Strategi 2018-2025

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Strategi 2018-2025

Strategi bilde

 • sykepleierstudenter ser ut av vindu

  Vår visjon er: "Kunnskap for en fremtidsrettet helsetjeneste"

Strategi 2018-2025: Institutt for helsevitenskap i Ålesund


Del I: Visjon – verdier – oppdrag – utfordringer – målbilde 2025

Vår visjon er: Kunnskap for en fremtidsrettet helsetjeneste.

Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) skal uteksaminere innovative og endringsdyktige sykepleiere for en bærekraftig helsetjeneste. Ambisjonen forutsetter et tverrprofesjonelt utdanningstilbud som gir breddekompetanse innen helse og omsorg. IHAs forskningsprofil gir kunnskapsgrunnlag for å underbygge fremragende sykepleie. IHAs aktivitet er koplet til samfunnsoppdraget og samfunnets behov.

Verdier

NTNUs overordnede verdier er å være kreativ, kritisk, konstruktiv og respektfull. IHA gjør disse verdiene til sine, og ønsker å praktiserer de slik:

Kreativ: IHAs virksomhet er forankret i akademisk frihet. Vi gir oss i kast med utfordrende spørsmål og oppgaver og søker innovative løsninger. Ved IHA får menneskene, fagene og kulturer utvikle seg. Vi verdsetter innovasjon blant studenter og ansatte. Nyskapende undervisning, forskning og formidling stimuleres.

Kritisk: IHAs akademiske kultur kjennetegnes av debatt, kritisk refleksjon, faktabasert kunnskap, saklighet og høy etisk bevissthet.

Konstruktiv: Ved IHA tar vi samfunnsansvar og påvirker, korrigerer og utvikler hverandre og omgivelsene gjennom dialog og formidling av kunnskap. Samhandling eksternt og internt vektlegges, samt medbestemmelse og medvirkning fra studenter og ansatte.

Respektfull: Ansatte og studenter har ansvar for å bidra til et arbeids- og studiemiljø preget av respekt og omtanke. Ved IHA viser vi respekt for ulike holdninger og meninger, og vi legger til rette for personlig vekst og kompetanseutvikling.

Institutt for helsevitenskap har et arbeidsfellesskap preget av åpenhet, anerkjennelse, respekt og raushet.

IHAs samfunnsoppdrag

IHAs samfunnsoppdrag er knyttet til helse- og omsorgstjenestene sine behov regionalt, nasjonalt og globalt, og skal bidra til nødvendig utvikling og verdiskaping. Samspillet med arbeids- og næringslivet, pasienter/brukere skal sikre relevansen i virksomheten vår.  IHA utdanner etterspurte kandidater med evne til livslang læring. Vår forskning skal bidra til utvikling av helse- og omsorgstjenestene, ha høy kvalitet og være knyttet til sentrale fagområder. Vi skal forbedre og utvikle virksomheten vår.

Utfordringsbildet

Den demografiske utviklingen gjør at behovet for helse- og omsorgstjenester øker samtidig som det vil bli stilt høye krav til tjenestene. For å møte denne utviklingen, må helsetjenesten omstilles. Disse utfordringene påvirker IHAs virksomhet innen utdanning, forskning og innovasjon.

Målbilde IHA 2025

Disse målene oppsummerer på hvilken måte ambisjonen skal være realisert:

 • IHA kjennetegnes av høy kvalitet og ett av fagmiljøene ved instituttet er internasjonalt anerkjent.
 • IHA utdanner kandidater med relevant kompetanse i forhold til framtidige samfunnsbehov og bærekraftig utvikling av helsetjenestene.
 • IHAs kandidater er etterspurt hos arbeidsgivere regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • IHAs forskningsaktivitet er økt betydelig med finansiering både fra NFR og EU.
 • Kunnskap fra IHAs forskning formidles og anvendes.
 • Samhandling og gjensidig kunnskapsoverføring med helsetjenesten i Møre og Romsdal er vesentlig styrket gjennom:
  • forpliktende samarbeider mellom Helse Møre og Romsdal og IHA
  • at IHA har medvirket til etablering av Ålesund kommune som universitetskommune
 • Medvirkning, mangfold og likeverd kjennetegner arbeids- og læringsmiljøet.

Del II: Kjerneoppgaver

Utdanning og læringsmiljø

Institutt for helsevitenskap i Ålesund tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Mål:

 • IHA tilbyr relevante, framtidsrettede og forskningsbaserte utdanninger av høy kvalitet.
 • IHA rekrutterer de beste studentene regionalt og nasjonalt.
 • IHA tilbyr studentene gode læringsmiljø, studentaktive og innovative læringsformer.
 • IHA utdanner kandidater som tar i bruk relevant ny teknologi og som har teknologiforståelse.
 • IHA stimulerer til økt internasjonalisering i utdanningene.
 • Alle videreutdanninger kan innpasses i mastergradsløp ved NTNU.
 • IHA tilbyr gode og relevante praksisstudier.
 • IHA har høy kvalitet og kompetanse i praksisveiledningen.
 • IHAs studenter praktiserer kunnskapsbasert praksis.
 • IHA opprettholder og utvikler et gjensidig forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten og helseforetak.

Forskning

IHAs forskningsstrategiske områder er knyttet til samfunnsreformer, den demografiske utviklingen og ny teknologi. Dette har skapt behov for kunnskap om implementering av samhandlingsreformen og verdien av velferdsteknologi og brukermedvirkning. Praksisfeltet er endret som læringsarena. Det er derfor viktig å utvikle kunnskap om nye læringsarenaer og nye læringsformer som simulering og digitalisering for profesjonskvalifisering.

De strategiske forskningsområdene er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning.

Mål:

 • IHA har fremdragende forskning innen strategiske områder.
 • IHA inngår i relevante forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.
 • IHA samarbeider med helseforetak og kommuner om forskning som vil gi et kunnskapsgrunnlag for gode og bærekraftige helsetjenester.
 • IHA har ekstern finansiering for deler av forskningen:
  • Minst en tildeling fra NFR 2.hvert år
  • Deltaker i minst et EU-prosjekt
 • IHA styrker forskningssamarbeidet med Helse Møre og Romsdal, kommuner i Møre og Romsdal, Senter for omsorgstjenester, ALV Møre og Romsdal, Utviklingssenteret for hjemmetjenester og sykehjem.
 • Forsking blir gjennomført i samarbeid med bruker og brukerorganisasjoner.

Innovasjon

Institutt for helsevitenskap initierer innovasjonsprosjekter i samarbeid med helsetjenesten og andre relevante aktører.

Mål:

 • Ansatte og kandidater har høy innovasjonskompetanse.
 • Innovasjonsarenaer for samarbeidet med arbeids- og næringslivet etableres og styrkes.
 • NTNUs spesielle fortrinn utnyttes i utvikling av helseteknologi gjennom tverrfaglig samarbeid mellom helse og teknologi.

Formidling

Ny kunnskap formidles til relevante målgrupper.

Mål:

 • Kunnskapen formidles gjennom vitenskaplige og allmennrettede kommunikasjonskanaler.
 • Nye virkemidler og arenaer brukes for å styrke omdømme og rekruttere ansatte og studenter.

Del III: Tverrgående innsatsområder

Tverrprofesjonell samhandling

Samarbeidet med det regionale og lokale helseforetaket er utviklet til et forpliktende samarbeid mellom IHAs fagmiljø og helseforetakets. Samarbeidet med kommuner er styrket og det er lagt til rette for utvikling av Ålesund kommune som universitetskommune.

Internasjonalisering

Målet er økt mobilitet blant studenter og ansatte gjennom styrket samarbeid med internasjonalt anerkjente og relevante forsknings- og utdanningsmiljø.

Organisasjon

Institutt for helsevitenskap har i underkant av 60 ansatte.

Mål:

 • IHA er attraktiv som arbeidsgiver og rekrutterer godt kvalifiserte søkere.
 • Andelen med førstekompetansen opprettholdes og økes.
 • Tilrettelegging for samarbeid innen felles studieprogram i ulike studiebyer.
 • En ledelse som tilrettelegger for god informasjonsflyt og medvirkning.
 • Ansatte som bidrar i utviklingen av organisasjonen.
 • Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet, og utvikling av et helsefremmende og attraktivt arbeids- og læringsmiljø.
 • Studentmedvirkning preger instituttets virksomhet.
 • En effektiv administrasjon med klare roller og ansvarsfordeling, relevant kompetanse og effektive system, tilpasset den faglige aktiviteten.

Fra visjon til virkelighet

En strategiplan med varighet fra 2018-2025 konkretiseres gjennom handlingsplaner med kortere tidshorisont. Første handlingsplan foreligger medio november 2018.