Designtenkning for teknologer

 

Designtenkning for teknologer

FTS-piloten Designtenkning for teknologer introduserer en menneskesentrert tilnærming til å utvikle innovative teknologier, produkter og tjenester.

Piloten skal være en motvekt til den teknologisentrerte tilnærmingen som råder ved NTNU, og skal gi kandidatene en kompetanse som gjør dem i stand til å utvikle brukervennlig teknologi som ikke er laget for teknologiens skyld, men for og i samarbeid med de som skal bruke den, til nytte for enkeltpersoner, organisasjoner eller samfunn. 
 
Piloten introduser kandidatene for designtenkning og lærer dem å anvende metoden i et prosjektbasert teknologiemne ved sitt eget studieprogram. 
 
Designtenkning er en samling med metoder og verktøy som innebærer å 

 • identifisere et problem og systematisk kartlegge og forstå brukerbehov 
 • utvikle konsepter og forslag til løsninger gjennom kreative utviklingsmetoder, skisser og prototyper             
 • systematisk teste ut og evaluere løsningene på sluttbrukere
 • forbedre løsningen gjennom iterasjoner av prosessen 
Skisse over elementer i Google design thinking. Foto.
Fotokreditt: ovtt.org

 Designtenkning for teknologer er nyskapende fordi emnet

 • er delt opp i moduler, fordelt over flere semestre
 • er integrert inn i eksisterende prosjektbaserte teknologiemner
 • vil utfordre etablerte organisatoriske og økonomiske rammer og teste ut tette koblinger mellom emner fra ulike fagmiljøer.
 • krever tverrfaglig samarbeid og koordinering på tvers fakultets- og instituttgrenser
 • Innebærer behov for nye måter å tenke økonomiske fordelingsnøkler og resultatbevilgning

 
Plan for uttesting


I første omgang skal Designtenkning for teknologer testes ut som to moduler som tilsvarer 2 x 2,5 SP i studieprogrammet ELSYS. Emnet inngår i 1. og 4. semester og kjører parallelt med henholdsvis TTT4255 - Elektronisk systemdesign, grunnkurs og TTT4270 - Elektronisk systemdesign, prosjekt.

Begge disse kursene reduseres til 5 SP. Designtenkning for teknologer er tett vevd sammen med disse kursene. 
 

Plan for videreføring

Dersom piloten er vellykket, skal Designtenkning for teknologer videreutvikles, tilpasses og testes ut i andre teknologiprogrammer. 


Utviklingsområder for Designtenkning for teknologer

Utviklingsområder for Designtenkning for teknologer

Prinsipp 1: NTNUs teknologistudier skal legge aktivt til rette for at kandidatene, med utgangspunkt i et solid faglig fundament, opparbeider helhetlig og integrert kompetanse, herunder bærekraftkompetanse og digital kompetanse på høyt nivå.
 

Designtekning for teknologer vil bidra til å kandidatene oppnår følgende kompetansemål 

 • K3 Designe og bygge bærekraftige løsninger: Innfører designtenkning – en samling metoder og verktøy som vil gjøre kandidatene i stand til å designe og bygge gode, brukervennlige og bærekraftige løsninger for enkeltpersoner, organisasjoner og samfunn
 • K11 Formidle, føre dialog og diskutere faglig: Styrker kandidatenes evne til å drive visuell formidling av ideer og konsepter
 • K12 Nyskaping: Gir kandidatene forståelse for brukere og design som – sammen med teknologi og forretning – er nødvendige brikker for innovasjon og nyskaping

 
Prinsipp 2: NTNU skal legge aktivt til rette for at kandidater fra teknologistudiene opparbeider tverrfaglig samhandlingskompetanse, og for at man over den samlede studentpopulasjonen får et mangfold i kunnskapsprofiler, samtidig som den enkelte student oppnår tilstrekkelig programfaglig dybde.

 
Designtenkning for teknologer vil gi kandidatene innsikt i fagområder som grenser opp mot humaniora og samfunnsvitenskap, og vil gjøre dem bedre rustet til å samhandle med kandidater fra disse områdene. 
 

Prinsipp 4: NTNUs teknologistudier skal benytte kunnskapsbaserte, studentaktive og engasjerende undervisnings- og vurderingsformer som er samstemt med utdanningenes overordnede kompetansemål, fremmer god læringskultur, og gir effektiv dybdelæring
 

Designtekning for teknologer har sterkt fokus på formativ vurdering underveis i semesteret, fra både undervisere og medstudenter, som skaper motivasjon og god læringskultur. 
 
 

Prinsipp 3: Kontekstuell læring skal legges til grunn som gjennomgående pedagogisk prinsipp i NTNUs teknologistudier.
 

Designtekning for teknologer vil teste ut hvordan en mikromodul på 2,5 SP kan integreres inn et eksisterende prosjektbasert teknologiemne og gjøre kandidatene i større grad i stand til å løse prosjektet på en god måte. 
 

Prinsipp 6: Kvaliteten i NTNUs teknologistudier skal utvikles gjennom en programdrevet tilnærming, i kombinasjon med strategisk porteføljeutvikling og -forvaltning på tvers av programmer og programtyper.
 

Designtekning for teknologer vil kreve nye måter å tenke organisering, økonomiske fordelingsnøkler og resultatbevilgning, ved blant annet å etablere emnesamarbeid på tvers av fakultets- og instituttgrenser, samt bruke mikromoduler integrert inn i andre emner og studieprogram. 
 

Resultater

Resultater

Her kommer resultater fra pilotprosjektet.

Aktiviteter

Aktiviteter

Oversikt over workshops, samlinger, møter etc.

Kontakt

Kontakt

 • Prosjekteier: Sara Brinch sara.brinch@ntnu.no, Institutt for design
 • Prosjektleder: Ole Andreas Alsos oleanda@ntnu.no, Institutt for design

Prosjektdeltakere: