Læring og undervising av matematikk med digitale verktøy

Forsking – Institutt for lærarutdanning

Læring og undervising av matematikk med digitale verktøy

To ungdommer sitter foran en PC og jobber med koding. Foto

Denne forskargruppa har sitt utspring frå tidlegare prosjekt ved HiST/NTNU, der vi til dømes i prosjektet Apps in Math, eit internasjonalt prosjekt i samarbeid med Comenius-universitetet i Bratislava, laga ei mengd mobilapplikasjonar som fokuserte på læring av forskjellige matematiske tema.

Vi ønsker videre i denne forskergruppa å fokusere på bruk av digitale verktøy i skulen, både med henblikk på undervisning og læring. Vi vonar vi kan ta fatt på fleire forskningsprosjekter i tida som kjem. Nokre av tinga vi interesserer oss for innafor paraplyen digitale verktøy er:

  • Programmering er i ferd med å innføres i skulen og et av temaene vi vil belyse i forskergruppa er korleis og kvifor programmering kan knyttast til matematikk og matematikkundervisning.
  • Modellering står som eit av kjerneelementa i forslaga til nye læreplanar og vi ønsker å jobbe med korleis ny teknologi kan brukast som ein måte å knytte røyndom frå den virkelige verda til matematiske kunnskapsområder.
  • Med innføringa av nye læreplaner fikk programmering ein plass i skulen, spesielt i matematikkfaget og dermed introduseres algoritmisk tenkning som ein følgje av det. Vi ønsker å jobbe med korleis algoritmisk tenkning kan brukast som reiskap i problemløysing både med og utan digitale verktøy. 

Prosjekt vi jobbar med i gruppa

  • Vi har hatt eit samarbeid med lærarar ved Ila skule, der vi som forskarar kan undersøke korleis programmeringsaktivitetar kan utførast med elevar. Her vil både forskergruppas medlemmar og masterstudentar ved ILU kunne delta. Nokre av publikasjonene frå prosjektet er lista opp lenger ned på sida.
  • Vi har utvikla ein web-applikasjon som lærarstudentar kan bruke for trening på samtalar med matematisk innhald i skulen.
  • Vi arbeider og med eit system som skal muliggjera det å registrere kor mykje av undervisningstida som går med til forskjellige typar aktivitetar, utan at ein er nødd å bruke sjølvrapportering.

Visiting professor september 2019: Ivan Kalas

Between 2014 and 2016 Ivan was lead developer of the ScratchMaths project at the UCL Institute of Education, London. The ScratchMaths project’s aim was to explore connections between developing computational and mathematical thinking in Years 5 and 6 of the primary school, engaging 100+ schools in England in an EEF funded project. Currently, the resulting ScratchMaths content is being implemented in parts of Australia, Spain, Czech Republic and elsewhere.

Ivan and his team are now drawing on their previous experience in developing world-recognized software interfaces for learning programming like Imagine Logo, Thomas the Clown, RNA and others. After his ScratchMaths experience Ivan decided to focus on the lower primary years. Their project has already attracted more than 120 schools in Slovakia since January this year and some piloting schools in Czech Republic, Norway and England. During the visit we also held a workshop for teachers and collegaues on learning programming with Emil the robot.

Visiting professor November 2021: Alison Clark-Wilson

Alison visitied our research group in the end of november 2021. There were seminars for the whole mathematics department, for the master students, for the research group and for students in other programs. In particular, Alison is helping us developing the research project of introducing programming and computational thinking to primary school pupils, through the use of Emil the Robot.

Publikasjonar frå forskergruppa

Gjøvik, Ø. (2022). Programmering i matematikkfaget—Teknologiske utfordringar i fagfornyinga. I M.-A. Letnes & F. M. Røkenes (Red.), Digital teknologi for læring og undervisning i skolen (s. 167–191). Universitetsforlaget.

Gjøvik, Ø., & Høyland, J. (2022). Kloss for kloss—Blokkprogrammering for lærere (1. utg.). Universitetsforlaget.

Gjøvik, Ø., & Langfeldt, M. B. (2020, august 25). Simulering av samtalar i matematikkundervisning. NTNU skole og lærer.

Gjøvik, Ø., & Torkildsen, H. A. (2019). Algoritmisk tenkning. Tangenten, 3, 31–37.

Torkildsen, H. A., & Gjøvik, Ø. (2021). Modellering som kjerneelement. Tangenten, 32(1), 35–41.

Torkildsen, H. A., Østerlie, P. G., & Gjøvik, Ø. (2022). Digitale modelleringsprosesser i matematikk. I M.-A. Letnes & F. M. Røkenes (Red.), Digital teknologi for læring og undervisning i skolen (s. 192–209). Universitetsforlaget.

Turgut, M., Gjøvik, Ø., & Kohanova, I. (2022). Exploring new territories: A mathematics’ teacher’s practice regarding programming with new learners. Madif-13: det trettonde forskningsseminariet av Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forsking (SMDF), Växjö.

Turgut, M., Kohanová, I., Asklund, J. O., Gjøvik, Ø., Langfeldt, M. B., & Torkildsen, H. A. (2022). Fourth graders explore a computational thinking task using Robot Emil: A multimodal analysis of pupils’ thinking. EJMT, 16(2), 14.

Turgut, M., Kohanova, I., Gjøvik, Ø., Torkildsen, H. A., Langfeldt, M. B., & Asklund, J. O. (2021). Fourth graders explore a computational thinking task uting robot Emil: A multimodal analysis of pupils’ thinking. I ICTMT 15 Book of accepted contributions. Danish School of Education, Aarhus University.

Andre publikasjoner frå forskergruppas medlemmar etter 2019

Desse publikasjonane har vorte publisert av medlemmar i forskingsgruppa etter gruppas oppstart og handlar om teknologi i matematikkundervisninga - men utan utspring i gruppas arbeid.

Røkenes, F. M., Grüters, A. R., Skaalvik, C., Lie, T. G., Østerlie, O., Järnerot, A., Humphrey, K., Gjøvik, Ø., & Letnes, M.-A. (2021, april 27). Lærerutdanneres profesjonsfaglige digitale kompetanseutvikling: En studie av digitalisering av grunnskolelærerutdanningen. Lærerutdanningskonferansen 2021.

Tesfamicael, S. A., & Gjøvik, Ø. (2021, oktober 25). The application of ICT in the teaching and learning of Mathematics: The case of GeoGebra and Desmos. The 6th Africa Regional Congress of ICMI on Mathematical Education (AFRICME 6), The University of Rwanda through & its ACEITLMS.

Turgut, M., & Drijvers, P. (2021). Instrumentation schemes for solving systems of linear equations with dynamic geometry software. International Journal for Technology in Mathematics Education, 28(2).

Tanisli, D., Turkmen, H., Turgut, M., & Kose, N. (2020). How a teacher professional development program influences students' algebra performance? Reflections from a web-based platform. Journal of Pedagogical Research, 4(3), 327–343.

Gjøvik, Ø. (2019). Wiki as a resource for development in mathematics and teacher education. Proceedings of ICERI2019 Conference, 7537–7546.

Gjøvik, Ø., & Kohanová, I. (2019). How can a digital platform help us understand challenges of pre-service elementary teachers when generating a figural pattern based on an algebraic formula? Proceedings of ICERI2019 Conference, 7668–7677.

Gjøvik, Ø., & Sikko, S. A. (2019). ‘Walking a Graph’: Developing Graph Sense Using Motion Sensor Technology. Digital Experiences in Mathematics Education.