Å lære der og bli der

Bilde av prosjektdeltakere sittende øverst på en tribune
Prosjektdeltakere fra både NTNU og praksisfelt. (Foto: Rigmor Einang Alnes)

Å lære der og bli der

Praksisstudier i kommunehelsetjenesten


Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjektets formål er å bidra til økt rekruttering av kompetente sykepleiere til helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Det er av betydning for rekruttering at sykepleiestudenter opplever praksisstudiene som faglig utviklende og relevante, og at de veiledes av kompetente veiledere. Fornøyde sykepleiestudenter i praksisstudier er det beste markedsføringstiltaket for en kommune. Å styrke praksisveiledernes kompetanse i, og motivasjon for, å veilede studenter er derfor et hovedmål. For å få til dette må det være et tett og gjensidig anerkjennende samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og praksisfelt.

Samarbeid på tvers

Prosjektet er særlig aktuelt i forbindelse med innføring av nye studieplaner for bachelor i sykepleie, i henhold til Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleieutdanning (2019). Samtidig har fusjoner i utdanningsinstitusjoner, skapt behov for samordning mellom ulike campus, i dette tilfellet NTNU i Ålesund, Trondheim og Gjøvik. Det er et mål å utvikle modeller for samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet som er anvendbare i landets ulike regioner og kommuner, og som også innebærer å prøve ut studenttette avdelinger for å øke antallet praksisplasser. Prosjektet legger stor vekt på lik og likeverdig inkludering av ansatte som representerer henholdsvis kommunehelsetjenesten og universitetet, samt studentinvolvering.

Styrket veiledning i praksis

Fundamentet i prosjektet er veiledningsmodellen ˝SVIP˝ (Styrket Veiledning I Praksis). Studier har vist at SVIP-modellen gir en samarbeidsarena, der ansvaret for utdanning av sykepleiere er likeverdig for praksisfelt og universitet. SVIP-modellen er en gruppeveiledningsmodell, der praksisveiledere møtes i veiledningsgrupper med kontaktlærer. Gjennom bruk av SVIP modellen styrkes praksisveilederes veilednings- og vurderingskompetanse. Samtidig styrkes kontaktlærernes praksiskompetanse gjennom dialogen med sykepleiere/praksisveiledere.


Arbeidspakke 1

Arbeidspakke 1

Videreutvikle, evaluere og spre SVIP (Styrket Veiledning I Praksis) som veiledningsmodell i kommunene i Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal, og øke antallet praksisplasser i kommunene gjennom å benytte prinsipper for «peer learning».

Arbeidspakke 2

Arbeidspakke 2

Styrke kvaliteten i praksisstudiene gjennom integrasjon mellom nasjonal studiepoenggivende veilederutdanning for praksisveiledere, og veiledningsmodellen SVIP. 

Arbeidspakke 3

Arbeidspakke 3

Videreutvikle, tilpasse og evaluere elektronisk studentvurdering (ESV) i kommunehelsetjenesten.