Bakgrunn og aktiviteter

Klemenskirkeprosjektet: NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning

I 2017–2018 ble det som antas å være Klemenskirken grav ut i Søndre gate i Trondheim. Dette er en bygningen som i sagamaterialet er assosiert med Olav den hellig og Olav Trygvasson, konger som var viktig både for kristningen og for kongedømmets utvikling. Den eldste av en serie trekiker på stedet daters til c. 1060-70. Denne første kirken gjenbruker materialer fra en eldre kirke, som også var bygget av lokalt tømmer. Jeg bidrar i NIKUs publikasjon (Brepols 2022) med en artikkel om depotfunn, samskrevet med Marianne Hem Eriksen, og en annen om kirkebygget som sted for religiøs praksis, samskrevet med Åslaug Ommundsen og Alf Tore Hommedal.

 

The Urnes Project (se publikasjonsliste under: Urnes and its Global Romanesque Conenctions. Brepols 2021)

Naturvitenskapen har over de siste  tiår utviklet dendrokronologien som metode, og gitt ny informasjon om våre første kirker. Vinteren 1131-32 fikk høvdingen på Urnes felt tømmer til sin nye kirke, men portalen fra den gamle kirken fra 1070 ble gjenbrukt. Inne i kirken skar kontinentalt orienterte, høy skolerte håndverkere, en serie på nær femti dekorerte søylehoder, med løver i akrobatiske positurer, drager, jaktscener, menn som trekker seg i skjegget og menn som sloss med løver. “The Urnes Project” er et forskningsprosjekt som består av ti forskere fra Europa og USA. Prosjektet ser på ikonografien på portalen og i interiøret. Den stolte løven betraktes ikke bare i lys av den sene vikingetidens herskerikonografi, men også som et bilde på Kristus, slik han fremstår i liturgien som ble feiret ved inngang i kirken. Prosjektet ser også på motivene inne i kirken, og foreløpige undersøkelser antyder at de utgjorde en samlet komposisjon, som bla. tematiserer kristne forstillinger om kampen mellom godt og ondt. Bildene ledet i sin tur mennesket frem imot krusifikset, som var malt i klare farger og ennå henger i øst, mellom mennesket og høyalteret. Forskergruppen arbeider for tiden med publikasjonen, som vil kommer vinteren 2019-20, og som har den foreløpige tittelen «Urnes and its Gobal Romanesque Connections.» Prosjektets deltagere er; Dr. Thomas E. A. Dale (University of Wisconsin-Madison), Dr. Kirk Ambrose (University of Colorado, Boulder), Dr. Elizabeth den Hartog (Leiden University), Dr. Griffin Murray (University College Cork, Irland), Dr. Birgit Maixner (NTNU, Trondheim) Dr. Nathalie le Luel (Université catholique de l'Ouest, Angers), Dr. Øystein Ekroll (Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, Trondheim), Ingrid Lunnan Nørseth (NTNU, Trondheim), Leif Anker (Riksantikvaren, Oslo), Kjartan Hauglid (Det kongelige norske slott, Oslo). Dr. Kristin Biksrud Aavitsland (Meninghetsfaktultetet), Linn Borgen (Oslo Universitet). Dr. Margrete Syrstad Andås er prosjektleder. Prosjektet er finansiert av UNESCO, NTNU og Riksantikvaren.

Forskergruppen Reframing the Margin. The Role of Marginal Imagery in the Construction of the Sacred, IKM, NTNU.

Fra tidlig romansk tid og frem til den Lutherske reformasjon finner vi en stor gruppe motiver som umiddelbart verken kan forstås som bibelske eller narrative. Denne gruppen består av alt fra kjempende beist og drager, til groteske masker og ekspressive ansikter. De opptrer ofte i marginene på bygninger og i manuskripter, og kan ses både som kommenterende til og definerende av sentrum. Enkeltmotiver kan finne sin forklaring i litterære forlegg, men i det store og hele utfordrer denne genren tradisjonell ikonografi. Diskusjonen omkring disse motivenes berettigelse og betydning går tilbake til 1800-tallet, men postmodernistisk diskurs samt etableringen av visuelle studier har bidratt til fornyet debatt. På norske kirkebygg og objekter bevart fra middelalderen er denne typen bilder hyppig forekommende, noe som gjør prosjektet særlig relevant for forståelse av den norske kulturarven. Bare et par av de omkring 120 bevarte stavkirkeportalene har bibelsk ikonografi, de øvrige viser drager, ranker og ormer, og inne i kirkene møter vi ofte groteske masker. Stavkirkenes visuelle språket er således både egenartet og felleseuropeisk. I mitt delprosjekt ser jeg på marginalkunsten rolle i stavkirkeskurden.

Forskningsprosjektet: TRACING THE JERUSALEM CODE. CHRISTIAN CULTURES IN SCANDINAVIA, Menighetsfakultet(MF) og Norges Forskningsråd(NFR); http://www.mf.no/en/researchphd/ongoing-research-projects/tracing-jerusalem-code

Sammendrag av kommende artikkel: 

Entering Jerusalem. Candlemas and Churching in the Lives of the Women of the North.

Prosjektet involverte en større undersøkelse av kvinners kirkegang og feiring av Kyndelsmesse i Skandinavia fra c. 1050-1550. Den hellige Birgittas åpenbaringer, Book VII, Ch. 2, beskriver Kyndelsmesse festen, en fest som feiret religiøse begivenheter knyttet til inngang (Marias renselsesdag, Kristi frembærelse i tempelet, og Simeons gjenkjennelse av Massias), Lukas 2: 22-38. Studien er publisert. Se publikasjonsliste. Artikkelen er tilgjengelig online.

Bokprosjekter:

Images of Entry 

Prosjektet undersøker ulike visuelle og litterære bilder på religiøs inngang i middelalderens Norden. Fra et teologisk ståsted gjaldt den frelseshistoriske kampen ikke bare sjelens frelse, men også stedet. Det hellige rommet var kvalitativt annerledes enn verden utenfor, slik det var blitt skapt gjennom vigselsritualet og gjennom ritualenes senere vedlikehold av det hellige. Prosjektet ser på hvordan dette tankesettet formes i tidlig middelalder inntil vi får høymiddelalderens hellige rom. Ved siden av de tekstlige bildene på inngang undersøkes også visuell formidling av inngang og frelse, gjennom undersøkelser av bilder ved portalen og på døpefonter. Bokprosjektet Images of Entry, og er knyttet til Reframing the Margin, da motiver fra den såkalte marginalkunsten ofte forekommer på steder knyttet til religiøs inngang, som på døpefonter og ved portalen.

Nidarosdomen. Historier bak historien

Bokprosjektet er finansiert av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Boken er rettet mot et bredere publikum og inneholder ti frittstående essays om ulike objekter og elementer fra middelalderen som besøkende stadig kan se og oppleve i katedralen. Målet er å vise hvordan disse innskriftene, skulpturene, portalene osv. forteller om en kultur og et tankesett som på mange måter var svært ulikt dagens. 

Siste konferanseinnlegg og foredrag:

«En riktig gammel kirke: Barteløver, kuleøyne og gotiske kapiteler» Margrethe Syrstad Andås, NTNU og Kjartan Hauglid, UiO. Sakshaug kirke 835 år. skashuag, Trøndelag, September 2019.

"Objects from Nidaros. Looking at Medieval Art from the Trøndelag Region from the 1198 Mære Beam Head to the Hov Crucifix." Royal Saints Kings and Peoples. St. Olaf in Context. The 2nd Nexus Nidaros Conference. Trondheim 29.11.2018

"Re-reading the 1070 Urnes Portal: Who is the King of Glory?" The  Urnes Project, Urnes 22-25.9.2018.

"Public Penance and Physical Spaces as Hotspots for the Definition of the Self", workshop ved NIKU, NFR "The Creative Self. The Construction of the Self in Social Spaces," Oslo 20-22.06.2018

"Religiøst liv og kirkelandskap i Nidaros før 1200," NIDARK foredrag, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim  29.05.2018.

"Making it Known to Man: Church Portals in the Liturgical and Legal Pratices of the North," Mittlealterliche Portale als Orte der Transformation (BMBF), University of Bamberg, Bamberg, januar 2018.

"Religious Time needs Religious Place," Challenging 997. Church, Town, Saint. St Clement's Church and the Development of Trondheim 900-1150, NTNU, Trondheim, desember, 2019.

"Processions in the Medieval Townscape: The Laypeople as Ritual Agents and Audience." Scecond Fiddels in Medieval Ritual. NTNU, Trondheim, november 2017.

"Screens and Galleries in Norway 1130-1275," IV. Forum Kunst des Mittelalters, Berlin und Brandenburg, september 2017.

"Middelalderens kirkebygg. Aktuelle forskningstema," Middelalderkirkene. En flik av verden i det norske landskapet, Riksantikvaren, Fagernes, september 2017.

Prophetic Materiality; Rauðúlfs þáttr and metals as religious-political symbols,” Matter and Materiality, Conference University of Oslo, December 2015

"Fra vugge til grav. Kirkerommet i middelaldermenneskets liv," Stiklestadseminaret, November 2015

”Prosesjoner i byrommet. Et foredrag om det rituelle livet i middelalderens Nidaros og om gangr som uttrykksform,”Fortidsminneforeningens foredragsserie, April 2015

“Synd og fortapelse i kunst fra middelalderens Trøndelag,” Kunnskapsbyen Trondheim, February 2015

“Dåpen og Kunsten,” NDR og Norsk Pilegreimssenters konferanse om Dåpen, November 2014

”Marias minner, mors minner, mine miner. Halbwachs, Nora og Kvinners kirkegang,”

IKM seminaret, June 2014

 

Siste seminar;

“Stavkirkene og forskingen,” funded by Riksantikvaredn, NTNU and Folkemuseet på Sverresborg, September 13-14, 2014.

 

Monografier:

Imagery and Ritual in the Liminal Zone. A Study of Texts and Architectural Sculpture from the Nidaros Province c. 1100-1300, Doctoral dissertation. Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet, Copenhagen 2012.

Edisjoner:

Urnes and its Global Romnesque Connections. Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages, eds. Kirk Ambrose, Margrete Syrstad Andås, and Griffin Murrray (Brepols, Turnhout, 2021). 

Architectural and Ritual Constructions. The Medieval Cathedral of Trondheim in a European Context. Ritus et Artes, Vol. 3 (Turnhout, Brepols 2007), eds.: Margrete Syrstad Andås, Øystein Ekroll, Andreas Haug and Nils Holger Petersen.

Articles:

“Introduction,” in Urnes and its Global Romnesque Connections. Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages, eds. Kirk Ambrose, Margrete Syrstad Andås, and Griffin Murrray (Brepols, Turnhout, 2021), 10–21. 

“Who is the King of Glory? The Religious and Political Context of the Urnes Portal and West Gable,” in Urnes and its Global Romnesque Connections. Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages, eds. Kirk Ambrose, Margrete Syrstad Andås, and Griffin Murrray (Brepols, Turnhout, 2021), 304–331. 

“The Decoration of Buildings in the North in the Late Viking Age: A Tale of Bilingualism, Code-Switching, and Diversity?” inUrnes and its Global Romnesque Connections. Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages, eds. Kirk Ambrose, Margrete Syrstad Andås, and Griffin Murrray (Brepols, Turnhout, 2021), 196–228. 

“Appendix: Alphabetical List of Fragments form Eleventh Century Decorated Buildings in the North,” in Urnes and its Global Connections. Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages, eds. Kirk Ambrose, Margrete Syrstad Andås, and Griffin Murrray (Brepols, Turnhout, 2021), 229–273.

“The last of the beasts,” in Fabulous animals: - from the iron age to the vikings, ed. ngunn Marit Røstad, Hanne Lovise Aannestad, Katherine Elliott, Anja Mansrud, (Oslo, 2020), 65–72.

“Det siste dyret” in Fabelaktige dyr: Fra jernalder og vikingetid, ed. Ingunn Marit Røstad, Hanne Lovise Aannestad, Katherine Elliott, Anja Mansrud, (Oslo, 2020), 65–72.

”Entering  the Temple of Jerusalem. Candlemas and churching in the Lives of the Women of the North. A Study of Textual and Visual Sources.” In Tracing the Jerusalem Code, Vol. I, ed. K. B. Aavitsland (De Gruyter, 2021), 340–374.

“Portals in the liturgical and legal use of the North” In Mittelalterliche Portale als Orte der Transformation, ed. S. Breitling, S. Albrecht, K. Schröck (Bamberg, 2018), 170–177.

”Fra vugge til grav. Kirkebygget i middelaldermenneskets liv.” In Værnes kirke, ed. Morten Stige og Kjell Erik Petterson, forthcoming 2016.

”Prosesjoner i byrommet i middelalderens Norge.” I (GEN)KLANGE, Essays om kunst og kristendom tilegnet Nils Holger Petersen på 70-årsdagen. Publikationer fra Det Teologiske Fakultet 62, Kristoffer Garne and Lars Nørregaard (Red.)(København: Københavns Universitet 2016), 47-55. http://static-curis.ku.dk/portal/files/160889909/Genklange_Festskrift_til_Nils_Holger_Petersen_e_bog.pdf 

“Hinn helgi æysteinn erkibiskup: Presteskapets egen helgen?” In Kristin Bjørlykke, Øystein Ekroll, Birgitta Syrstad Gran og Marianne Hermann (eds.): Eystein Erlendsson – Erkebiskop, politiker og kirkebygger (Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forlag 2012), 149-167.

“Relikviekapell og kongelig mausoleum?”, in Kristin Bjørlykke, Øystein Ekroll and Birgitta Syrstad Gran (eds.): Nidarosdomen – ny forskning på gammel kirke (Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forlag 2010), 296-318.

"The Octagon Doorway: A Question of Purity and Danger?" In Kristin Bliksrud Aavitsland and Margrethe Stang (Eds.): Ornament and Order. Essays on Viking and Northern Medieval Art for Signe Horn Fuglesang (Trondheim, Tapir 2008), 97-134.

“Introductory Note to Christopher Hohler’s “The Palm Sunday Procession and the West Front of Salisbury Cathedral”, in Margrete Syrstad Andås, Øystein Ekroll, Andreas Haug and Nils Holger Petersen (Eds.):  Architectural and Ritual Constructions. The Medieval Cathedral of Trondheim in a European Context. Ritus et Artes, Vol. 3 (Turnhout, Brepols 2007), 279-284.

“Art and Ritual in the Liminal Zone”, in Margrete Syrstad Andås, Øystein Ekroll, Andreas Haug and Nils Holger Petersen (Eds.):  Architectural and Ritual Constructions. The Medieval Cathedral of Trondheim in a European Context. Ritus et Artes, Vol. 3 (Turnhout, Brepols 2007), 47-126.

”Spor etter religiøs praksis på Tingvoll på 1200-tallet: Om innvielseskors, altre, portaler og alt detaljer kan fortelle ”, in Terje Spurkland og Morten Stige (Eds.): Tingvoll kyrkje. Gåta Gunnar gjorde, (Trondheim, Tapir 2006), 159-176.

“Hvor marginal er marginen. Om blottere i sentrum og konger i periferien”, in Kersti Markus (Ed.): Bilder i MarginenNordiska studier i medeltidens konst, (Tallin, Argo 2006), 139-158.

“A Royal Chapel for a Royal Relic?”, Senter for Middelalderstudiers Skrifter, (Trondheim, Tapir 2004), 173-19.

”Merker i stein: Om bygghytten ved Domkirken på erkebiskop Øysteins tid”, Trondhjemske samlinger (Trondheim 2003), 25-41.

”Smekre vannlilejkapiteler og rike chevroner: Spor av Yorkbygghyttens folk i Trondheims- og Bergensområdet 1160-80”, Årbok for Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2001, (Oslo, 2002), 75-89.

Hovedoppgave:

Skrudhuset ved Nidarosdomen. Form og funksjon. University of Oslo 2000, Vol. I-II, Unpublished M. Phil. Dissertation, Vol I: 1-200, Vol II, bilder: 1-50.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Andås, Margrete Helen Syrstad; Murray, Griffin; Ambrose, Kirk. (2021) Urnes Stave Church and its Global Romanesque Connections. Brepols. 2021. ISBN 9782503594514.
  • Andås, Margrete Helen Syrstad; Murray, Griffin; Amrbose, Kirk. (2021) Introduction, in "Urnes Stave Church and its Global Romanesque Connections". Brepols. 2021. ISBN 9782503594514.

Del av bok/rapport

  • Andås, Margrete Helen Syrstad. (2021) Appendix: Alphabetical List of Fragments from Eleventh-Century Decorated Buildings in the North. Urnes Stave Church and its Global Romanesque Connections..
  • Andås, Margrete Helen Syrstad. (2021) The Decoration of Buildings in the North in the Late Viking Age: A Tale of Bilingualism, Code-Switching, and Diversity?. Urnes Stave Church and its Global Romanesque Connections..
  • Andås, Margrete Helen Syrstad. (2021) “Who is this King of Glory?”: The Religious and Political Context of the Urnes Portal and West Gable". Urnes Stave Church and its Global Romanesque Connections..
  • Andås, Margrete Syrstad. (2016) Kirkebygget i middelaldermenneskets liv. Værnes kirke - en kulturskatt i stein og tre.
  • Andås, Margrete Syrstad. (2016) Prosesjoner i byrommet i høymiddelalderens Norge. (Gen)klange.