Bilde av bygningsfasade. Foto: Oe Tolstad.
Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning

 

Metamorfose - Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning er en arbeids- og møteplass for undervisning og forskning innen fagområdet.

Senteret er en del av Fakultet for Arkitektur og Design, og samarbeider med Institutt for bygg og miljøteknikk, samt SINTEF.

 

Nyheter


PhD grad for Vegard Knotten; Building design management in the early stages

Vegard Knotten med opponenter

PhD grad for Vegard Knotten; Building design management in the early stages

Vegard Knotten med opponenter
Vegard Knotten forsvarte i går, med suksess, sin avhandling «Building design management in the early stages» for graden PhD ved NTNU.
 
Målet med oppgaven har vært å si noe om hvordan prosjekteringsledelse i tidligfase av byggeprosjekter bør håndteres. BAE-næringen står overfor mange endringer, og de tidlige fasene av byggeprosjekter regnes som de mest krevende og utfordrende å lede. Hvilke utfordringer finnes i tidlig fase av prosjekter, hva er suksesskriteriene for prosjekteringsledelse - og hva kan prosjekteringsledelse lære fra offhore engineering og skipsdesign? Dette er spørsmål som Vegard Knotten stiller i avhandlingen.
 
Knotten konkluderer med at prosjekteringsledelse må forstås ut ifra sin kontekst og tilpasses deretter. Avhandlingen forslår et generisk rammeverk for håndtering av prosjekteringsledelse i tidlig fase. Prosjekteringsledelsen bør forfølge suksesskriteriene og proaktivt håndtere utfordringer, og på grunnlaget av nøye vurderinger av prosjektet foreslå en strategi for gjennomføring av prosjekteringsledelsen.
 
 
Vegard Knotten har vært næringslivs-PhD, finansiert av Norges Forskningsråd og Veidekke. Avhandlingen er en del av et tverrfaglig forskningsprosjekt med fokus på Integrert metodikk for prosjekteringsledelse. Prosjektet er et samarbeid med NTNU og UiA, samt forskjellige industripartnere fra offshore-, skipsbygging- og byggebransjen.
 
Veiledere for avhandlingen har vært professor Geir K. Hansen, Fakultet for arkitektur og design, NTNU, og førsteamanuensis Ola Lædre, Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU
 
Sakkyndig komite:
Petra Bosch-Sijtsema, Professor, PhD, Chalmers University of Technology, Gøteborg
Lena Bygballe, Førsteamanuensis, PhD, BI Norwegian Business School, Oslo
Tore Brandstveit Haugen, Professor, Dr.ing, Fakultet for arkitektur og design, NTNU

Graden Phd til Roberto Valle Kinloch; ”The Facility Management and Building User Interaction in the delivery of Energy Management Services"

Roberto Valle med veileder og opponenter

Graden Phd til Roberto Valle Kinloch; ”The Facility Management and Building User Interaction in the delivery of Energy Management Services"

Roberto Valle med veileder og opponenter
Mye spennende PhD-arbeid har fått sin avslutning denne uken; Torsdag 8. februar forsvarte Christian Roberto Valle Kinloch, Institutt for arkitektur og planlegging, sin avhandling ”The Facility Management and Building User Interaction in the delivery of Energy Management Services: Theoretical approach and practical applications for facility managers in non-residential buildings» for graden PhD ved NTNU.
 
Å redusere energibruk i bygningens levetid er viktig for å redusere sektorens energi og fotavtrykk. Hovedfokus for avhandlingen har vært å se nærmere på gapet mellom forventet og faktisk energibruk.
Forskningsspørsmålene for avhandlingen har vært:
- What is the approach by which facility managers in non-residential buildings in Norway deliver the service of energy managers?
- What factors have the potential to shape the decisions of facility managers to engage with occupants in the delivery of energy management service, and how can the relation between these factors be described?
 
Funn tyder på at bygningens brukere hverken er sentrale for strategier eller mekanismer for de FM-ansvarliges energistyring. I stedet har deres tilnærming til energistyring vært bygget på bygningens energisparende funksjoner og teknologi, styring av brukernes interaksjon og det å gi brukerstøtte.
 
PhD-arbeidet har vært knyttet til forksningsprosjektet Minder (Methodologies for Improvement of Non-residential buildings' Day-to-day Energy-efficiency Reliability) og har vært støttet av Forskningsrådet.
 
Veiledere har vært
Antje Junghans, Professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU / ZHAW, Zürich og
Thomas Berker, Professor, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, Trondheim
 
Opponenter:
Per Anker Jensen, Professor, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby
Kathryn Janda, Ph. D. Principal Research Associate, UCL / University of Oxford, London
Tore Brandstveit Haugen, Professor, Dr.ing, Fakultet for arkitektur og design, NTNU, Trondheim

Partnerprisen 2017 gikk til Eli Tufto

Det var Eli Tuftos masteroppgave «Konseptvalgutredninger for skolebygg i Oslo – et bidrag til mere vellykkede prosjekter?» som trakk det lengste strået da "Partnerprisen 2017" skulle deles ut til årets beste masteroppgave på fagområdet.

Partnerprisen 2017 gikk til Eli Tufto

Det var Eli Tuftos masteroppgave «Konseptvalgutredninger for skolebygg i Oslo – et bidrag til mere vellykkede prosjekter?» som trakk det lengste strået da "Partnerprisen 2017" skulle deles ut til årets beste masteroppgave på fagområdet.

Nomierte og vinner av partnerprisen 2017

Tre masteroppgaver var nominert til prisen, og alle ble presentert på senterets "Bransjedag" den 2. november. Ved vurderingen har innstillingsutvalget til prisen lagt vekt på akademisk nivå / forskningskvalitet, nytenking og relevans for praksis.

Innstillingsutvalget beskrev alle de tre, nominerte oppgavene som svært gode oppgaver innenfor tre forskjellige områder. Alle oppgavene scorer høyt på forskningskvalitet, har relevante problemstillinger - og er gjennomført metodisk på en særledes god måte.

- Elin Grete Budal: «Energy Performance Contracting (EPC) som virkemiddel for verdibevaring og bærekraft i offentlig bygningsmasse». EPC er en metodikk som kan tas i bruk for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse. Formålet med oppgaven har vært å studere om gjennomføring av EPC har synergieffekt på bygninger og organisasjon i kommuner der metodikken er tatt i bruk. Studien konkluderer med at gjennomføring av EPC har positive synergieffekter på bygg og organisasjon, men i noe begrenset omgang. Modellen har derfor et utviklingspotensial hvis en ønsker å oppnå større grad av reduksjon av vedlikeholdsetterslep og kompetanseheving av FM-organisasjonen, kombinert med energisparetiltak i bygg. Undersøkelsen avdekker også se at EPC-modellen bidrar til både kompetanse- og motivasjonsheving i case-kommunene.

- Julie Melkvik: «Transformasjon av næringsbygg til boliger – en case-studie» Transformasjon av næringsbygg til bolig har blitt mer og mer aktuelt i de norske storbyene de siste årene som følge av endringer i markedet og kontorvirksomheten. Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke vurderinger som bør gjøres, utfordringer som kan oppstå og hvordan man håndterer disse, samt hvordan man forholder seg til verdi i transformasjons-prosjekter.
Første del av oppgaven studerer erfaringer fra tre allerede utførte transformasjonsprosjekter i Trondheim og Oslo. Andre del tar for seg en mulighetsstudie av en eiendom som vurderes transformert, og tar utgangspunkt i funn fra del én samt teori. Studien avdekker at gode transformasjonsprosjekter kjennetegnes ved at det er gjort gode forberedelser i gjennomføringen, samt at sluttresultatet utgjør stor verdi for flere parter. På bakgrunn av teori og funn fra case-studiene gis en konkret anbefaling knyttet til en mulighetsstudie av en eiendom som vurderes transformert.

- Eli Tufto: «Konseptvalgutredninger for skolebygg i Oslo – et bidrag til mere vellykkede prosjekter?»
Formålet med oppgaven er å dokumentere og sammenstille erfaringer fra ordningen med konseptvalg-utredninger (KVU) i Oslo for skolebygg og bidra til videreutvikling av KVU-metodikken og forbedre tidligfasevurderingene. Kandidaten undersøker hvilken sammenheng det er mellom KVU ordningen og de prosjektene som kommer ut av den.
Oppgaven konkluderer med at KVU-ordningen fungerer godt, men at planhorisonten bør utvides.
Alternativt bør skolebehovsplanen og utredningene suppleres med en del som tar for seg behov for strategisk tomtekjøp i samarbeid med andre etater i kommunen.

Innstillingsutvalget sier følgende om vinneroppgaven:
Vinneren har sett på erfaringer med ordninger for å kvalitetssikre slike prosjekter med tanke på større treffsikkerhet med hensyn til tid og kostnader og på denne måten gi et bedre verktøy for beslutningstakere. Dette er gjort gjennom et svært omfattende gravearbeid i en rekke gjennomførte prosjekter og har bidratt til å bekrefte ordningenes berettigelse og brukbarhet. Vinneren argumenterer godt for sine funn og utfordrer dagens praksis på en god måte gjennom sitt arbeide. Vinneren foreslår videre en utvikling og tilpasning av ordningen og scorer således høyt på nytenkning og praktisk anvendelse.

Partnerprisen gis av sentrets partnerbedrifter, som er Statsbygg, Forsvarsbygg, OBOS, Veidekke Eiendom, Helse Sør-Øst, Statoil og Newsec.


Veidekke Eiendom søker trainee

Hos vår partnerbedrift Veidekke Eiendom åpner det seg nå opp en traineestilling med oppstart medio august 2018. Stillingen vil få sin daglige opplæring og oppfølging fra Veidekke Eiendom, men...

Veidekke Eiendom søker trainee

Hos vår partnerbedrift Veidekke Eiendom åpner det seg nå opp en traineestilling med oppstart medio august 2018.

Stillingen vil få sin daglige opplæring og oppfølging fra Veidekke Eiendom, men vil i tillegg være en del av Veidekke sitt to-årige traineeprogram hvor totalt 50 traineer er med.

Tilholdssted vil være Trondheim og søknadsfrist 22.12.17.

 

Finn mer informasjon om stillingen her eller via http://veidekke.no/jobb/ledige-stillinger/article25818.ece

 


Nominasjoner til beste masteroppgave 2017

Nominasjoner til beste masteroppgave 2017 Her kan du lese de tre nominerte masteroppgavene til Partnerprisen på Bransjedagen 2017: Energy Performance Contracting (EPC)...

Nominasjoner til beste masteroppgave 2017


"De som bygger landet". Bransjedag / eiendomskonferanse 2017

"De som bygger landet". Bransjedag / eiendomskonferanse 2017 Senteret ønsker alle interesserte velkommen til eiendomskonferanse/bransjedag torsdag 2. november på Royal Garden. ...

"De som bygger landet". Bransjedag / eiendomskonferanse 2017

Senteret ønsker alle interesserte velkommen til eiendomskonferanse/bransjedag torsdag 2. november på Royal Garden.

 

Se program og informasjon om påmelding


Graduate 2018 - Real Estate and Facility Management -Spennende jobbmulighet i Statoil

Statoil søker etter gode kandidater til deres Corporate Graduate Program innenfor Real Estate and Facility Management. Programmet er rettet mot søkere som nylig er uteksaminert fra...

Statoil søker etter gode kandidater til deres Corporate Graduate Program innenfor Real Estate and Facility Management. Programmet er rettet mot søkere som nylig er uteksaminert fra master- eller PhD-grad. Sted: Stavanger, Bergen, Oslo

Søknadsfrist: 31. august 2017

Følg link for mer informasjon

 


Highly commended paper til Fronczek-Munter

Postdoktor Aneta Fronczek-Munther ble premiert for «highly commended paper” under “European Healthcare design»- konferansen i London.

Foto: Aneta Fronczek-Munter

Highly commended paper til Fronczek-Munter

Postdoktor Aneta Fronczek-Munther ble premiert for «highly commended paper” under “European Healthcare design»- konferansen i London.

Foto: Aneta Fronczek-Munter

Fronczek-Munther er postdoktor innen fagfeltet Smart hospital architecture og paperet, som er basert på PhD’en hennes, har tittelen 'Usability briefing for hospital architecture – exploring user needs and experiences to improve complex buildings’. Paperet er et bidrag til en pågående debatt i Europa om å forbedre byggeprosessene i komplekse bygninger, spesielt i forhold til dagens sykehusutvikling. Paperet tar siktemål på å gi kunnskap om å fange brukerbehov og definerer prosessmodellen for brukervennlighet for sykehusarkitektur sett fra et brukerperspektiv.

Forskningsresultatene gir en bedre forståelse av hvordan kunnskap om brukerbehov, innhentet gjennom workshops og evalueringer, kan fungere som nyttige innspill i programmering og designprosesser. Paperet foreslår metoder for kartlegging av brukervennlighet.

Avhandlingen er basert på omfattende litteraturstudier, tre langsiktige case-studier på sykehus i Danmark og Norge, 140 arrangementer: ekspertintervjuer, presentasjoner og workshops med spesialister innen arkitektur og ingeniørfag knyttet til design eller orientering til sykehus.

Brukbarhet er et konsept som er knyttet opp mot funksjonalitet, men brukervennlighet er avhengig av: subjektiv visning for brukerne, kontekst, kultur, situasjon og erfaring. Forståelse av brukervennlighet oppnås bare ved å aktivt involvere brukerne. Phd-avhandlingen utvider forskningen i brukbarhet av bygninger til å inkludere alle byggeprosjekter, og foreslår derfor ikke bare bruksevalueringer, men definerer også orientering av brukbarhet. Arkitektonisk programmering forstås vanligvis som en av de første fasene i et byggeprosjekt. I praksis involverer prosessen brukerne som datakilder, og resulterer i krav til programmet for bygningen.

Avhandlingen syntetiserer forskningsfunnene og foreslår en brukervennlighet- / orienteringsprosessmodell, hvor orientering er en dynamisk og kontinuerlig prosess gjennom alle byggfaser: fra forprosjekt, gjennom design og konstruksjonsfasene til overlevering og bruk. I den foreslåtte informasjonen om brukervennlighet er aktivitetene til orientering og design ikke separate, men støtter hverandre i hyppige interaksjoner. Brukerintervjuer og evalueringer støtter orientering og design av felles læring, deltakende datainnsamling og behovsanalyse. Derfor kombinerer modellen alle sammenhengende aktiviteter og gir en visuell oversikt gjennom alle faser. I tillegg inkluderer modellen fokus, brukere og metoder for hver fase.

Videre kan øvelsen gå videre med brukerengasjement, sammenlignet med vanlig bruker-sentrert design, hvor brukerne passivt avslører behov og fagfolk fortsetter med design. I stedet foreslår denne avhandlingen et trekk mot brukerdrevet innovasjon og skandinavisk deltakende design. I denne modellen blir brukere sett på som partnere og medskapere, og innovasjon og design er ikke gjort 'for' brukere men 'med' eller 'av' brukerne.

Forskningsresultater fra de presenterte sykehusene viser at brukerdrevet innovasjon er mulig selv i hierarkisk og teknisk avansert helsemiljø, og at pasienter og medisinsk personale kan ha en positiv innflytelse på det prospekterte arkitektoniske miljøet, forutsatt at brukerengasjementet skjer tidlig og styres på riktig måte. I tillegg inkorporerer modellen evalueringsaktivitetene i prosessen, også i front-end, der evalueringen kan gi input til programmering og design, og kan forekomme som deltakende metoder, for eksempel simuleringer. For å velge en passende metode, er de ulike metodene og verktøyene for evaluering av anlegg gruppert i henhold til hovedfokus: byggets tekniske ytelse, funksjon / brukervennlighet eller form / skjønnhet. Videre velges egnede metoder spesielt for sykehusprosjekter.

Resultatene er publisert i fem vitenskapelige artikler og er oppsummert i en Ph.D- avhandling. Det gir verktøy som bidrar til å tilfredsstille behovene til fremtidige bygningsbrukere og maksimere bruken av komplekse bygninger, som sykehus. Forskningsresultatene har relevans for forskere, arkitekter, anleggsforvaltere og klientorganisasjoner som planlegger komplekse fasiliteter, og spesielt for fagfolk som arbeider med orientering og design av sykehus.

Paperet kan leses i sin helhet her.

Modell i posterformat kan sees her.

 

Vi gratulerer!


Rekrutteringsdag

Foto: Hippodamus

17. januar ble den årlige rekrutteringsdagen for senterets partnerbedrifter gjennomført. Studentene stod selv for gjennomføringen av arrangementet, og fikk nærmere kjennskap til Veidekke Eiendom, OBOS, Newsec Basale og Statsbygg.

Rekrutteringsdag

Foto: Hippodamus

17. januar ble den årlige rekrutteringsdagen for senterets partnerbedrifter gjennomført. Studentene stod selv for gjennomføringen av arrangementet, og fikk nærmere kjennskap til Veidekke Eiendom, OBOS, Newsec Basale og Statsbygg.

Partnerne fikk da muligheten til å presentere egen bedrift og prosjekter for studentene, samtidig studentene fikk mulighet til å se hvilke karrieremuligheter som finnes hos de ulike bedriftene.

Geir Skaaren, Statsbygg. Foto: Hippodamus  Flere av bedriftene har spennende prosjekt på gang, og fikk også mulighet til å vise dette frem til studentene. OBOS sitt prosjekt på Ulven og Veidekke Eiendom sitt prosjekt på Lilleby ble trukket frem. I tillegg gir Basale sin nylige fusjon med Newsec store muligheter for dem fremover. Statsbygg viste også noen av mulighetene som ligger hos en stor offentlig aktør, med spennende prosjekt som f.eks. det nye Regjeringskvartalet. Kanskje gav også presentasjonene muligheter for 

Presentasjonene ble, tradisjonen tro, avsluttet med pizza og mingling i Kjelhusets kantine på NTNU. 

Rune Egeness, OBOS Forvaltning. Foto: Hippodamus


Artikler i DFM

Geir K. Hansen og Aneta Fronczek-Munter har i seneste utgave av DFM (Dansk Facilities Management Netværk) sitt periodiske tidsskrift FM Update hver sine artikler rundt temaet brukskvalitet.

 

Artikler i DFM

Geir K. Hansen og Aneta Fronczek-Munter har i seneste utgave av DFM (Dansk Facilities Management Netværk) sitt periodiske tidsskrift FM Update hver sine artikler rundt temaet brukskvalitet.

 

Artiklene omhandler brukskvalitet i arbeidsplassutorming og programmering av brukskvalitet innen hospitalsarkitektur. Ellers er mye av tematikken for denne utgaven av tidsskriftet vinklet rundt Nordic FM Conference som tok sted i Lyngby i august. Der holdt også flere av våre kolleger innlegg og workshops.

Beste masteroppgave 2016: "Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i skole over tid"

Eli Sofie Munthe-Kaas`s masteroppgave "Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i skole over tid" trakk det lengste strådet da NfN ga ut årets pris for beste masteroppgave på fagområdet.


Nominerte NfNpris 2016

Eli Sofie Munthe-Kaas`s masteroppgave "Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i skole over tid" trakk det lengste strådet da NfN ga ut årets pris for beste masteroppgave på fagområdet.


Nominerte NfNpris 2016

Ti masteroppgaver ble vurdert til prisen, og av disse, ble to andre kandidatene nominerte til topp tre, det vil si
- Jannicke Lunde Hesselberg: "Tvister i leiemarkedet – Hvor trykker skoen?"  og
- Linn Christin Reppes: "Bærekraftig og konkurransedyktig eiendomsforvaltning i kommunal sektor"

Ved vurderingen har utvalget lagt vekt på følgende kriterier:
•    Akademisk nivå / forskningskvalitet
•    Nytenking
•    Relevans for praksis

Alle de tre nominerte masteroppgavene scoret høyt på forskningskvalitet og ble av komiteen ansett som svært gode oppgaver innenfor tre forskjellige områder.

Komiteen sa videre at: "Vinneren har sett på en tematikk som har høy relevans både for samfunnet generelt og for FM-faget spesielt, har vært gjenstand for mye kritikk, stor politisk uenighet, men også fått mye positive tilbakemeldinger. Innenfor området som er studert i denne oppgaven, foreligger det til nå få studier som har sett på effekten og verdien av den aktuelle modellen. ..Kandidaten viser meget god innsikt i tematikken, samtidig som vedkommende evner å være kritisk og nyansert med hensyn til de funnene som er kommet fram. Oppgaven er utført i samarbeid med et større forskningsprosjekt og på denne måten også bidratt til merverdi for langt flere enn det man vanligvis opplever med masteroppgaver."

Vi gratulerer så mye til alle kandidatene - og spesielt til pris-vinneren Eli Sofie Munthe-Kaas.

Du kan lese vinneroppgaven i sin helhet her


Nominasjoner til NfN-pris

Da er det klart hvilke masteroppgaver som blir presentert på bransjedagen 3. november. En av disse vinner NfNs pris for beste masteroppgave på fagområdet i 2016. • «Tvister i leiemarkedet....

Nominasjoner til NfN-pris

Da er det klart hvilke masteroppgaver som blir presentert på bransjedagen 3. november.
En av disse vinner NfNs pris for beste masteroppgave på fagområdet i 2016.

• «Tvister i leiemarkedet. Hvor trykker skoen?» Jannicke Hesselberg
• «Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i skole over tid» Eli Sofie Munthe-Kaas
• «Bærekraftig og konkurransedyktig eiendomsforvaltning i kommunal sektor» Linn Chr. Reppe

Om du ikke er påmeldt ennå; Husk påmelding innen mandag førstkommende.


Byggeplassbefaring på Ladebyhaven for studentene

Byggeplassbefaring på Ladebyhaven for studentene OBOS inviterte denne uken studenter på masterprogram for eiendomsutvikling og forvaltning til byggeplassbefaring på byggetrinn...

Byggeplassbefaring på Ladebyhaven for studentene

OBOS inviterte denne uken studenter på masterprogram for eiendomsutvikling og forvaltning til byggeplassbefaring på byggetrinn 2 på Ladebyhaven.

Ladehyhaven er en spennende og populært boligprosjekt, plassert omlag 3 kilometer fra Trondheim sentrum. Invitasjonen til OBOS fikk god oppslutning blant studentene. De satt stor pris på å se et boligprosjekt under oppføring, med påfølgende innføring i de ulike fasene og problemstilingene for prosjektet. Velduftende pizza underveis hjalp også til at kvelden hos OBOS ble vellykket.

Byggeplassbefaring

ByggeplassbefaringByggeplassbefaring

ByggeplassbefaringBedriftspresentasjon

 


Statoil; Graduate 2017 - Real Estate and Facility Management

Statoil tilbyr en spennende, ny stilling med varierte oppgaver innenfor området real estate and facility management. Frist for søknad er 1. november 2016. Les mer om...

Statoil tilbyr en spennende, ny stilling med varierte oppgaver innenfor området real estate and facility management.

Frist for søknad er 1. november 2016.

Les mer om stilingen her:


Europeisk interesse for PhD om renhold

Nora Johanne Klungseth var å finne på trykk i juni-utgaven av eFMi nr.37, EuroFM sitt blad, inkludert bilde på forsiden.

Europeisk interesse for PhD om renhold

Nora Johanne Klungseth var å finne på trykk i juni-utgaven av eFMi nr.37, EuroFM sitt blad, inkludert bilde på forsiden.

Her presenteres hovedtrekkene i PhD avhandlingen hennes.

Artikkelen fokuserer på organisasjon og praksis av renhold og gir innsikt i kommunal eiendomsforvaltning gjennom 200 år.

Les artikkelen her

 


Prisdryss i vår - Tore Haugen beste reviewer

Det er uvanlig å få utmerkelser. Utmerkelser blir gjerne kun gitt de beste. Denne våren drysser det ned med priser over NTNU’s Senter for eiendomsutvikling og forvaltning.

Prisdryss i vår - Tore Haugen beste reviewer

Det er uvanlig å få utmerkelser. Utmerkelser blir gjerne kun gitt de beste. Denne våren drysser det ned med priser over NTNU’s Senter for eiendomsutvikling og forvaltning.

Året startet med en bransjepris, og våren har gitt priser for beste reviewer, beste paper og den mest positive deltageren ved WBC16 (World Buildng Congress 2016), som ble avholdt i Tampere i månedsskiftet Mai-Juni 2016. Fortsetter dette året likedan, kan det komme til å bli en spennende høst for senteret.

ToreHaugen

 

 

 

 

- Tore B Haguen fikk pris for å være beste reviewer i sin klasse på verdenskongressen.

 

 

 

 

 

 

 

Marit Støre Valen fikk pris for beste artikkel på verdenskongressen, ref tidligere omtale.

MaritStøre-Valen

Vi er særlig stolte over prisene beste reviewer og beste paper. Dette er de to gjeveste prisene innen akademiske kretser, og NTNU fikk begge. Spesielt med tanke på at dette var en verdenskongress hvor forskere fra alle kontinenter deltok, er dette imponerende.

 

 

- Dave Collins fikk også pris for den mest positive deltakeren på konferansen. Slikt smitter!

 

 

Vi gratulerer alle prisvinnerne!


The Unmanned Switch – Green Leasing and the Human Factor

 

Illustrasjon: istockimg.com

Hva er grønne leiekontrakter, og hvordan kan de benyttes for å redusere energibruk i næringsbygg? Vår phd-stipendiat Dave Collins forklarer i denne artikkelen på en enkel måte hvordan disse kan benyttes.

The Unmanned Switch – Green Leasing and the Human Factor

 

Illustrasjon: istockimg.com

Hva er grønne leiekontrakter, og hvordan kan de benyttes for å redusere energibruk i næringsbygg? Vår phd-stipendiat Dave Collins forklarer i denne artikkelen på en enkel måte hvordan disse kan benyttes.

The Human Factor

To use the metaphor of sustainable buildings as a battlefield, the technologies that go into making it as such would be the artillery, and the people that use buildings are clearly the soldiers at the frontline. Technology (the artillery if you will) is designed to fulfil a specific purpose. An air conditioning will control the climate, a sensor may turn the light off if nobody is home, and double glazing will stop excess heat from escaping. As long as the technology is well designed and diligently maintained, it can be a fairly dependable component in the arsenal of sustainability. However, can the same be said of the soldier at the frontline?  Can our typical building user be an equally as reliable part of the bigger picture? The answer is complex and ultimately very difficult to answer.

If you were to get 100 office workers into a room and ask them to raise their hands if they leave on their office light, computer or other high consumption Foto: David Collinselectronics when they leave for the day, the number would be undoubtedly staggering. This sort of behaviour is especially important to consider when it is revealed that lighting and computers represent the two highest energy consuming elements found in offices.

You might be thinking, why does this matter? Let us continue to think of energy consumption for a moment. If you imagine a computer is left on 24 hours a day, 7 days a week, and user of that building works a typical office work pattern (8 hours a day, 5 days a  week),  then 75% of the energy usage of that computer occurs when it is NOT being used. Energy costs every business money, and the poor usage of electrical devices represent another form of easily avoidable waste for businesses, a point of particular importance in difficult economic times in both Norway and across the globe. And this is even without mentioning the importance of sustainability on company brands, the demands of regulation or the compulsory requirements of sustainable building certifications such as BREEAM.

The reasons for the unpredictability of building users are numerous and could warrant an article (and certainly a PhD thesis) to answer adequately. That being said, the short version does provide food for thought. A lack of training is a significant reason for poor energy management in offices, and there is still a significant deficit in this regard that is preventing many buildings from reaching their full potential. Unsurprisingly, and no less crucially, attitude is a key player in terms of how people treat their devices. Ignorance of the consequences is a factor we would all recognise, but the cursory look at any major Norwegian office will tell you that the plethora of recycle bins and other such schemes are evidence enough that businesses and individuals are taking this issue more seriously in recent years.

 A key barrier from the perspective of attitude, is the difference in how people treat their office compared to how they treat their own home. People rarely leave for work with their lights and their Playstation left on at home. This is because there is clear incentive, the person who owns that home pays the electricity bill. In the workplace this sort of incentive is absent, and thus encouraging unsustainable behaviour. An approach to turning the light switch off that reflects what they would do at home would be considered a welcomed move in the right direction for sustainable development in buildings and prevent easily avoidable energy waste.

Enter – The Green Lease

Despite the misanthropic tone of the previous paragraph, there is not only hope for this to be improved, but  also successful attempts at doing so. Better training, ‘turn everything off’ policies in offices and even gamification have all seen encouraging results in reducing  waste and energy consumption  in offices. There is however another emerging idea that has only seen light in the last decade, that of a Green Lease.

The Better Buildings Partnership, a British organisation of building owners working together to improve the sustainability of their building stock, consider such a lease as a “standard form lease with additional clauses included which provide for the management and improvement of the Environmental Performance of a building by both owner and occupier(s). Such a document is legally binding and its provisions remain in place for the duration of the term”. In short, a Green Lease is a lease where you don’t just pay your rent like a regular lease, but the tenant also has demands on them to use the building in a sustainable manner. These requirements can range from the mild (turning off the lights, recycling plastics) to the Draconian (specialised requirements for equipment procurement, restrictions on how many kilowatt hours of power a building can use). Some building owners even approach this from the perspective of inviting their tenant to co-invest in the buildings sustainable infrastructure, and then sharing the savings.

Whilst it is too early to effectively establish how successful this sort of arrangement can be, some Green Leasing arrangements have posted encouraging results. The American property investment company Jones Lang LaSalle have begun employing Green Leasing arrangements in their property portfolio, seeing 3%-13% savings when looking at their short term utility spend alone, and even claim that this was achieved through what they call “easy to implement sustainable measures”. Whilst not all examples will see such profitable returns, figures such as this can provide the groundwork for a business case for greener leases that could see them experience a wider implementation in coming years.

This type of approach however does not signal the definitive method that will solve the human factor in sustainable offices buildings in their entirety, but rather offers one possible solution, or even one that could work in tandem with other approaches such as building automation. Nothing however beats the simple turning off of a lightswitch.

Whilst my research project for my PhD is on Green Leases, this is only one example of the plethora of other research, teaching and Master projects that the Centre for Real Estate and Facilities Management at NTNU is doing into how improve the sustainability of new and existing building stock. Together we are developing not just cutting edge research into non-residential buildings, but also providing the skills to allow our students to make their mark on this exciting and dynamic industry.


FutureBuilt 2016

Illustrasjon: FutureBuilt

Kan morgendagens byer og boliger skape bedre levevilkår for den enkelte beboer mens man samtidig øker bærekraften? Vi var på FutureBuilt 2016 for å få svar.

FutureBuilt 2016

Illustrasjon: FutureBuilt

Kan morgendagens byer og boliger skape bedre levevilkår for den enkelte beboer mens man samtidig øker bærekraften? Vi var på FutureBuilt 2016 for å få svar.

Årets FutureBuilt 2016 gikk av stabelen 8. juni, og årets tittel på konferansen var «Bilen, Boligen og Biffen 2.0». Konferansen dekket tema som redusert biltrafikk i byer, bærekraftige og kooperative boligprosjekt, og urban dyrking.

FutureBuilt hadde invitert flere markante politikere, med Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen i spissen. På rekke og rad hadde Oslos ordfører Marianne Borgen, nevnte minister, og byråd Lan Marie Nguyen Berg og Hanna Marcussen innlegg. Fokus ble satt på hvordan Oslo, som stadig voksende by, kan redusere biltrafikken samtidig som man kan skape gode byrom for innbyggerne. En global oversikt over det samme temaet ble presentert, med eksempler fra Strasbourg (som har kommet langt på vei mot å bli bilfri) og Brüssel (som har store problemer med mye biltrafikk).

Videre ble fokuset satt på kooperative boligprosjekter. Her danner de fremtidige beboerne en egen organisasjon som både byggherre og designer, der de i samarbeid med arkitekt designer løsninger for sin fremtidige bosituasjon. I casene som ble presentert, fra Berlin og Wien, har dette resultert i bærekraftige løsninger med stor fokus på spennende fellesareal og fleksibilitet. Det ble så lagt opp til paneldebatt med Ellen de Vibe fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, konsernsjef Daniel K. Siraj fra OBOS og Øystein Thorup adm.dir. i Avantor. Her ble bærekraftige byboliger diskutert. Ellen de Vibe etterlyste nye tankesett ala kooperative boligprosjekt, mens dette i stor grad ble avslått som idealisme av boligutbyggerne De mener løsningen heller ligger i inkrementelle forbedringer av eksisterende verktøy og metoder å jobbe på. De påpekte at om beboerne selv skulle ta på seg risikoen med et boligprosjekt kan det bli skjebnesvangert privatøkonomisk om prosjektet mislykkes. Siden den utbyggerne finansierer prosjekt på helt andre premisser er det bedre at denne risikoen ligger på utbygger. Også idéen om garanti fra kommunen ved mislykkede prosjekt falt til død jord hos utbyggerne, da denne idéen i for stor grad liknet en tidligere mislykket praksis i kommune-Norge.

Konferansens siste del omhandlet hvordan urban dyrking og vertikale drivhus kan bidra til å øke matproduksjonen i urbane områder. Mette Skjold fra SLA i København presenterte hvordan de jobber med løsninger som skal tilrettelegge for urban dyrking, men la til at dette i større grad var sosiale tiltak som bidrar til å øke fellesskapet mer enn det bidrar til å produsere mat. Owe Petterson fra Plantagon presenterte deretter bedriftens innovative løsninger innen vertikale drivhus, og hvordan dette kunne løses både designmessig og teknisk.

Helt avslutningsvis ble det holdt flere Pecha Kucha-foredrag innenfor konferansens ulike fokusområder.

Alt i alt har FutureBuilt klart å snekre sammen en god og variert konferanse, med flere markante navn og gode foredragsholdere.


Pris til Marit Støre-Valen og Margrethe Foss for beste paper

Foto: CIB World Building Congress 2016

En av senterets faglærere, Marit Støre-Valen, vant sammen med medforfatterne Margrethe Foss (Multiconsult/også faglærer) og Knut Boge (HiOA), pris for beste paper på CIB World Building Congress 2016.

Pris til Marit Støre-Valen og Margrethe Foss for beste paper

Foto: CIB World Building Congress 2016

En av senterets faglærere, Marit Støre-Valen, vant sammen med medforfatterne Margrethe Foss (Multiconsult/også faglærer) og Knut Boge (HiOA), pris for beste paper på CIB World Building Congress 2016.

Over 300 papers ble presentert på konferansen, noe som tyder på et trangt nåløye for å oppnå en slik utmerkelse. Paperet "Contradictions of interests in early phase of real estate projects – What adds value for owners and users?" er utviklet i sammenheng med en undersøkelse gjort i Oscar-prosjektet. Under følger en fritt oversatt versjon av paperets abstract:

«De siste tiårene i Norge har det i eiendomsprosjekt vært fokusert mer på kostnadsminimering enn å optimalisere verdiene i bygningskroppen. Hovedintensjonen for forskningsprosjektet «OSCAR- verdi for bruker og eier av bygninger» er å utvikle kompetanse, metoder og analyseverktøy som gjør det mulig å optimalisere design som skaper verdi for bruker og eier gjennom byggets livsløp. Paperet ønsker å sette lys på hva som skaper verdi for bruker og eier, i tillegg til å se på hva som er de motstridende interesser i tidlig fase av prosjektet. I dette paperet blir det fokusert på de økonomiske og sosiale faktorene, og hvordan disse bidrar til verdiskaping for bruker og eier. Litteraturen peker på behov for økt kompetanse innen "value management", og nye kreative samarbeidsmodeller som en kontinuerlig del av byggeprosessen. Det er benyttet "Exploratory principal component analysis (PCA)" for å analysere svar fra respondentene.

Det blir foreslått å bruke en strukturert nettverksrolle for å bedre forstå og sikre behovene til eier, bruker og FM, og for å bedre brukers påvirkning i beslutningsprosesser i tidlig fase. Forfatterne tror at dette er en suksessfull måte å finne innovative designs og tekniske løsninger på.»

Vi gratulerer med prisen.

Paperet kan leses i sin helhet her.


Søke masterprogram?

SØKNADSFRISTER

Masterprogram i eiendomsutvikling og -forvaltning

Studenter i arbeid. Foto: Ole Tolstad.

 

Vi er nå på Facebook

Lik oss gjerne for å enklere kunne holde deg oppdatert på senterets aktiviteter.

Facebook-siden til senteret


Studentarbeider


Studentenes masterarbeider

Her finnes artikler som beskriver tematikk for noen av våre studenters masteroppgaver. Følg denne lenken for å se mer om hva våre studenter forsker på.


Urbanisering i Kina

Illustrasjon byutvikling.

I faget AAR2540 Metamorfose har arkitektstudenter sett på muligheter for rimelig og midlertidige bygninger for nye innbyggere i de raskt voksende kinesiske byene. Trykk her for å få et innblikk i noen av studentarbeidene til Urban Triggers.

Linjeforeningen Hippodamus

Linjeforeningen Hippodamus arrangerer faglige og sosiale aktiviteter for fulltidsstudentene i eiendomsutvikling og -forvaltning. Les mer på foreningens nettsider.