course-details-portlet

EXPH0350 - Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi (Nettbasert)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/Flervalgeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Flervalgeksamen 1/3 2 timer E
Hjemmeeksamen 2/3 4 uker

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til problemstillinger innen kunnskaps- og vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi. Ulike syn på natur, menneske og teknologi tas opp til drøfting, i tillegg til spørsmål om relasjonen mellom individ og samfunn. Emnet skal gi kunnskap om perspektiver på vitenskap og fremme et reflektert forhold til vitenskapelig virksomhet og anvendelse av vitenskapelig kunnskap. Gjennom dialog- og diskusjonsbasert undervisning oppøves evnen til kritisk tenkning, samt ferdigheter i praktisk argumentasjon og faglig samarbeid. Emnet skal dessuten gi trening i å forholde seg kritisk til kilder, og til å skrive strukturert og systematisk.

Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi legger vekt på temaer og problemstillinger av spesiell relevans for matematisk-naturvitenskapelige fag og teknologi, med særlig søkelys på bærekraft. Det er et viktig mål at emnet skal bidra til ferdigheter i å tenke kritisk om en bærekraftig samfunnsutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • analyse og vurdering av argumentasjon, samt om sentrale begreper fra argumentasjonsteori
 • sentrale teorier om viten, og hva som avgrenser vitenskapelig kunnskap fra andre kunnskapsformer
 • utvalgte vitenskapsteoretiske temaer av spesiell relevans for matematisk-naturvitenskapelige fag og teknologi
 • bærekraft som premiss for et godt samfunn i dag og i framtiden, samt vitenskapens og teknologiens rolle i denne sammenhengen
 • ulike teorier og perspektiv på menneske, kultur og natur
 • ulike syn på forholdet mellom individ og fellesskap, samt organiseringen av samfunnet
 • hovedtyper av etisk tenkning
 • etiske og samfunnsmessige problemstillinger relatert til naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling, herunder temaer innen forskningsetikk og forskningspolitikk

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • identifisere og diskutere problemstillinger relatert til eget fag- eller profesjonsområde i lys av ulike syn på kunnskap, vitenskap, etikk og politikk
 • reflektere kritisk over bærekraft som en kompleks samfunnsutfordring og dilemmaer som en bærekraftig utvikling fører med seg
 • argumentere selvstendig, saklig og systematisk om temaer som behandles i emnet

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • forholde seg til og anvende vitenskapelig kunnskap kritisk og konstruktivt
 • reflektere over vitenskapenes samfunnsrolle
 • bidra til godt og reflektert samarbeid
 • skrive fagtekster

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i en kombinasjon av digitale forelesninger og seminar/øvingstimer. Forelesningene tar for seg de store linjene i pensum og gir et overblikk over de sentrale temaene i emnet. Seminarene/øvingstimene er basert på arbeid i mindre grupper veiledet av faglærer.

Obligatoriske aktiviteter: For å kunne gå opp til eksamen kreves 80% deltakelse på seminar, samt godkjenning av inntil to innleveringer, hvorav minst en er en gruppeinnlevering.

Hvis all obligatorisk aktivitet har blitt godkjent i EXPH0350 et tidligere semester, kan den godkjennes av instituttet.

Merk at NTNU har flere ulike exphil-varianter. Det er ikke mulig å ta eksamen i en annen variant/emnekode enn den man har godkjent obligatorisk aktivitet i.

For nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet, se emnets Blackboardsider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske aktiviteter

Mer om vurdering

Samlet vurdering består av to delvurderinger: en 2 timers flervalgeksamen under tilsyn som teller 1/3 og en skriftlig hjemmeeksamen som teller 2/3.

Ved gjentak kan delvurderinger tas opp enkeltvis.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ITBAINFO eller FTTRADBYGG ved NTNU.

Kursmateriell

Pensumliste finnes i pensumarkivet på examen philosophicums nettside (http://www.ntnu.no/exphil) og på på emnets Blackboardside.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXPH0300 7.5 HØST 2021
EXPH0500 7.5 HØST 2021
EXPH0100 7.5 HØST 2021
EXPH0200 7.5 HØST 2021
EXPH0400 7.5 HØST 2021
EXPH0550 7.5 HØST 2021
EXPH0001 7.5 HØST 2021
EXPH0002 7.5 HØST 2021
EXPH0003 7.5 HØST 2021
EXPH0004 7.5 HØST 2021
EXPH0005 7.5 HØST 2021
EXPH0006 7.5 HØST 2021
EXPH6001 7.5 HØST 2021
EXPH0600 7.5 HØST 2023
EXPH0650 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Examen philosophicum

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Examen philosophicum
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen/Flervalgeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Flervalgeksamen 1/3 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 2/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Flervalgeksamen 1/3 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 2/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS2 Flervalgeksamen 1/3 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS2 Hjemme-eksamen 2/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU