Institutt for bygg- og miljøteknikk

Geoteknikk

Hva er Geoteknikk?


Geoteknikk er om hvordan å bygge på, i eller ut av jord og stein. Geotekniske ingeniører designer og bygger fundamenter for strukturer på land og på havbunnen, for eksempel høye bygninger, broer og offshoreinstallasjoner som plattformer, vindmøller, rørledninger og bunnstrukturer.

Geoteknikkgruppa ved NTNU har fokus på modellerende Geoteknikk komplimentert av omfattende feltarbeid og avansert testing av geomaterialer. Forskningen har som mål å utvikle sikre, miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger for bygging av infrastruktur. Forskningen omfatter veier, jernbane, havner og komplekse dype underjordiske bykonstruksjoner. Offshore Geoteknikk for olje og vindkraft er et annet viktig bruksområde, som bygger på den omfattende kompetansen som er utviklet ved NTH / NTNU for oljeleting siden 1970-tallet.

I Norge er mye av infrastrukturen bygget på utfordrende jord, hvor myk leirgrunn og ofte kvikkleire krever avanserte geoteknikk. Norge har vært blant de ledende landene for å utvikle geoteknikk siden 1950-tallet. I dag, forsterker klimaendringene etterspørselen etter geoteknikk grunn av økt risiko for flom, ras og skred.

 

Seminarbaserte kurs i geoteknikk på PhDnivå


Faggruppen tilbyr to store seminarbaserte kurs på doktorgradsnivå. Samlingsukene består av intensiv undervisning og øvingsarbeid. Undervisningsspråk er engelsk. Kursene går på høsten og alternerer slik at hvert kurs blir undervist annethvert år. Normalen er at ledende internasjonale gjesteforelesere står for deler av undervisningen. 

Begge kursene gir 10 studiepoeng.

 

BA8305 Geodynamikk - Neste kurs planlagt høsten 2019

Kurset gir en innføring i teori for svingende systemer samt for bølgeforplantning Det vises hvordan grunnlaget benyttes til å bestemme de nødvendige geodynamiske parametere. 

Datoer for samlinger blir 23.-26. september 2019 i Trondheim og 28.-31. oktober 2019 i Oslo.

Informasjonsbrosjyre for 2019-kurset
 

BA8304 Jordmodellering - Neste kurs planlagt høsten 2020

Kurset dekker prinsippene for utvikling og bruk av elsto-plastiske modeller for jords oppførsel. Muligheter og begrensinger ved enkle og mer komplekse, elastiske og elasto-plastiske modeller vil bli studert og sammenholdt med typiske trekk ved jords oppførsel.

Det endelige programmet for kurset 2020 blir klart tidlig vår 2020
Informasjonsbrosjyre for 2018-kurset
Lenke til studieplanen for BA8304.

 

 

 


 

Foto. Forsker ser utover islagt hav. Samcots logo på bildet.Faggruppeleder


180 eksperter på kvikkleireskred samlet på NTNU

Picture of work shop contenders on field trop

NTNU sto som vertskap for den andre internasjonale workshop om kvikkleireskred (IWLSC 2017) 11-14. juni. Det var faggruppe geoteknikk som hadde ansvaret for arrangementet med flere samarbeidspartnere fra organisasjoner, offentlige etater og konsulenter. Vikas Thakur var chairman for workshopen 
Les mer om workshoppen her

 

Hovedfordypning i geoteknikk?

Dersom du er student hos oss og vurderer hovedfordypning innen geoteknikk finner du

Informasjon om og aktuelle oppgavetema for prosjekt- og masteroppgaven din her.