Noveller som inngang til de tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Noveller som inngang til de tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen

Med utgangspunkt i en norskfaglig problemstilling og tverrfaglige temaer i LK20, utforsker vi en ny modell for samarbeid mellom fagseksjoner på ungdomsskole, videregående skole og universitet. Dette samarbeidet knytter masterstudenter, lærere og fagmiljø tettere sammen, bidrar til kompetanseheving, og utvikler universitetsskolesamarbeidet.

Prosjektet gjennomføres i løpet av kalenderåret 2020. Vårsemesteret ble brukt til kompetansebygging i prosjektgruppa gjennom jevnlige seminarer. Deltakerne har satt seg inn i ny norsk novellediktning, funnet fram til egnede tekster og drøftet gode litteraturdidaktiske arbeidsformer.

I høstsemesteret tester vi ut de nye undervisningsformene i skolen. Lærerne velger et av de tre tverrfaglige temaene i fagfornyelsen og gjennomfører et lite forskningsprosjekt. I denne fasen vil kunnskapsinnhenting stå sentralt, for å kunne vurdere hvilke tekster og arbeidsformer som fungerer hensiktsmessig. Masterstudentene vil delta på seminarer, i klasserommene og samle empiri til egne masteroppgaver. De vil dermed få erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid i praksis.

Lærerne vil i siste fase utforme hver sin prosjektrapport/presentasjon og blir ressurspersoner i tverrfaglig novellearbeid, som kolleger og andre skoler kan dra nytte av. Resultatene og oppleggene vil blant annet bli formidlet på fagdager og på enkeltskoler i Trondheim/Trøndelag. Det vil også bli utarbeidet og publisert en vitenskapelig artikkel i etterkant.

 


Eksterne medlemmer i forskningsprosjekt

Eksterne medlemmer i forskningsprosjekt

 • Adjunkt Hanna Marit Aas, Charlottenlund videregående skole
 • Lektorstudent Thea Byttingsvik, NTNU
 • Adjunkt Mari Løkken Erichsen, Charlottenlund ungdomsskole
 • Lektorstudent Sandra Isaksen Grøtheim, NTNU
 • Lektorstudent Pernille Romuld Jørgensen, NTNU
 • Lektor Ane Kopreitan, Charlottenlund ungdomsskole
 • Lektorstudent Eilif Rossebø Kringlebotn, NTNU
 • Universitetslektor Linn Maria Magerøy-Grande, Charlottenlund videregående skole og Skrivesenteret, NTNU
 • Adjunkt Bjarte Mongstad, Charlottenlund ungdomssskole
 • Universitetslektor Vibeke Gilje Sanne, Charlottenlund videregående skole og Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Lektor Marit Sofie Todal, Charlottenlund videregående skole
 • Lektor Mari Ytterhus Utengen, Charlottenlund ungdomsskole