Margrete Helen Syrstad Andås

Postdoktor Institutt for kunst- og medievitenskap Det humanistiske fakultet
73591834
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 7 * 7531

Bakgrunn og aktiviteter

Forskergruppen Reframing the Margin. The Role of Marginal Imagery in the Construction of the Sacred

Fra tidlig romansk tid og frem til den Lutherske reformasjon finner vi en stor gruppe motiver som umiddelbart verken kan forstås som bibelske eller narrative. Denne gruppen består av alt fra kjempende beist og drager, til groteske masker og ekspressive ansikter. De opptrer ofte i marginene på bygninger og i manuskripter, og kan ses både som kommenterende til og definerende av sentrum. Enkeltmotiver kan finne sin forklaring i litterære forlegg, men i det store og hele utfordrer denne genren tradisjonell ikonografi. Diskusjonen omkring disse motivenes berettigelse og betydning går tilbake til 1800-tallet, men postmodernistisk diskurs samt etableringen av visuelle studier har bidratt til fornyet debatt. På norske kirkebygg og objekter bevart fra middelalderen er denne typen bilder hyppig forekommende, noe som gjør prosjektet særlig relevant for forståelse av den norske kulturarven. Forskningsprosjektet involverer tre forskere fra IKM (Ingrid  Lunnan, Margrethe stang og Margrete Andås). Det avholdes forskningsseminarer og workshops, med det endemål å publisere en antologi.

 

Bokprosjekter:

Images of Entry

Prosjektet undersøker ulike visuelle og litterære bilder på religiøs inngang i middelalderens Norden. Fra et teologisk ståsted gjaldt den frelseshistoriske kampen ikke bare sjelens frelse, men også stedet. Det hellige rommet var kvalitativt annerledes enn verden utenfor, slik det var blitt skapt gjennom vigselsritualet og gjennom ritualenes senere vedlikehold av det hellige. Prosjektet ser på hvordan dette tankesettet formes i tidlig middelalder inntil vi får høymiddelalderens hellige rom. Ved siden av de tekstlige bildene på inngang undersøkes også visuell formidling av inngang og frelse, gjennom undersøkelser av bilder ved portalen og på døpefonter. Bokprosjektet Images of Entry, og er knyttet til Reframing the Margin, da motiver fra den såkalte marginalkunsten ofte forekommer på steder knyttet til religiøs inngang, som på døpefonter og ved portalen.

Nidarosdomen. Historier bak historien

Bokprosjektet er finansiert av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Boken er rettet mot et bredere publikum og inneholder ti frittstående essays om ulike objekter og elementer fra middelalderen som besøkende stadig kan se og oppleve i katedralen. Målet er å vise hvordan disse innskriftene, skulpturene, portalene osv. forteller om en kultur og et tankesett som på mange måter var svært ulikt dagens. 

Siste konferanseinnlegg og foredrag:

"Revisiting Stve Church Portal Iconography: The Case of Nesland III," The Completion of the Stave Church Programme - what have we learnt?, Riksantikvaren, Oslo 14.-15. juni 2016.  

Prophetic Materiality; Rauðúlfs þáttr and metals as religious-political symbols,” Matter and Materiality, Conference University of Oslo, December 2015

"Fra vugge til grav. Kirkerommet i middelaldermenneskets liv," Stiklestadseminaret, November 2015

”Prosesjoner i byrommet. Et foredrag om det rituelle livet i middelalderens Nidaros og om gangr som uttrykksform,”Fortidsminneforeningens foredragsserie, April 2015

“Synd og fortapelse i kunst fra middelalderens Trøndelag,” Kunnskapsbyen Trondheim, February 2015

“Dåpen og Kunsten,” NDR og Norsk Pilegreimssenters konferanse om Dåpen, November 2014

”Marias minner, mors minner, mine miner. Halbwachs, Nora og Kvinners kirkegang,”

IKM seminaret, June 2014

 

Siste seminar;

“Stavkirkene og forskingen,” funded by Riksantikvaredn, NTNU and Folkemuseet på Sverresborg, September 13-14, 2014.

 

Monografier:

Imagery and Ritual in the Liminal Zone. A Study of Texts and Architectural Sculpture from the Nidaros Province c. 1100-1300, Doctoral dissertation. Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet, Copenhagen 2012.

Edisjoner:

Architectural and Ritual Constructions. The Medieval Cathedral of Trondheim in a European Context. Ritus et Artes, Vol. 3 (Turnhout, Brepols 2007), eds.: Margrete Syrstad Andås, Øystein Ekroll, Andreas Haug and Nils Holger Petersen.

Articles:

”Fra vugge til grav. Kirkebygget i middelaldermenneskets liv.” In Værnes kirke, ed. Morten Stige og Kjell Erik Petterson, forthcoming 2016.

”Prosesjoner i byrommet i middelalderens Norge.” I (GEN)KLANGE, Essays om kunst og kristendom tilegnet Nils Holger Petersen på 70-årsdagen. Publikationer fra Det Teologiske Fakultet 62, Kristoffer Garne and Lars Nørregaard (Red.)(København: Københavns Universitet 2016), 47-55. http://static-curis.ku.dk/portal/files/160889909/Genklange_Festskrift_til_Nils_Holger_Petersen_e_bog.pdf 

“Hinn helgi æysteinn erkibiskup: Presteskapets egen helgen?” In Kristin Bjørlykke, Øystein Ekroll, Birgitta Syrstad Gran og Marianne Hermann (eds.): Eystein Erlendsson – Erkebiskop, politiker og kirkebygger (Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forlag 2012), 149-167.

“Relikviekapell og kongelig mausoleum?”, in Kristin Bjørlykke, Øystein Ekroll and Birgitta Syrstad Gran (eds.): Nidarosdomen – ny forskning på gammel kirke (Trondheim, Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forlag 2010), 296-318.

"The Octagon Doorway: A Question of Purity and Danger?" In Kristin Bliksrud Aavitsland and Margrethe Stang (Eds.): Ornament and Order. Essays on Viking and Northern Medieval Art for Signe Horn Fuglesang (Trondheim, Tapir 2008), 97-134.

“Introductory Note to Christopher Hohler’s “The Palm Sunday Procession and the West Front of Salisbury Cathedral”, in Margrete Syrstad Andås, Øystein Ekroll, Andreas Haug and Nils Holger Petersen (Eds.):  Architectural and Ritual Constructions. The Medieval Cathedral of Trondheim in a European Context. Ritus et Artes, Vol. 3 (Turnhout, Brepols 2007), 279-284.

“Art and Ritual in the Liminal Zone”, in Margrete Syrstad Andås, Øystein Ekroll, Andreas Haug and Nils Holger Petersen (Eds.):  Architectural and Ritual Constructions. The Medieval Cathedral of Trondheim in a European Context. Ritus et Artes, Vol. 3 (Turnhout, Brepols 2007), 47-126.

”Spor etter religiøs praksis på Tingvoll på 1200-tallet: Om innvielseskors, altre, portaler og alt detaljer kan fortelle ”, in Terje Spurkland og Morten Stige (Eds.): Tingvoll kyrkje. Gåta Gunnar gjorde, (Trondheim, Tapir 2006), 159-176.

“Hvor marginal er marginen. Om blottere i sentrum og konger i periferien”, in Kersti Markus (Ed.): Bilder i MarginenNordiska studier i medeltidens konst, (Tallin, Argo 2006), 139-158.

“A Royal Chapel for a Royal Relic?”, Senter for Middelalderstudiers Skrifter, (Trondheim, Tapir 2004), 173-19.

”Merker i stein: Om bygghytten ved Domkirken på erkebiskop Øysteins tid”, Trondhjemske samlinger (Trondheim 2003), 25-41.

”Smekre vannlilejkapiteler og rike chevroner: Spor av Yorkbygghyttens folk i Trondheims- og Bergensområdet 1160-80”, Årbok for Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2001, (Oslo, 2002), 75-89.

Hovedoppgave:

Skrudhuset ved Nidarosdomen. Form og funksjon. University of Oslo 2000, Vol. I-II, Unpublished M. Phil. Dissertation, Vol I: 1-200, Vol II, bilder: 1-50.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Andås, Margrete Syrstad. (2016) Kirkebygget i middelaldermenneskets liv. Værnes kirke - en kulturskatt i stein og tre.
  • Andås, Margrete Syrstad. (2016) Prosesjoner i byrommet i høymiddelalderens Norge. (Gen)klange.