course-details-portlet

BA8304 - Jordmodellering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2019/2020

Faglig innhold

Emnet foreleses annet hvert år, neste gang høsten 2020. Kurset dekker prinsippene for utvikling og bruk av elsto-plastiske modeller for jords oppførsel. Muligheter og begrensinger ved enkle og mer komplekse, elastiske og elasto-plastiske modeller vil bli studert og sammenholdt med typiske trekk ved jords oppførsel. Stikkord: Kontinuumsmekanisk grunnlag, lineær og ikke-lineær elastisitet, elasto-lastisitet etter Tresca og Coulomb. Videre vil Cam Clay modellen og noen utvalgte, mer avanserte jordmodeller bli dekket.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- hvordan elasto-plastiske spennings-tøynings relasjoner for jord er formulert og hvordan de kan beskrive jords styrke og stivhetsegenskaper

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- lage enkle numeriske jordmodeller
- modifisere eksisterende numeriske jordmodeller
- vurdere inngangsparametre for karakterisering av en relevant elasto-plastisk materialoppførsel
- teste modellens egenskaper

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- forstå jords oppførsel gjennom elasto-plastisitet som teoriramme
- beskrive forsøk i laboratorium og felt ved bruk av elasto-plastiske numeriske materialmodeller
- implementere jordmodeller i et elementmetodeprogram

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis på engelsk som en kombinasjon av intensiv forelesninger i konsentrerte perioder og øvingsarbeider gjennom hele semesteret. Emnet foreleses annet hvert år i høstsemesteret (2020, 2022 osv). For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium på engelsk vil være tilgjengelig fra Geoteknikk, NTNU.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
  • Geoteknikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU