BA8304 - Jordmodellering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet foreleses annet hvert år, neste gang høsten 2018. Kurset dekker prinsippene for utvikling og bruk av elsto-plastiske modeller for jords oppførsel. Muligheter og begrensinger ved enkle og mer komplekse, elastiske og elasto-plastiske modeller vil bli studert og sammenholdt med typiske trekk ved jords oppførsel. Stikkord: Kontinuumsmekanisk grunnlag, lineær og ikke-lineær elastisitet, elasto-lastisitet etter Tresca og Coulomb. Videre vil Cam Clay modellen og noen utvalgte, mer avanserte jordmodeller bli dekket.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- hvordan elasto-plastiske spennings-tøynings relasjoner for jord er formulert og hvordan de kan beskrive jords styrke og stivhetsegenskaper

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- lage enkle numeriske jordmodeller
- modifisere eksisterende numeriske jordmodeller
- vurdere inngangsparametre for karakterisering av en relevant elasto-plastisk materialoppførsel
- teste modellens egenskaper

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- forstå jords oppførsel gjennom elasto-plastisitet som teoriramme
- beskrive forsøk i laboratorium og felt ved bruk av elasto-plastiske numeriske materialmodeller
- implementere jordmodeller i et elementmetodeprogram

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis på engelsk som en kombinasjon av intensiv forelesninger i konsentrerte perioder og øvingsarbeider gjennom hele semesteret. Emnet foreleses annet hvert år i høstsemesteret (2016, 2018 osv). For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium på engelsk vil være tilgjengelig fra Geoteknikk, NTNU.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 05.12.2017 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.