kartlegge overgriperens psykologiske profil, bakgrunnen for grenseoverskridende adferd og mulige behandlingsstrategier. Tilsvarende må det forskes på barn og unges forhold til internett og sosiale medier i sammenheng med egen seksualitet, samt grunnleggende karakteristika og risikofaktorer hos overgrepsutsatte barn.

Teknologi

Den raske teknologiske utviklingen gir stadig nye utfordringer innenfor nettovergrep. Samarbeidet med NTNU, som har et hovedansvar for høyere teknologiutdanning i Norge, vil kunne gjøre politiet bedre i stand til å møte disse utfordingene.

Det er også flere andre tema som er relevante å utforske; både datateknologiske verktøy for etterforskning og forebygging, juridiske vurderinger, men også samfunnsmessige og moraletiske perspektiver, samt tverrfaglige tilnærminger vil være interessant.

tre personer som går (SOBI nettverket)

Tverrfaglighet og kunnskapsutvikling

Samarbeidspartnerne har allerede etablert tematiske grupper som fokuserer på utvalgte områder. Disse vil være dynamiske og samarbeide på tvers. Gruppene har kommet langt i å definere aktuelle problemstillinger og prosjekter. Samarbeidet er ikke ekskluderende og både kommunale, statlige og private aktører er inkludert. KRIPOS er involvert og Trøndelag statsadvokatembeter er orientert.

I møtet mellom ulike fag og etater oppstår nye ideer og løsninger

Internasjonalt faglig samarbeid innenfor temaet er viktig for kunnskapsutvikling og deling. Det eksisterer allerede både formelle og uformelle samarbeidsrelasjoner med utenlandske fagmiljøer. Dette vil utvikles videre og i større grad formaliseres. Samarbeidspartnerne omfatter en rekke fagmiljøer som representerer betydelig kompetanse og faglige nettverk relevant for tematikken. Flere av de involverte miljøene har allerede samarbeidet over flere år. Dette utgjør en unik bredde både med tanke på fagområder og på tvers av sektorer.

Et sentralt dilemma i arbeidet med nettovergep mot barn er at tradisjonelle indikatorer for risikovurdering i liten grad fanger opp overgriperne. Forskning på risikofaktorer for nettovergrep er derfor tema i flere prosjekter, og er viktig for å utvikle nye og bedre verktøy for forebygging. Metodisk vil tilnærmingene være ulike og spenne fra kvalitative til kvantitative studier, fra analyser av eksisterende datamateriale til utvikling av nye metoder som kan flytte forskningsfronten på området.

Samarbeid gir ny kunnskap

​​​​​​​Vi vil fokusere på kunnskapsutvikling som gir nytteverdi for politi, helsevesen, barnevern, skole og andre offentlige aktører. Brukerinvolvering vil styrke kunnskapsutviklingen. Det er flere aktuelle grupper og organisasjoner som vil kunne gi ulike brukerperspektiv inn i delprosjektene, både fra overgrepsutsatte, overgripere, pårørende og berørte etater. Disse vil inviteres til å delta på ulikt vis både i forskning og implementering av ny kunnskap. Et samarbeid med Forandringsfabrikken er også ønskelig å få tll.

Den faglige aktiviteten vil bidra til å svare ut flere av utfordringene som omtales i politiske dokumenter og nasjonale strategier. Blant annet Opptrappingsplan mot vold og overgrep (Prop. 12 S, 2017-2021), Lanzarote-konvensjonen om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk og Barnevoldsutvalgets rapport Svikt og svik (NOU 2017:12).

01 sep 2022