Folkehelsearbeid

Forskningsgruppe

Folkehelsearbeid

Familie på tur i skogen
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.dk/ Jan Sluimer) 

Forskningsgruppens mål er å utvikle kunnskap som bidrar til å fremme helse og trivsel i befolkningen, og forebygge sykdom, skade og lidelse. Sentrale forskningsområder er:

  • Barn og unges utvikling fysisk, psykisk, sosialt
  • Ungdom og psykisk helse
  • Profesjonsroller 
  • Amming og ammeveiledning
  • Nettkursutvikling
  • Nettportalutvikling
  • Implementering

Research activity

Forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter

Livet&Sånn utvikler og implementere helsefremmende og universalforebyggende tiltak, som består av opplæring i folkehelse og livsmestring for barn og unge i skolen. Målsetningen er at barn og unge skal få kunnskap og handlingskompetanse om psykisk helse og lære strategier de kan bruke i hverdagen. Videre at voksne rundt barn og unge skal få økt kompetanse til å styrke og fremme den psykiske helsen til barn og unge. I dette arbeidet er et samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten sentral.

Livet&Sånn er et samarbeidsprosjekt mellom institutt for helsevitenskap Ålesund ved forskningsgruppen Folkehelsearbeid, og Ålesund kommune. 
Hensikten er å utvikle kunnskap om hvilke erfaringer helsesykepleiere har med innføringen av det helsefremmende og universalforebyggende opplæringsmateriellet Livet&Sånn, og om hvordan de erfarer at gjennomføringen kan bidra til å fremme helse og forebygge psykiske plager blant barn i barneskolen. Hensikten er å bidra til å styrke kunnskapen om hvilken betydning Livet&Sånn kan ha for den psykiske helsen blant barn og unge.

Prosjektet er tildelt midler fra samarbeidsmidler Institutt for helsevitenskap Ålesund og kommunehelsetjenesten.
 

Helsesykepleier har en sentral rolle i helsefremmende og forebyggende arbeid knyttet til ungdom i skolen. Selv om de aller fleste unge har god livskvalitet og lever aktive liv, sliter ungdom mer enn tidligere med den psykiske helsen, særlig jenter. Studier påpeker at helsesykepleiere har behov for styrket kunnskap og for verktøy i møte med ungdom og psykisk helse.

Tidlig innsats ungdom er et samarbeidsprosjekt mellom institutt for helsevitenskap Ålesund ved forskningsgruppen Folkehelsearbeid, og Ålesund kommune. Samarbeidspartnere er institutt for IKT og realfag NTNU i Ålesund, Institutt for helsevitenskap Gjøvik og Gjøvik kommune.

Hensikten er å utvikle en prototyp av en nettportal/kartleggingsverktøy i form av en nettside og nettside som ikon med tilgang fra mobil, som helsesykepleiere kan benytte i skolehelsetjenesten i ungdomsskolen/videregående skole, for bedre å følge opp og avdekke ungdom med psykiske plager. Målet er å utvikle en kunnskapsbasert støtte til helsesykepleiere i skolehelsetjenesten. 

Prosjektet er tildelt midler fra Regionalt forskningsfond (RFF).

AmmE-læring - FHI 

AmmeE-læring | DIGIT - NTNUs plattform for nettkurs

Amming er et av de mest effektive tiltak for å fremme helse og forebygge sykdom hos både mor og barn, og det er en helsepolitisk målsetting at ammeforekomsten skal økes. En stor andel mødre opplever ammeproblemer som i mange tilfeller kunne vært forebygget eller løst. Jordmødre og helsesykepleiere har en nøkkelrolle når det gjelder ammeveiledning av mødre.

NTNU ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, institutt for helsevitenskap Ålesund, seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester NTNU, Trondheim kommune og Nasjonal kompetansetjeneste for amming FHI, samarbeider om utvikling av et digitalt opplæringsprogram, AmmE-læring for kunnskapsbasert videre- og etterutdanning av jordmødre og helsesykepleiere, som er et digitalt opplæringsprogram. 
Det digitale opplæringsprogrammet AmmE-læring skal bidra til:

  • Økt kunnskap og ferdigheter om morsmelk, amming og ammeveiledning hos jordmødre og helsesykepleiere
  • God kunnskap og ferdigheter om morsmelk, amming og ammeveiledning for jordmor- og helsesykepleierstudenter

Ph.D.-stipendiat: Ingvild Lande Hamnøy (NTNU). Hovedveileder Berit Misund Dahl (NTNU)

Biveiledere: Marianne Kjelsvik (NTNU) og Anne Bergljot Bærug (Enhet for amming, FHI).

Prosjektet består av tre kvalitative delstudier som har forsket på foreldre, jordmødre og helsesykepleiere sine erfaringer med ammeveiledning i helsestasjonstjenesten. 

Bakgrunnen for prosjektet er at forskning viser at morsmelk er den beste ernæringen for barn og bidrar til å styrke mor og barn sin helse og forebygge sykdom. Det er behov for å styrke ammingen både i Norge og globalt. Mange faktorer påvirker ammeforekomsten, og kvalifisert ammeveiledning er en av de faktorene som bidra til å forebygge eller løse ammeproblemer. Studier viser at ammeveiledningen kan forbedres og det er behov for mer innsikt i erfaringer med ammeveiledning. Målet med prosjektet er å styrke helsepersonell sin kompetanse om ammeveiledning, bidra til at flere mødre som ønsker å amme kan amme i tråd med nasjonale retningslinjer og få kunnskap om hvordan far kan inkluderes i ammeveiledningen. 

Delstudie 1 er en studie der vi gjennom fokusgruppeintervjuer av 8 jordmødre og 13 helsesykepleiere har utforsket deres erfaringer med å gi ammeveiledning. Studien viser at ammeveiledning innebærer at helsepersonell må finne balansen mellom å stole på egen kompetanse, bruke klinisk skjønn, fremme amming i samsvar med retningslinjene og samtidig respektere mors ønsker for barnets ernæring. I delstudie 2 har 11 ammende mødre blitt intervjuet individuelt. Studiens målsetning er å få innsikt i mødrenes erfaringer med å få ammeveiledning av jordmødre og helsesykepleiere på helsestasjonen. I delstudie 3 har 10 fedre blitt intervjuet individuelt om hvordan de har erfart å få ammeveiledning på helsestasjonen som en del av ammefamilien.