Pilotprosjekter for Fremtidens teknologistudier

Flere pilotprosjekter jobber med konkretisere og realisere Fremtidens teknologistudiers prinsipper.

Piloter er «test»-aktiviteter som startes opp underveis i FTS-prosjektet – for å prøve ut nye ideer og virkemidler innenfor utdanning ut fra en hypotese om at de kan understøtte FTS-prinsippene.

Piloter skal ha begrenset omfang, begrenset varighet, klare mål, og tydelige evalueringskriterier. De bør også ha en plan for hvordan vellykkede resultater kan skaleres opp og tas inn i ordinær drift etter at piloten er avsluttet.

Oppstart av piloter må ikke i seg selv tolkes som at NTNU har tatt endelig beslutning om hvorvidt pilotens virkemidler og prioriteringer skal være varige.

Under finner du informasjon om hver pilot, kontaktinformasjon og resultater fra arbeidet hos de ulike pilotene.

 


Hvordan velges pilotprosjektene?

Hvordan velges pilotprosjektene?

FTS har prioritert piloter som:

  • adresserer tydelig viktige aspekter av FTS-prinsippene, og uttrykker et bevisst ønske om å bidra til realisering av disse 
  • representerer innovative idéer og reelle nyvinninger/endringer til dagens utdanningspraksis – eller kan bidra tungt til å utvikle slike 
  • vurderes å kunne få stor betydning (impact) på lengre sikt hvis pilotene er vellykkede – i det minste «lokalt» for et studieprogram eller fagmiljø, men gjerne også på tvers av en større del av FTS-porteføljen 
  • bygger på lokalt «bottom up»-engasjement, idéer og entusiasme som bidrar til gjennomføringskapasitet og –evne – og er forankret hos ledelsen ved de aktuelle enhetene 
  • kommer fra fagmiljøer som tar tydelig ansvar for praktisk gjennomføring, men samtidig forplikter seg til dialog og rådslagning med FTS om retning og virkemidler underveis 
  • har en plausibel plan for hvordan erfaringer, resultater og funn fra pilotene kan fases inn i ordinær drift etter pilotperioden, gitt at piloten får en positiv evaluering.
  • kan igangsettes og gjennomføres med moderat bruk av kapasitet og ressurser fra FTS.

 

Alle pilotene har dessuten sagt seg villige til å rapportere til FTS (eller et tjenlig oppfølgingsforum etter at FTS er avsluttet som prosjekt) om fremdrift og resultater underveis, og være åpne om (og gjerne publisere) sine resultater.