Forskning ved Institutt for kunst- og medievitenskap

Seksjon for kunsthistorie

Middelaldertekstiler. Foto.

Den kunsthistoriske forskningen har ett tyngdepunkt innen eldre kunst og da med vekt på middelalder. Kirkekunstens politiske og kulturelle funksjon utforskes eksempelvis gjennom studier av den relativt store forekomsten av ikonografi som bryter med middelalderkirkens renhetsidealer. Det andre forskningsmessige tyngdepunktet finner vi i studier av samtidskunst. Også er kunstens politiske funksjon et sentralt omdreiningspunkt enten det dreier seg om å kritisk diskutere glemte kvinnelige kunstnere, samisk kunst, monumentets funksjon, kunstmarkedet eller kunsthistorieskriving som sådan. Eksperimentell kognitiv forskning skaper ny forståelse for kunstneriske konvensjoner, eksempelvis symmetri,  som skjærer på tvers av disse tyngdepunkt og bryter nytt land for kunsthistorisk forskningsmetodikk.

Prosjekter

Reframing the Margin. The Role of Marginal Imagery in the Construction of the Sacred

Prosjektet tar for seg motiver i middelalderkunsten som ikke forholder seg direkte til kjente fortellinger eller religiøse dogmer. Det dreier seg om ulike fabeldyr, masker og geipende ansikter, mannlige og kvinnelige blottere, osv. Prosjektet prøver å kaste lys på disse motivene og deres funksjon i arkitektonisk skulptur, billedkunst og tekstilkunst.

Forskningsprosjektet involverer tre forskere fra IKM: Ingrid Lunnan Nødseth (phd. stipendiat), Margrethe Stang (førsteamanuensis)  og Margrete syrstad Andås (post.doc). Det avholdes forskningsseminarer og workshops, med det endemål å publisere en antologi.

Mer om prosjektet på Reframing the Margins hjemmeside (kun på engelsk)

Portal og kirkerom

Underprosjekt av prosjektet: "Hopperstad Stabkirche -  ein deutsch norwegisches Forschungsprojekt. Im Bereich der Bauforschung" ( Hopperstad stavkirke: et tysk - norsk prosjekt innen konstruksjonsforskning)

Prosjektet er et samarbeid mellom Technische Universität München og NTNU og finansieres av de samarbeidende institusjonene. Det er tverrfaglig innrettet med vitenskapelig kompetanse fra bygningsarkeologi og arkitektur, samt bidrag fra kunsthistorie. Margrete Syrstad Andås' delprosjekt undersøker portalene som strukturelle ledd i bygget, hvorvidt de er skåret på stedet eller laget et annet sted, samtidig som form og ikonografi diskuteres. Andås ser også på kirkerommets utforming, i sær på korskillet, og således på forholde mellom rom, bruk og symbolikk. Målet er å benytte nye tekniske metoder og gjøre en full bygningsarkeologis undersøkelse av en stavkirke. Prosjektet skal ende i en antologi.

Kontakperson: Margrete Syrstad Andås

Bok: Images of Entry

Prosjektet undersøker ulike visuelle og litterære bilder på religiøs inngang i middelalderens Norden. Fra et teologisk ståsted gjaldt den frelseshistoriske kampen ikke bare sjelens frelse, men også stedet. Det hellige rommet var kvalitativt annerledes enn verden utenfor, slik det var blitt skapt gjennom vigselsritualet og gjennom ritualenes senere vedlikehold av det hellige. Prosjektet ser på hvordan dette tankesettet formes i tidlig middelalder inntil vi får høymiddelalderens hellige rom. Ved siden av de tekstlige bildene på inngang undersøkes også visuell formidling av inngang og frelse, gjennom undersøkelser av bilder ved portalen og på døpefonter. Bokprosjektet Images of Entry, og er knyttet til Reframing the Margin, da motiver fra den såkalte marginalkunsten ofte forekommer på steder knyttet til religiøs inngang, som på døpefonter og ved portalen.

Kontaktperson: Margrete Syrstad Andås

Bok: Nidarosdomen. Historier bak historien

Bokprosjektet er finansiert av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Boken er rettet mot et bredere publikum og inneholder ti frittstående essays om ulike objekter og elementer fra middelalderen som besøkende stadig kan se og oppleve i katedralen. Målet er å vise hvordan disse innskriftene, skulpturene, portalene osv. forteller om en kultur og et tankesett som på mange måter var svært ulikt dagens.

Kontaktperson: Margrete Syrstad Andås

PhD Prosjekter

Av jord er du kommet, til jord skal du bli… En posthumanistisk fundert undersøkelse av relasjonen mellom kunstnersubjekt og materiale i arte povera-bevegelsens tidlige verker

Av jord er du kommet, til jord skal du bli… En posthumanistisk fundert undersøkelse av relasjonen mellom kunstnersubjekt og materiale i arte povera-bevegelsens tidlige verker

Prosjektet analyserer hvordan de italienske arte povera-kunstnerne i sine verker fra perioden 1967-71 eksperimenterer med og stiller spørsmål ved sin egen rolle som verkenes «opphavsmann», og hvordan materialene samtidig inntar en mer betydningsfull rolle i verksdannelsen.

Spenningsforholdet som etableres mellom kunstnerens og materialenes skapende krefter i arte povera-verkene vil drøftes i lys av både tradisjonell estetikk og nyere materialitetsteori, og settes i sammenheng med posthumanismens pretensjoner om å utjevne hierarkiet mellom subjekt og objekt. Formålet med undersøkelsen er å bringe nye perspektiver til arte poveras resepsjonshistorie, og å videreføre diskusjonen av kunsthistoriske grunnbegreper som «intensjonalitet» og «(ånds)verk».

Kontaktperson: Eva Rem Hansen

Forskergruppe

Kjønn og kunst

Denne forskergruppen tar for seg forholdet mellom kunstnersubjekt og kjønn, fortrinnsvis i filmkunst og kunstitstitusjoner. Hva betyr det når kunstersubjektet, som tradisjonelt er mann, blir en kvinne? I følge denne tradisjonen, hvilken identitet gis det kvinnelige subjektet og hvilke muligheter har hun for å reforhandle denne posisjonen? Denne forskergruppen er interessert i forholdet mellom representasjon på lerret og kunsterisk agens som innebærer både empiriske undersøkelser og diskusjoner belyst av estetisk teori.

Medlemmer av forskergruppen: Anne Marit Myrstad, Ulla Angkjær Jørgensen, Ingrid Synneva Holtar, Margrete Abelsen (Prosjektleder for Babel visningsrom og Lademoen kunstnerverksteder)

Hjemmeside for prosjektet kommer snart.