SUPER

SUPER – Studentaktiv læring gjennom umedgjørlige problemer

Studenter i høyere utdanning ofte blir drillet i å løse “tame problems”, men våre store samfunnsutfordringer er “wicked problems” (her kalt umedgjørlige problemer). For å kunne angripe umedgjørlige problemer må studenter bygge en holistisk problemforståelse og erfare tverrfaglig samarbeid tidlig i studiet.

Dette vil vi i SUPER få til gjennom tverrfaglige innovasjonsprosjekter hvor eksterne samarbeidspartnere bidrar med konkrete problemer studentene skal jobbe med.

Det er flere utfordringer med å legge til rette for slike prosjekter.

 • For det første trengs en delingskultur på tvers av fakulteter for å fostre tverrfagligheten som er påkrevet.
 • Videre må samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere oppleves nyttig og relevant for alle parter, og det trengs mer kunnskap om hvordan formulere problemstillinger og tilrettelegge for gode læringsprosesser sammen med eksterne samarbeidspartnere.
 • Studenter trenger dessuten gode fysiske rammebetingelser og læringsmiljø for å realisere prosjektene, noe som krever samordning av ressurser, kompetanse og lokaler.
 • Videre gir prosjekter med umedgjørlige problemstillinger fra ulike eksterne oppdragsgivere ekstra utfordringer for faglærere i å gi formative samt objektive summative vurderinger av studentenes prosjekter.

SUPER støtter spesielt opp under FTS-prinsippene III, IV, V, IX, X 

Utviklingsområder

SUPER-prosjektet skal forstå beste praksis, samt utvikle, teste ut og evaluere studentaktiv læring gjennom tverrfaglige innovasjonsprosjekter med umedgjørlige problemer. Det gjør vi ved å utvikle 

 • tverrfaglig delingskultur for holistisk problemforståelse gjennom samarbeid mellom faglærere og læringsassistenter på tvers av institusjon, fakultet og studieprogram. 
 • metodikk for bruk av autentiske case og prosjekter fra eksterne oppdragsgivere. 
 • fleksible arealer med nødvendige materielle og menneskelige ressurser gjennom fysisk realisering av prosjektene.
 • vurderingsordninger for tverrfaglige innovasjonsprosjekt.

SUPER har som mål å bidra til kunnskap og praksis hos de direkte involverte fag og studier, i Fremtidens teknologistudier-prosjektet, og generelt i høyere utdanning i Norge.

Resultater fra SUPER vil derfor være lettfattelige guider, tips og eksempler til bruk i høyere utdanning.

SUPERs fem arbeidspakker

SUPER består av fem arbeidspakker (WP1-WP5):

Grafikk som viser pilotprosjektets fem arbeidspakker. Foto.

 • WP1: Fagstab og læringsassistenter: Tverrfaglig kompetanse og veiledning
 • WP2: Eksterne samarbeidspartnere: Realistisk case og prosjekter
 • WP3: Verksteder, laber, studioer og arealer for innovasjon: Ressurser for fysisk realisering
 • WP4: Vurdering av tverrfaglige innovasjonsprosjekt
 • WP5: Kompetansebygging og deling

 


Resultater

Resultater

Her kommer resultater fra pilotprosjektet.

Aktiviteter

Aktiviteter

Oversikt over workshops, samlinger, møter etc:

Prosjektmedlemmer

Prosjektmedlemmer

Prosjektleder: Dag Håkon Haneberg

Leder WP1 – Tverrfaglig delingskultur: Lars Lundheim

Leder WP2 – Case og prosjekt fra eksterne: Sølvi Solvoll, Nord Universitet

Leder WP3 – Arealer for studentaktiv læring: Martin Steinert

Leder WP4 – Vurdering av tverrfaglige innovasjonsprosjekt: Ole Andreas Alsos 

Leder WP5: Kompetansebygging og deling: Reidar Lyng