course-details-portlet

BA8304 - Jordmodellering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet foreleses annet hvert år, neste gang høsten 2024. Kurset dekker teorien bak utvikling og bruk av elasto-plastiske modeller for jords oppførsel. Hyperplastisitet er dekket med utgangspunkt i termodynaiske betraktninger. Muligheter og begrensinger ved enkle og mer komplekse, elastiske, elasto-plastiske og hyper-plastiske modeller vil bli studert og sammenholdt med typiske trekk ved jords oppførsel. Stikkord: Kontinuumsmekanisk grunnlag, lineær og ikke-lineær elastisitet, elasto-plastisitet og hyperplasticitet etter Tresca og Coulomb. Videre vil Cam Clay modellen bli dekket. Prinsipper for og eksempler på mer avanserte jordmodeller er inkludert. Algoritmer for implementering i elementmetoden vil bli presentert og diskutert.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: - hvordan elasto-plastiske spennings-tøynings relasjoner for jord er formulert og hvordan de kan beskrive jords styrke og stivhetsegenskaper Ferdigheter: Kandidaten kan: - lage enkle numeriske jordmodeller - modifisere eksisterende numeriske jordmodeller - vurdere inngangs-parametere for karakterisering av en relevant elasto-plastisk materialoppførsel - teste modellens egenskaper Generell kompetanse: Kandidaten kan: - forstå jords oppførsel gjennom elasto-plastisitet som teoriramme - beskrive forsøk i laboratorium og felt ved bruk av elasto-plastiske numeriske materialmodeller - implementere jordmodeller i et elementmetodeprogram.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis på engelsk som en kombinasjon av intensiv forelesninger i konsentrerte perioder og øvingsarbeider gjennom hele semesteret. Emnet foreleses annet hvert år i høstsemesteret (2022, 2024 osv). For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

God forståelse av geoteknikk og mekanikk.

Mange av de som tar dette emnet, er eksterne kandidater, både fra industrien, andre universitet o.l. Merk at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap ved NTNU, vennligst kontakt vår phd-koordinator, maren.grimstad@ntnu.no.

Kursmateriell

Kompendium på engelsk vil være tilgjengelig fra Geoteknikk, NTNU.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
  • Geoteknikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU