course-details-portlet

BA8304 - Jordmodellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet foreleses annet hvert år, neste gang høsten 2024.

Kurset dekker teorien bak utvikling og bruk av elasto-plastiske modeller for jords oppførsel. Hyperplastisitet er dekket med utgangspunkt i termodynaiske betraktninger. Muligheter og begrensinger ved enkle og mer komplekse, elastiske, elasto-plastiske og hyper-plastiske modeller vil bli studert og sammenholdt med typiske trekk ved jords oppførsel. Stikkord: Kontinuumsmekanisk grunnlag, lineær og ikke-lineær elastisitet, elasto-plastisitet og hyperplasticitet etter Tresca og Coulomb. Videre vil Cam Clay modellen bli dekket. Prinsipper for og eksempler på mer avanserte jordmodeller er inkludert. Algoritmer for implementering i elementmetoden vil bli presentert og diskutert.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten skal ha kunnskap om hvordan elasto-plastiske spennings-tøyningsrelasjoner for jord er formulert og hvordan de kan beskrive jords styrke og stivhetsegenskaper.

FERDIGHETER

Kandidaten kan:

 • lage enkle numeriske jordmodeller
 • modifisere eksisterende numeriske jordmodeller
 • vurdere inngangs-parametere for karakterisering av en relevant elasto-plastisk materialoppførsel
 • teste modellens egenskaper

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten kan:

 • forstå jords oppførsel gjennom elasto-plastisitet som teoriramme
 • beskrive forsøk i laboratorium og felt ved bruk av elasto-plastiske numeriske materialmodeller
 • implementere jordmodeller i et elementmetodeprogram

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis på engelsk som en kombinasjon av intensiv forelesninger i konsentrerte perioder og øvingsarbeider gjennom hele semesteret. Emnet foreleses annet hvert år i høstsemesteret (2024, 2026 osv). For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Om du ønsker å ta kurset, vennligst kontakt emneansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

God forståelse av geoteknikk og mekanikk.

Mange av dem som tar dette emnet, er eksterne kandidater, både fra industrien, andre universitet o.l. Merk at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap ved NTNU, vennligst kontakt emneansvarlig for å sjekke at du har tilstrekkelig bakgrunn for å kunne ta emnet. Når du har fått klarsignal fra emneansvarlig, vennligst videresend eposttråden med vedkommende til vår phd-koordinator, maren.grimstad@ntnu.no. Hun vil da hjelpe deg å registrere deg som student i emnet, gitt at det er mulig. For å sjekke om du kan få studiepoeng for PhD-kurs ved NTNU, les på https://www.ntnu.no/studier/opptak/forskerkurs.

Kursmateriell

Kompendium på engelsk vil være tilgjengelig fra Geoteknikk, NTNU.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Konstruksjonsteknikk
 • Geoteknikk
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU