Forskning ved Institutt for arkitektur og planlegging

Instituttets forskningsvirksomhet har som mål å bidra til utvikling av god, helhetlig og bærekraftig arkitektur og planlegging gjennom arbeid med forskningstemaer som samsvarer med de fagområdene som instituttet også har undervisningsansvar for. Prosjektene er her presentert tematisk, men mange av prosjektene har en tverrfaglig deltakelse.

Instituttet samarbeider nært med andre fagmiljøer ved NTNU og SINTEF, med bransjen, ulike offentlige og private virksomheter og institusjoner og andre universiteter både nasjonalt og internasjonalt.

Våre forskningsfelt

 • Prosjektering og byggeprosess i et livsløpsperspektiv
 • Boformer og kvalitet i boligomgivelser
 • Bærekraft og energi
 • Arkitektur og helse
 • Eiendomsutvikling og forvaltning
 • Stedsutvikling, tettsteds-og landskapsplanlegging
 • Fysisk planlegging
 • Planlegging i utviklingsland
 • Byforming
 • Byfornyelse
 • Utvikling av planleggingsmetodikk og bruk av informasjonsteknologi (GIS)
 • Samordnet areal- og transportplanlegging
 • Plan- og bygningsloven
 • LNFR-områder
 • Governance og planleggingsteori