SEDEK: SkoleEier, skoleleder og DEsentralisert Kompetanseutvikling

Forskning – Institutt for lærerutdanning

SEDEK: SkoleEier, skoleleder og DEsentralisert Kompetanseutvikling

Forskningsgruppen SEDEK skal fremme forskningsbasert kunnskap om hvordan skoleeier bidrar til utviklingsarbeid i skolen når de mottar støtte fra UH til desentralisert kompetanseutvikling (Dekom) og hvordan dette fungerer i praksis.  Gruppen skal utvikle forskningsbasert kunnskap skoleeier, skoleledere og deres kompetanseutvikling.  Den vil inkludere ansatte, masterstudenter, stipendiater og post doc. Forskningsgruppen har som hensikt å utvikle felles forskningsprosjekt rettet mot desentralisert kompetanseutvikling.

Utdanningsdirektoratets definisjon av skolebasert kompetanseutvikling, gir føringer for utviklingsarbeidet lokalt. Definisjonen vi legger til grunn er denne:

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. 

Begrepet skoleeier består av to funksjoner:

a) administrativt ansatte med ansvar for skoler og

b) folkevalgt politiker.  Vi vil i hovedsak ha fokus på administrativt ansatte skoleeier.

Skoleeiere må legge til rette for at skolene som organisasjoner kan utvikle seg. Dette forutsetter:

  • en systematisk utvikling på organisasjons og individnivå over tid. Både skoleeiere, skoleledelsen og personalet ved den enkelte skole må være involvert i et forpliktende samarbeid.
  • at kompetanseutviklingen er forankret i skoleeierens planer og målsettinger for skoleutviklingen i egen kommune. Dette må inngå som et sentralt element i skoleeierens styring, dialog og støttende tiltak rettet mot skolene.
  • at elever, lærere, ledere og eksterne kompetansemiljøer samarbeider for å utvikle god klasseledelse, og styrker regne-, lese- og skriveopplæringen.

Forskningsgruppa SEDEK en gruppe ansatte ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, som ønsker å knytte sin forskning til skoleeiernes rolle og erfaringer knyttet til utviklingsarbeid i skolen. Ett av flere mål for forskningsgruppa er å styrke deltakernes metodiske og teoretiske kompetanse på forskningsfeltet gjennom jevnlige seminar, samt å bidra til et forskningsfelt det er gjort lite arbeid på i Norge.

Gruppa vil primært fokusere på skoleeiere og deres arbeid for å legge til rette for skolebasert kompetanseutvikling. Vi tar utgangspunkt i skoleeieres rolle i desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM) være aktuelle data for våre analytiske blikk. Vårt forskningsområde nasjonalt vil i første omgang være empiri fra Troms og Finnmark, hvor vi har startet et samarbeid med skoleeiere. Forskningsgruppa skal være et forum der man blant annet kan:

  • finne samarbeidspartnere for mindre prosjekt
  • hjelpe hverandre med å transformere undervisningsprosjekt eller utviklingsprosjekt til et forskningsprosjekt
  • dele erfaringer og materiale – og ha analyseseminar rundt deler av datasett
  • legge fram prosjektskisser, utkast til konferanseinnlegg eller artikkelutkast – og få tilbakemelding
  • dele tips om faglitteratur – og diskutere fagartikler
  • dele tips om konferanser – og eventuelt reise sammen på konferanser

Foreløpig har vi medlemmer som arbeider innenfor fagdidaktikk i naturfag, ledelse, norsk, matematikk og yrkesfag. Vi ønsker å få med flere medlemmer, gjerne fra flere fag.

Publikasjoner

Ta kontakt med prosjektleder for tilgang til artiklene.

Meidell, M., Svendsen, B., & Morud, E. B. (2023). Utvikling i skolen- skoleeier som aktiv aktør. Psykologi i kommunen (2).

Svendsen, Bodil. (2021) The nature of science and technology in Teacher Education. IntechOpen (ISBN 978-1-83969-289-5), pp. 520.

Svendsen, Bodil. (2020) Inquiries into Teacher Professional Development- What matters? Education. vol. 140 (3).

Burner, Tony; Svendsen, Bodil. (2020). Activity Theory - Lev Vygotsky, Aleksei Leont'ev, Yrjö Engeström. In: Science Education in Theory and Practice. An Introductory Guide to Learning Theory. Springer 2020 (ISBN 9783030436193), pp. 311-322.

Burner, Tony; Svendsen, Bodil. (2020) A Vygotskian Perspective on Teacher Professional Development. Education. vol. 141 (1).

Svendsen, Bodil; Burner, Tony; Røkenes, Fredrik Mørk. (2020). Intrinsically Motivating Instruction - Thomas Malone. In: Science Education in Theory and Practice. An Introductory Guide to Learning Theory. Springer (ISBN 9783030436193), pp. 45-53.