Overganger i Skole og Utdanning - Educational Transitions

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Overganger i Skole og Utdanning - Educational Transitions

Bakgrunn

Barn og unge vil i løpet av utdanningsløpet møte flere overganger i barnehage, grunnskole, videregående- og høyere utdanning der de erfarer faglige, kulturelle og sosiale endringer. Internasjonale studier identifiserer slike overganger som viktige perioder for barn og unges faglige-, identitetsmessige- og sosiale utvikling samt emosjonelle helse. Norske myndigheter har som mål å legge til rette for at alle barn og unge skal oppleve gode overganger, og det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om hvordan vi kan nå dette målet.

Denne forskningsgruppen har som mål å øke oppmerksomheten på overganger i skole og utdanning som forskningsfelt, samt frembringe forskningsbasert kunnskap om de ulike overgangene elevene møter fra barnehage til høyskole/universitet og yrkesfaglig praksis.

Aktiviteter

Forskningsgruppen ble etablert våren 2019.

Medlemmene av gruppen planlegger, er, eller har vært involvert i prosjekter der overganger i eller mellom ulike oppvekst-, skole- og utdanningsnivå undersøkes med utgangspunkt i ulike forskningsdesign og teoretiske perspektiver. Av aktiviteter i gruppen leser og diskuterer vi aktuelle artikler, presenterer egne prosjekter og gir tilbakemelding på hverandres forskningsaktiviteter.

I 2023–2024 jobber vi sammen om et felles skriveprosjekt der hensikten og målet er å presentere ny forskning om følgende overganger i en antologi som skal publiseres som open access i 2024:

 • Fra barnehage til skole
 • Fra småskole til mellomtrinn
 • Fra innføringstilbud til ordinær klasse
 • Tweens
 • Fra barne- til ungdomstrinnet
 • Fra ungdomstrinn til videregående opplæring 
 • Fra sykehusskole til ordinærskole
 • Overganger for ungdom i voksenopplæring
 • Fra yrkesfaglig videregående opplæring til lærling
 • Fra skole til jobb i yrkesfaglig utdanning
 • Overgangen til lærerstudiet 

Nye medlemmer med interesse for overganger i oppvekst, skole og utdanningsløpet ønskes velkommen.

Relevante publikasjoner fra forskergruppas medlemmer

Järnerot, A. & Veelo, N. C. (2020). "Kunskap i 3D" - techne, episteme och fronesis, presenterat som samspelande dimensioner. Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling.

Lund, A. C. B &  Järnerot, A. (2020). En gryende læreridentitet. Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling.

Lund, A.C.B., Järnerot, A. &  Veelo, N.C. (2020). Det første møtes sødme? Lærerstudenters første møte med praksisfeltet. Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling.

Sandø, H. & Myran, I.H. (2022). Barneklare skoler eller skoleklare barn? Om overgangen fra barnehage til skole. Fagbokforlaget.

Schanke, T. (2018). Children’s participation in a school-preparation letter activity. Childhood, 26 (1), 113-131

Strand, G. M. (2019). Experiencing the Transition to Lower Secondary School: Students’ Voices. International Journal of Educational Research 97, 13–21.

Strand, G. M. (2020). Experiencing the Transition to Lower Secondary School: Parents’ Voices. I Smith (red.), Validity and Value of Teacher Education Research, (73–90). Fagbokforlaget.

Strand, G. M. (2020). Supporting the transition to secondary school: The voices of lower secondary leaders and teachers. Educational research.

Strand, G.M. (2021). Elevenes overgang til ungdomstrinnet - muligheter og utfordringer. I Postholm, Haug, Krumsvik og Munthe (red.), Elev i skolen 5-10: Mangfold og mestring, (21-40). Cappelen Damm.

Strand, G. M. (2022). Overgangen til ungdomstrinnet. Elevenes opplevelser og hvordan vi kan støtte dem. Universitetsforlaget.

Strand, G.M. (2022). «Vi blir ikke sett på som en viktig ressurs». Foreldreinvolvering og skole–hjem-samarbeid i overgangen. I Maugesten og Spernes (red.), Overganger i skolen. Fra barnetrinnet til ungdomstrinnet, (167-182). Universitetsforlaget.

Eksterne medlemmer

Eksterne medlemmer

 • Førsteamanuensis Mariann Doseth, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Dosent Vibeke Glaser, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Førstelektor Else Lyngseth, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Førsteamanuensis Ingvild Olsen Olausen, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning