Forskning ved institutt for arkitektur og planlegging

Forskning ved institutt for arkitektur og planlegging

Bilde

Moderne bygg i stål, glass og betong.

Forskning hovedartikkel IAP

 • Prosjektering og byggeprosess i et livsløpsperspektiv
 • Boformer og kvalitet i boligomgivelser
 • Bærekraft og energi
 • Arkitektur og helse
 • Eiendomsutvikling og forvaltning
 • Stedsutvikling, tettsteds-og landskapsplanlegging
 • Fysisk planlegging
 • Planlegging i utviklingsland
 • Byforming
 • Byfornyelse
 • Utvikling av planleggingsmetodikk og bruk av informasjonsteknologi (GIS)
 • Samordnet areal- og transportplanlegging
 • Plan- og bygningsloven
 • LNFR-områder
 • Governance og planleggingsteori

Forskning innen arkitektur

Instituttets forskningsvirksomhet har som mål å bidra til utvikling av god, helhetlig og bærekraftig arkitektur og planlegging gjennom arbeid med forskningstemaer som samsvarer med de fagområdene som instituttet også har undervisningsansvar for. Prosjektene er her presentert tematisk, men mange av prosjektene har en tverrfaglig deltakelse.

Instituttet samarbeider nært med andre fagmiljøer ved NTNU og SINTEF, med bransjen, ulike offentlige og private virksomheter og institusjoner og andre universiteter både nasjonalt og internasjonalt.


Forskning innen arkitektur

Forskning innen arkitektur

Grønt lys for Norges største nullutslippsnabolag

Zero Village Bergen vil bli Norges største nullutslippsområde for boliger. Boligfeltet skal produsere mer energi enn det bruker, og det skal tenkes miljø for hele byggets levetid. Det er ett av ni nullslippsområder i Norge som det forskes på ved forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer

Boligprosjektet Oen på Ammerud i Oslo blir et sirkelformet leilighetsbygg med solceller på taket. Illustrasjon: Code arkitekter

Bygger sirkelrundt nabolag på Ammerud i Oslo som skal produsere mer energi enn det forbruker

NTNU leder et forskningsprosjekt på bærekraftige nabolag i Europa. Prosjektet får over sju millioner i EU-midler.

God arkitektur er en investering i folkehelsen

Vi preges av våre omgivelser på samme måte som vi preges av mennesker vi omgir oss med. Vi vet at fysiske omgivelser betyr mye for helsa vår, men hvordan kan vi måle effekten i kroner og øre?

– Stua har blitt vår tids "resteareal"

Det bygges mye og det bygges på få kvadrat. Men kravene til tilgjengelighet på bad og soverom gjelder uansett størrelse på leiligheten. Det har gjort stua til et "resteareal" med lav kvalitet i mange moderne leiligeheter, sier arkitekt og seniorrådgiver Anders Kirkhus.

Tretak egner seg godt for store bygg

Ifølge ny forskning kan tretak bygges både lengre og flatere enn det som er anbefalt i dag. Det er en god klimanyhet.

I framtida skal husene våre få innbyggede solceller

Et nytt EU-prosjekt skal gi oss grønnere byer gjennom rimeligere og enklere solcellesystem.

Forskning innen arkitektur

Stans krangelen om materialer til Regjeringskvartalet

Nye regjeringsbygg er en unik sjanse til innovasjon på tvers av materialgrenser. Nå er byggebransjen i ferd med å skusle den bort.

Er det nok å åpne vinduet?

Ett spørsmål klarer ikke arkitekter og ingeniører å bli enige om. Er det best å bare åpne vinduene om du vil lufte ut en bygning?

Prøvekaniner for nullutslippsteknologi

Forsker Ruth Woods forsker på et eksperimentelt energieffektivt hus bygget på NTNU-campus. Når hun tenker på forskningen sin, tenker hun ofte på ett enkelt fotografi.

Bilverksted ble energivennlig og lekker bybolig

Redusert enegribruk, bedre bomiljø og et arkitektonisk løft gjennom å kombinere nytt og gammelt? Fullt mulig. Forskere har oppskriften.

Alternative byggematerialer kan halvere klimautslipp

Å endre bærekonstruksjonen i bygninger kan gi stor effekt på utslippet av klimagasser, viser en ny studie.