Forsking

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Forsking

Forskinga ved IHG er organisert i eitt forskingssenter og fire forskingsgrupper. Fleire av forskingsprosjekta våre går på tvers av senteret og gruppene. Forskinga omfattar tenesteforsking, utdanningsforsking og helsefagleg forsking. 

Dei strategiske satsingsområda til instituttet ved tildeling av interne midlar har dei siste åra hatt fokus på pasienttryggleik og integrerte helsetenester. For den kommande treårsperioden vil satsingsområdet vere helsefagleg pedagogikk.

Visjonen vår er at forskinga skal bidra til utvikling av berekraftige helse- og omsorgstenester som i framtida gir tenester med høg kvalitet og likeverdige helse- og levekår for alle. 

Du finn meir informasjon om forskingsaktivitetane og forskarane ved IHG ved å gå til informasjonssidene for forskingsgruppene og Senter for omsorgsforsking.


Forskningsbilde


Senter for omsorgsforskning


Labar og fasilitetar

Labar og fasilitetar


Forskingsresultat og publikasjonar

Forskingsresultat og publikasjonar

Publikasjonar og vitskaplege aktivitetar i forskingsdokumentasjonssystemet Cristin:

Anna forskingsformidling

Bilde forskningsgruppe

Bilde av en gruppe som samsnakker