Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Forskning

Fokus for instituttets forskning er kunnskapsutvikling som styrker NTNU som en nasjonalt anerkjent aktør innen innovasjon i omsorgsfeltet samt innen universell utforming.

Øvrige tematiske områder som prioriteres er forskning som styrker kunnskapsgrunnlaget innen pasientsikkerhet, klinisk sykepleie, gerontologi, helsefremmende lokalsamfunnsarbeid, helse- og omsorgstjenesteforskning samt utdanningskvalitet.

Forskningsgrupper

Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid

Forskningsgruppens temaer omhandler bomiljøer og nærmiljøer som kan fremme helse gjennom å styrke deltagelse og inkludering sett i relasjon til skole, arbeid og fritid i lokale settinger.

Psykisk helse og familiesentrert omsorg

Fokus for forskningsgruppa er både psykisk helse og/eller familiesentrert omsorg. Psykisk helse er i denne sammenhengen knyttet til både til helsefremmende, forebyggende og behandlende funksjon. Rammen kan være både i primær- og spesialisthelsetjenesten i fht somatiske og psykiske sykdommer/lidelser/plager med pasient/klient/bruker og/eller dens familie, samt utøvere av tjenesten. Familiesentrert omsorg, er basert på synet om at hvis et familiemedlem blir sykt vil dette påvirke hele familien. Samhandling mellom familien og helsepersonell har en tilnærming som anerkjenner og tar utgangspunkt i familiens behov. Forskningen tar sikte på å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, gerontologi, helsefremmende lokalsamfunn og helse- og omsorgstjenesteforskning. Studiene kan for eksempel ha fokus på psykisk helse, palliativ omsorg, rehabilitering ved kroniske lidelser, frivillighet i omsorg og flerkulturell omsorg. Forskningen inkluderer deskriptive-, sammenlignende- og intervensjonsstudier og utgjør et innovativt bidrag til omsorgsfeltet

Teknologi, velferd og innovasjon

Gruppens forskningsområde er IKT og innovasjon i kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi setter fokus på samspillet mellom kommunale helse- og omsorgstjenester, teknologisk utvikling og innovasjon.

Cardio Vascular Cell Stress

Cardiovascular Cell Stress Group (cVACS) studerer de helsefremmende, forbyggende og beskyttende effektene av ulike kondisjoneringsterapier på helse og livskvalitet, med spesiell fokus inn mot hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer.

Pasientsikkerhet

Forskningen innen pasientsikkerhet har en Human Factors tilnærming, og har som mål å bidra til forbedring av systemer og prosesser og dermed pasientsikkerhet innen helse- og omsorgstjenesten.

Utdanningskvalitet i helseprofesjoner

Fokus for forskningsgruppen er utvikling og vurdering av kompetanse hos studenter, i utdanningsinstitusjon eller hos samarbeidspartnere i helsetjenesten.


Se også seksjonenes forskningssider:

 

Tue, 28 Feb 2017 09:05:22 +0100